månadsarkiv: januari 2015

​König Jerlmyr (M): Majoritetens sänkta bostadsmål är skadligt för Stockholm

Anna König JerlmyrUnder alliansens tid uppnådde vi den högsta byggtakten i Stockholm sedan 1970-talet. En fortsatt hög byggtakt är nödvändigt för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt.

Samtidigt som fler än någonsin står i bostadskö i Stockholm så sänker vänstermajoriteten målet för bostadsbyggandet.

- Det är olyckligt att vänstermajoriteten nu sänker bostadsambitionerna. Det är i ett läge där Stockholm växer så det knakar och är i stort behov av fler bostäder. säger Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd och gruppledare (M).

– Moderaterna vill bygga minst 10 000 bostäder per år denna mandatperiod, majoriteten vill inte ens bygga 7 000 bostäder per år. För att värna Stockholms tillväxt, och människors rätt till bostad, krävs en ambitionshöjning i bostadsbyggandet, avslutar Anna König Jerlmyr (M).

Moderaterna prioriterar breddidrott framför dyra elitkrav!

Moderaterna har valt att reservera sig mot beslutet att ge ytterligare pengar till utbyggnaden byggandet av en läktar- och servicebyggnad på Grimsta IP.

Detta beslut beror grundar sig på två saker. Det ena är att vi vill värna skattebetalarnas pengar och det andra är att vi prioriterar breddidrotten framför den kommersiella elitidrotten när det handlar om våra gemensamma resurser

Investeringen på Grimsta IP grundar sig i att Svenska Fortbollsförbundet (SvFF) tagit fram nya regler för fotbollsarenor som används för spel i allsvenskan, superettan och damallsvenskan. Bland annat kräver reglerna ett visst antal sittplatser under tak, krav på serviceytor, belysning och kvalitet på själva planen. Stockholm har sedan tidigare investerat närmare 50 miljoner kronor på Grimsta IP för att nå de tidigare uppsatta kraven men trots det så når arenan inte upp till de nya kraven.

Direktiven till idrottsnämnden säger att breddidrottens behov ska prioriteras för att förbättra folkhälsan.

Trots detta direktiv väljer nu den nya vänstermajoriteten ge ytterligare 11 miljoner kronor ytterligare till ett elitprojekt. Detta trots att ingen extern finansiering är löst. Det tycker vi inom Moderaterna är djupt problematiskt då det dels strider mot tidigare fattade beslut och dels tränger undan angelägna breddidrottsinvesteringar. 11 miljoner motsvarar t ex en 11-mannakonstgräsplan eller en halv idrottshall.

Beslutet är på många sätt olyckligt för breddidrottens, som är i stort behov av nya anläggningar. När det är skattemedel som ska användas anser vi moderater att breddidrotten går före den kommersiella elitidrotten..

Vi kan inte tillåta kåkstäder etableras i Stockholms stad.

Anna König Jerlmyr - StorI min tidigare roll som socialborgarråd arbetade jag varje dag med frågan om tiggare och fattiga EU-medborgare. Detta är en svår fråga som omfattar många dimensioner. Istället för att ta lärdom av allt arbete som gjorts de senaste åren backar vänstermajoriteten utvecklingen. Resultatet blir att de presenterar Alliansens redan genomförda arbete som sina egna idéer.

Det är självklart att en kommun på kort sikt har ett ansvar att hjälpa människor som råkar illa ut. Det ansvaret tar Stockholm i dag. Men problematiken kan inte lösas av en enstaka kommun och inte heller av att endast arbeta fram fler boplatser som den nya majoriteten gör i dag. Det som saknas i dag är långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor. Vänstermajoriteten har ett ansvar att sätta press på sina partikamrater i regeringen i de här frågorna. En långsiktig lösning kräver stora förändringar i personernas hemländer. Regeringen står i dag helt handfallen utan några konkreta åtgärder, men den står även svarslös om hur de kan hjälpa svenska kommunerna i deras arbete i dag. Detta är mycket större än en stockholmsfråga.

Det senaste halvåret har vi sett hur fler EU-medborgare än tidigare kommit till Stockholm. Vänstermajoritetens ovilja att agera tydligt i frågan har snabbt fått oacceptabla konsekvenser då allt fler sover på gatan och i våra parker. För en svensk kommun är i dag avhysning det enda verktyg som står till förfogande för att upprätthålla den svenska lagstiftningen om att man inte får bosätta sig var som helst. Regelverket är tydligt och måste följas. Det är inte rimligt att stoppa avhysningar och i praktiken uppmuntra bildandet av permanenta kåkstäder.

Stockholm arbetade under Alliansens ledning fram en samverkan med Svenska Kyrkans internationella avdelning som gör stora insatser på plats i Rumänien. Inför valet 2014 gick båda parterna ut med information om arbetet och hur man som stockholmare kunde hjälpa de insatser som görs på plats i hemlandet. Inte heller denna samverkan verkar ha vårdats av vänstermajoriteten efter maktskiftet.

Vi har ett tydligt regelverk i Sverige och Europa kring den fria rörligheten, vilket vi ska värnar om. För att på längre sikt komma till rätta med den situation där människor reser från ett EU-land till ett annat för att tigga och bo under dåliga förhållanden krävs ett ökat samarbete mellan länderna inom EU. En grundförutsättning måste vara att varje land tar sitt ansvar och säkerställer att trygghets- och utbildningssystemen fungerar och kommer alla medborgare till del.

Moderaterna vill bevara Astoriaflygeln

Joakim Larsson (M)För Moderaterna är det viktigt att vi tar hand om det historiska Stockholm, dess kulturvärden och vackra stadsmiljö. Vi värnar stenstaden och dess äldre bebyggelse.

Samtidigt är det viktigt att vi också ser till det som gör Stockholm till Stockholm, stadens gröna och blå värden. Staden växer som aldrig förr och inte sedan 70-talet har det byggts så många nya bostäder. Med Alliansen i majoritet färdigställdes närmare 39 000 nya bostäder 2006 – 2014. Den höga byggtakten behöver fortsätta, och helst öka. Men det måste göras med respekt till det gamla och till det gröna. Vår målsättning är att bygga 140 000 nya bostäder till 2030. Därför har vi också tagit fram en utredning som visar på att det är fullt möjligt utan att ta mer än sju promille värdefull grönyta i anspråk. Och utan att lägga ned Bromma flygplats. Rapporten heter Bostadspotential i Stockholm och finns att läsa här.

Förra våren drog vi ut ärendet om kvarteret Riddaren från stadsbyggsnämndens lista. På torsdag kommer ärendet upp igen, efter att vänstermajoriteten bordlade det på förra nämnden. Vi kan inte se att något som motiverar en rivning framför ett bevarande av byggnaden har tillförts ärendet i sak. Genom det underlag som finns framtaget framgår det inte tydligt att den del som vetter mot Sofi Almquists Plats är i så dåligt skick att en rivning kan motiveras. Därför kommer Moderaterna efter noga övervägande att rösta nej till förslaget i stadsbyggnadsnämnden på torsdag.

Artikel i Östermalmsnytt

 

Behåll nolltoleransen mot klotter!

Cecilia BrinckI dag presenterade Stiftelsen Tryggare Sverige en rapport om lagliga graffitiväggar och vilka konsekvenser som detta kan medföra. Frågan är just nu högaktuell i Stockholm eftersom den rödgrönrosa majoriteten beslutat att avskaffa stadens nolltolerans mot klotter från årsskiftet 14/15. Beslutet motiveras med att det kommer minska skadegörelse och klotter generellt.

Den rapport som presenterades idag visar dock att det finns all anledning att ifrågasätta påståendet om att lagliga graffitiväggar leder till minskad skadegörelse. Tvärtom ser rapportförfattarna  tendenser som pekar i motsatt riktning, dvs att lagliga väggar snarare leder till en ökad skadegörelse i form av mer klotter.

I rapporten konstateras att det finns tre huvudsakliga skäl till varför människor ägnar sig åt klotter. Vissa gör det för att de tycker det är spännande, andra gör det för att få uppmärksamhet och sist men inte minst finns det de som ägnar sig åt klotter för att få utlopp för sin kreativitet. Slutsatsen i rapporten är att lagliga graffittiväggar kan vara effektivt för att nå vissa av dessa grupper men helt verkningslösa mot andra grupper. Därför anser Stiftelsen Tryggare Sverige att lagliga graffitivägar kan motiveras utifrån ett konstnärligt perspektiv men inte utifrån ett brottsförebyggande perspektiv.

Syftet med den nolltolerans mot klotter som Alliansen införde i Stockholm år 2007 var just att minska den olagliga skadegörelsen och bidra till en ökad trygghet bland stockholmarna. Forskningen ger stöd för att områden med mycket skadegörelse är synonymt med högre otrygghet men forskningen ger också stöd för att miljöer som är nedklottrade ofta ger ännu mer klotter.

Trots detta, och trots slutsatserna i dagens rapport väljer den nya majoriteten att vidhålla sitt beslut om att införa lagliga graffitiväggar i Stockholm. Vänsterpartiet på Södermalm har vid flera tillfällen deklarerat att de gärna ser att åtminstone en laglig vägg etableras i stadsdelen.

Det är problematiskt eftersom det dels riskerar att bidra till ökad otrygghet till följd av en ökad spridningsrisk för skadegörelse i närområdet och dels kommer att kosta Stockholms skattebetalare ännu mer i saneringskostnader.

Moderaterna vill upprätthålla nolltoleransen mot klotter i Stockholms stad och ser positivt på att frågan åter igen lyfts upp på dagordningen. Förhoppningen är att den rapport som stiftelsen Tryggare Sverige presenterar idag kommer att leda till mer omfattande forskning på området.

Samtal om stockholmregionens bostadsutmaningar

Idag deltog Cecilia i ett rundabordssamtal om bostadsbyggande i stockholmsregionen som arrangerades av Stockholms handelskammare. Förutom flera kommuner i länet så fanns även representanter från landstinget, länsstyrelsen och riksdagen på plats.

Bostadsbristen i regionen är en hämmande faktor för utvecklingen länet. Alliansen i Stockholms stad satte redan 2006 upp höga bostadsmål och har sedan ökat ambitionerna för varje år. Totalt byggdes 38 864 nya bostäder i Stockholms stad mellan 2006-2014, vilket innebär att vi har den högsta byggtakten på 40 år men vi behöver höja den ytterligare. Därför gick alliansen till val på att bygga ytterligare 140 000 nya bostäder fram till 2030.

En utmaning i bostadsbyggandet är att möta behovet utifrån de förutsättningar som de nyinflyttade stockholmarna har. Befolkningsökningen i stockholmsregionen består i huvudsak av nyfödda, invandring och inflyttning från resten av Sverige. Inflyttningen från resten av Sverige är i förhållande till de två övriga kategorierna ganska liten och består främst av yngre personer mellan 20-30 år. Utmaningen för regionen är, förutom att tillgodose behovet av nya bostäder, även att möta de aktuella målgruppernas behov av bostäder. Det är grupper som generellt är mindre resursstarka än den genomsnittliga stockholmaren, något som också ställer krav på bostadspolitiken och dess förutsättningar.

Dagens diskussioner kom i mångt och mycket att handla om kommunernas utmaningar och möjligheter vad gäller markpolitiken men även om förenklad lagstiftning i form av kortare processer och nya bullerregler som gör det enklare att bygga t ex nära tunnelbanan.

Därtill diskuterades även vikten av att koppla infrastrukturinvesteringar till bostadsbyggande och få dessa att gå hand i hand. Stockholmsöverenskommelsen och utbyggnaden av tunnelbanan är ett bra exempel på hur detta kan samordnas på bästa sätt.

Det är även viktigt att alla aktörer i regionen tar sitt ansvar och att vi kan få till långsiktiga lösningar som skapar en förutsägbarhet på bostadsmarknaden i så väl stockholmsregionen som i andra storstadsregioner i Sverige.

König Jerlmyr (M): Regeringen måste pressa Rumänien att ta ansvar för sina medborgare

Anna König JerlmyrRegeringen kommer i morgon, genom socialförsäkringsminister Åsa Regnér, att träffa den rumänske ministern för arbete, familj, socialt skydd och äldre.

Många av de tiggare som sitter på Stockholms gator kommer från Rumänien och flera av dessa vittnar om att de förhållanden de har lämnat efter sig i sitt hemland är fruktansvärda.

- Grundproblematiken bottnar i att många är utsatta i Rumänien, att korruption hindrar utsatta att få vård, att fler behöver få tillgång till mark, bostäder och utbildning. Jag kräver att regeringen ökar pressen på Rumänien att ta ansvar för sina medborgare, säger Anna König Jerlmyr (M).

– Kommuner har ett ansvar i det akuta skedet, men det löser inte problemet. Situationen som vi ser i dag är oacceptabel. För att vi ska kunna nå en långsiktig lösning måste den svenska regeringen ta ett större ansvar i frågan, avslutar Anna König Jerlmyr (M).

En aktiv oppositionspolitik

Valet i september förra året blev en besvikelse. Alliansen förlorade och en ny rödgrönrosa majoritet fick väljarnas förtroende att leda Stockholm de kommande fyra åren.

Vi går nu in i en fas av aktiv oppositionspolitik samtidigt som vi ska utveckla vår egen politik för att återigen förtjäna väljarnas förtroende 2018.

I valrörelsen hade den dåvarande oppositionen mycket högt tonläge men vi ser nu konsekvenserna av att de inte förberedde ett gemensamt alternativ med gemensamma svar på stockholmarnas problem.

Vi ser en otroligt splittrad majoritet. Vi ser även en socialdemokrati som är historiskt svaga och Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet har flyttat fram sina positioner rejält. Den visar sig på flera områden. Det handlar bland annat om jobben, bostäder, infrastrukturen, skattepolitiken och utbildning. Det är samma splittringspolitik som vi ser i regeringen. Detta får tydliga konsekvenser för stockholmarna ibland annat stoppet av Förbifarten, ”genomlysningen” av Nya Slussen och beslutet om att Bromma flygplats ska läggas ned.

Den nya majoriteten visar på område efter område att politisk ideologi går före kvalitén i servicen till medborgarna. Väljarna bland annat fått se ett flertal äldreboenden, parklekar och sociala verksamheter bli kommunaliserade. Det har inte skett på grund av att det skapar en bättre effektivitet. Det är endast den nya majoritetens ideologiska övertygelse som styr vilken kommunal service medborgara ska få. Så tar man inte ansvar för stockholmarnas bästa.

Vi kommer här på bloggen att kontinuerligt att granska majoriteten och dess förslag samt hur vår politiska utveckling kommer att ske framöver och beskriva hur vi vill förbättra staden för stockholmarna.