månadsarkiv: mars 2015

Intervju i mPodden

Den här veckan intervjuad Michael Anderberg, som driver den största fristående moderata poddradion, Anna König Jerlmyr. Diskussionen handlade om situationen med EU-migranter och de växande boplatserna runtom i Stockholm, den nationella arbetsgruppen ”Ett modernt yrkesliv, ett tolerant och jämställt Sverige” samt jämställdhet, dels i allmänhet och dels på den svenska arbetsmarknaden.

Ni kan lyssna på inslaget här: Intervju med Anna König Jerlmyr

IMG_0737.JPG

 

Food trucks bidrar till en levande stad

Våren 2013 avskaffades förbudet mot food trucks i Stockholm och 20 food truck-tillstånd infördes på försök. Reformen blev en succé och redan året därpå utökades tillstånden till 100 stycken. Food trucks bidrar till en levande stadsmiljö, skapar jobb samtidigt som de bjuder stockholmarna på nya matupplevelser.

Dessvärre väljer vänstermajoriteten i Stockholms stad att drastiskt försvåra för dessa verksamheter genom att chockhöja årsavgiften för nyttoparkeringstillstånd från 12 000 kronor plus moms till 30 000 kronor plus moms, en ökning med 150 procent över en natt. Detta trots att villkoren för tillstånden inte har förändrats på motsvarande sätt eller att trafiknämnden har fått ökade kostnader för tillståndsgivandet. Mellan raderna går det att urskilja att bakrunden är konkurrensneutraliserande effekter men samtidigt saknar vi en tydlig motivering till varför just 30 000 kronor exklusive moms är den mest lämpliga nivån.

I värsta fall kan allt för höga avgifter leda till att lönsamheten blir för låg eller trösklarna för höga, och då får vi plötsligt varken food trucks eller avgiftsintäkter till staden. Det vore ett hårt slag mot såväl företagandet som mot den levande stadsmiljön.

Detta är också i en bransch där marginalerna är små men där de arbetstillfällen som skapas i huvudsak vänder sig till grupper som vanligtvis har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Stockholms Handelskammare konstaterar i en rapport från 2014 att food truck-verksamheterna har genererat över 800 nya arbetstillfällen i Stockholm. Dessa arbetstillfällen är alltför värdefulla för att låta den rödgrönrosa majoriteten höja avgifterna hutlöst utan att motivera beslutet på ett tydligt sätt eller ens möjliggöra för en successiv infasning. Det är uppenbart att vänstermajoritetens retorik om att minska arbetslösheten inte gäller alla.

Vi delar heller inte majoritetens slutsats om att antalet tillstånd ska begränsas till 100 stycken eller att verksamheten ska begränsas att verka mellan klockan 06–24. Vi menar att marknaden för food truck-aktörer kan reglera sig självt utifrån marknadens villkor om utbud och efterfrågan och det är således inget som klåfingriga politiker ska reglera.

Vi ser även att det finns stora fördelar med att låta stadens food trucks få bedriva verksamhet nattetid. Idag har flera krogar i Stockholm tillstånd att servera alkohol fram till klockan 05 och vi ser ingen anledning till att food truck-verksamheterna ska ha andra villkor förutsatt att de följer stadens riktlinjer gällande buller, människors nattro samt förbud mot tyngre fordon i innerstaden under nattetid.

Moderatkansliet testade nyligen en av många stans många Food trucks

Moderatkansliet testade nyligen en av stans många food trucks

Pressmeddelande: König Jerlmyr (M): Majoritetens idéer slut redan på ett halvår

I dag meddelade ordföranden för kommunfullmäktige i Stockholm stad att det planerade sammanträdet den 11 maj är inställt på grund av för få ärenden. 

Detta är en del av ett mönster. Var vi än tittar ser vi hur ärenden skjuts upp, försenas och fördröjs. Det kan inte ha undgått någon att vänstermajoriteten har stora problem med interna stridigheter. Det är pinsamt att de redan ett halvår efter att de tillträdde inte har några idéer för hur de vill utveckla Stockholm, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

Majoriteten sviker löftet om mindre barngrupper

När vänstermajoriteten i höstas presenterade sin budget fanns det storslagna löften om satsningar på mindre barngrupper i förskolan. Detta var också en av anledningarna till att majoriteten höjde skatten med nästan 800 miljoner per år. Nu ser vi tvärtom att utvecklingen går åt helt motsatt håll. Vänstermajoriteten har svikit sina löften och nu växer istället barngrupperna i Hägersten-Liljeholmen.

I flera stadsdelar har målen för barngruppernas storlek höjts och i Hägersten-Liljeholmen vittnar förskolor om att de till hösten kommer att behöva ta in 4-5 barn extra per grupp. Detta eftersom budgeten blivit mindre och att man inte tagit höjt för kostnaderna som mindre grupper innebär.

Till skillnad från vänstermajoriteten har minskade barngrupper tillsammans med barnomsorgsgarantin varit prioriterade frågor för Moderaterna och Alliansen. Under våra åtta år vid makten lyckades vi minskade barngruppernas storlek i snitt med drygt två barn per grupp samtidigt som vi också uppfyllde barnomsorgsgarantin.

Vi är bekymrade över den utveckling som nu sker och finner det väldigt problematiskt att vänstermajoriteten inte klarar av att hålla storleken på barngrupperna nere. Det är många föräldrar som delar vår oro över att grupperna blir allt större. Vi vill därför ha besked av Karin Wanngård vilka åtgärder hon avser att vidta för att bryta utvecklingen.

Anna König Jerlmyr (M)
Gruppledare och oppositionsborgarråd

Lars Svärd (M)
Gruppledare Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Brobyggare och dörröppnare skapar egenmakt och välstånd

I en tid då många nya svenskar med skiftande erfarenheter och kompetens kommer till Sverige är det viktigt att ta till vara på de möjligheter och öppningar som finns.

En stiftelse som ägnar sig åt detta är IFS som har som syfte att värna invandrarföretagare bland annat genom kompetensutveckling och opinionsbildning.

För att lära med om IFS och deras möjligheter och utmaningar träffade Johanna Sjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, på onsdagen IFS vd Maroun Aoun tillsammans med moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson och politiskt sakkunniga Sofia Mattsson Buhlin.

IFS och ALMI samverkar sedan ett par år tillbaka så att IFS står för att uppmärksamma ”nybyggare” och visa att det går att lyckas som ny företagare före invandrare och att skapa intresse så att fler invandrare kommer på tanken att bli företagare och får rätt vägledning för att komma fram till att faktiskt starta företag. ALMI bidrar med samma sak som till alla som vill starta företag – rådgivning och finansiering.

Nyföretagandet i allmänhet behöver öka i Sverige, och nyföretagandet bland invandrare har också större potential, så det är viktigt att det finns brobyggare som IFS som visar möjligheter och goda exempel .Oavsett om en invandrare har hög spetskompetens med sig från sitt hemland, eller har kort utbildning kan eget företagande vara en bra väg till egen försörjning.

– I tider med stora utmaningar när det gäller att få fler från utanförskap till egen försörjning är brobyggare som IFS oerhört viktigt, avslutar Johanna Sjö.
Arbetsmarknadsnämnden Stockholms stad, vice ordförande

König Jerlmyr (M): Vänstermajoriteten försvagar Stockholms starka position

Årsredovisningen 2014 för Stockholms stad är nu klar. Den visar på en mycket god ekonomisk situation där kommunkoncernen gör ett överskott på drygt fyra miljarder och staden gör ett överskott på knappt tre och en halv miljard kronor. Det visar att den skattehöjning för alla inkomstgrupper som vänstermajoriteten inledde mandatperioden med var helt onödig.

Argumentet att en skattehöjning var nödvändig för att säkra välfärden håller inte. I och med att Stockholm under flera år haft en stark ekonomisk situation finns möjligheter att satsa utan att höja skatten. Till exempel satsade Alliansen dubbelt så mycket på skolan 2014 än vad vänstermajoriteten gör i sin första budget.

- Alliansen har lämnat ett bra resultat bakom sig. Dock ser vi nu att vänstermajoriteten tar staden i helt fel riktning. Flera stadsdelsnämnder uppger att de inte kommer kunna uppfylla målet om barngruppernas storlek, målet om andelen personer som uppbär ekonomiskt bistånd bedöms missas och sjukfrånvaron kommer att bli högre än vad målen anger, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

Samtidigt visar bedömningarna i avstämningsärendet att måluppfyllelsen och kostnadskontrollen avseende byråkrati och administration brister. Administrationens andel av kostnaderna minskar inte längre utan ökar nu.

- Den sammantagna bilden blir en majoritet som har övertagit en stark ekonomi men som helt saknar förmåga att prioritera, styra mot uppsatta mål och komma överens internt. Det kan inga skattehöjningar avhjälpa, säger Anna König Jerlmyr (M).

Alliansens sista år i majoritet kan visa på flera framgångsrika exempel inom olika politikområden. Beslut har fattats om nio nya tunnelbanestationer och 78 000 nya bostäder. Finansiering för en tionde ny tunnelbanestation i Älvsjö har säkerställts. De höjda bostadsbyggnadsmålen nås – med bland annat över 8 000 studentlägenheter i godkända eller pågående detaljplaner och den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet. Alliansen har i åtta år arbetat medvetet och strategiskt med att utveckla ytterstaden, där långsiktiga mål har kombinerats med konkreta handlingar i nutid. Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd är den lägsta sedan 1982 och märkbart lägre än i Göteborg och Malmö.

- Självklart återstår flera utmaningar för att förbättra Stockholm. Men starka finanser är en förutsättning för att kunna satsa på de områden som behöver utvecklas. Därför är vi stolta över att vi 2014 lämnade över en stad med välskött ekonomi och välfungerande verksamheter till vänstermajoriteten, avslutar Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

​Majoriteten skrotar populär idrottsverksamhet i Järvaområdet

På idrottsnämnden sammanträde den 17 mars beslutade den rödgrönrosa majoriteten att lägga ner det framgångsrika projektet Järvalyftet idrott som funnits sedan 2007. Projektet som drivits av en extern aktör har fokuserat på att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga i Järvaområdet samt ge dessa personer en meningsfull fritidssysselsättning.  Projektet är viktigt eftersom stadsdelar runt Järvafältet har lägre andel fysiskt aktiva samtidigt som folkhälsan generellt är sämre där än i resten av Stockholm.

Projektet har varit en del av stadens ytterstadsarbete, det sk Järvalyftet. Projektet har sedan start kommit att omfatta aktiviteteter som Må Bra-kurser, simundervisning, lovverksamhet och öppen idrottsverksamhet för barn och unga. Därtill har projektet också anordnat temadagar på Bosön, akti­vite­ter på Stockholms stadion, helgcamp ute på Rådmansö och id­rotts­läger på Gotland. Djurgårdsandans drive in-fotboll på helger och lov har också rymts inom projektet och lockat många unga varje tillfälle. Det senare har också varit en starkt bidragande orsak till att den anmälda brottsligheten i områden har minskat med upp till 40 procent under julloven de senaste sju åren. Drive in-verksamheten blir förvisso kvar året ut men vad som händer därefter är oklart. Moderaterna hade gärna sett att idrottsnämnden istället hittat en mer långsiktigt hållbar finansieringslösning för att garantera verksamhetens fortlevnad även efter 2015, tyvärr blev det inte så.

För oss är det viktigt att stadens skattemedel används på ett effektivt sätt och målet ska vara att skattepengarna ska gå till verksamheterna istället för till administration och byråkrati, en uppfattning som vi inte verkar dela med den nya vänstermajoriteten. Att minska projektmedlen till Järvalyftet idrott från drygt 4,5 miljoner kronor per år till drygt 1 miljon kronor per år kommer få konsekvenser för idrotten lokalt i Järva. Att anställa en byråkrat för att kompensera för den nya majoritetens sänkta ambitioner är långt ifrån tillfredsställande och det finns heller inga garantier för ett bra resultat.

Inte bara är det ett svek mot de boende i området, det är också ett ställningstagande som frångår det socialdemokratiska idrottsborgarrådets tidigare uttalanden. På idrottsnämndens sammanträde den 20 maj 2014 markerar socialdemokraterna följande ställningstagande:

Till sist kan vi inte nog understryka behovet av en viktig aktör i Järvaområdet i samarbete med stadsdelsförvaltningar, föreningar, skolor och olika organisationer för att få fler till rörelse och idrott i de utsatta områdena. Det finns en trygghet för alla inblandade att verka tillsammans med skolorna och i många fall en förutsättning för att flickor ska få idrotta eller delta i aktiviteter efter skoltid i en större utsträckning. Skolan står för trygghet och då skolpersonal oftast finns med på de olika aktiviteterna så borgar det för att flickorna tillåts delta. Järvalyftet Idrott är en sådan aktör och man bör fundera över om de ytterstadsmedel som staden anslår till Järvalyftet Idrott bör planeras mer långsiktigt och också ta höjd för en budgetram som är realistisk för att uppnå de resultat och mål som staden satt upp.

Trots detta uttalande drar den socialdemokratiskt ledda majoriteten i idrottsnämnden in stödet till Järvalyftet idrott, det är mycket bekymmersamt.

I verksamhetsplanen för 2015 finns det starka antydningar om att nuvarande ytterstadssatsningar ska avslutas, och att de medel som vi nu anslår ska täcka verksamheten fram till projektavslut. Vi har ingen aning om vad som händer efter det.

Läser man stadens budget får man snarast intrycket av att pågående projekt i ytterstaden antingen avslutas eller övergår till ordinarie verksamhet, dvs. tas över av stadens tjänstemän. Att fortsätta finansiera framgångsrika projekt som drivs av föreningslivet verkar inte vara ett alternativ. Detta, i kombination med den allmänna skepsis som den nya majoriteten hyser mot enskilda initiativ, gör oss djupt oroade.

Vad vill socialdemokraterna med skolan?

Sedan den rödgrönrosa majoriteten tillträdde i Stockholms stad i oktober 2014 har skolpolitiken lyst med sin frånvaro. Det enda vi har hört skolborgarrådet Olle Burell (S) säga är att han vill ta bort den ogiltiga frånvaron från betygen, öka insynen och möjligheten att detaljstyra friskolornas verksamhet samt att ingen vettig människa vill ha betyg i fjärde klass och därför ska Stockholms stad inte införa det. Däremot har skolborgarrådet inte en enda gång pratat om hur vi ska nå bättre resultat och öka kvaliteten i skolan. Tystnaden är talande.

Inför valet satsade Socialdemokraternas allt på ett kort – mer pengar till skolan skulle lösa alla problem. Dessvärre inte skolans problem lösas så enkelt och socialdemokraterna har heller inte levt upp till de löften som gavs. I anslutning till att den nya majoriteten beslutade höja skatten med 35 öre 2015 deklarerade finansborgarrådet Karin Wanngård att pengarna skulle gå till skolan och till höjda lärarlöner. När budgeten senare presenterades kunde vi konstatera att de pengar som avsatts till utbildningsnämnden inte ens täckte de utlovade lärarlöneökningarna. Inte hellre innehöll budgeten någon av substantiellt värde för hur kvaliteten i utbildningen ska öka eller hur resultaten ska förbättras. Nu är detta inte unikt. I opposition är alltid socialdemokrateran generösa mot skolan – i majoritet är det annat ljud i skällan.

I stället går skolborgarrådet ut och är upprörd över att friskolorna inte använder pengarna på det sätt kommunen avsett. Självklart är moderaternas ambition att de ökade resurser som tillskjuts, i det här fallet till lärarlöner, ska gå till vad de är avsedda för men kommunen kan inte gå in och detaljstyra hur företag eller för den delen kommunala enheter väljer att använda sina resurser. Det är självklart viktigt att kommunen har insyn i att de fristående verksamheterna levererar det de är ålagda att göra, att utbildningen håller en god kvalitet och att lagar och regler följs. Om skolorna inte sköter sig ska kommunen självklart agera, men att lägga sig i hur enskilda företag väljer att lägga upp och planera sin ekonomi är inte en kommunal uppgift.

I stället för att fokusera på att jaga friskolor och i detalj reglera hur de ska använda de pengar som staden betalar ut genom skolpengen bör Olle Burell fokusera på att höja kvaliteten i såväl de fristående som i de kommunala skolorna.

Till skillnad från socialdemokraterna och den rödgrönrosa majoriteten har moderaterna flera konkreta förslag på hur vi vill förbättra skolresultaten. Vi tycker självfallet också att det är viktigt att satsa på lärarna, de är den enskilt viktigaste faktorn för att nå goda resultat i skolan. Under Alliansens åtta år vid makten har vi i ökat lärarnas löner med 7 500 kronor i månaden och dessutom satsat på kompetensutveckling och karriärtjänster för stadens lärare – där har satsningen på förstelärare varit central. Vi vill fortsätta det arbetet och fokusera på rätt saker i skolan. I vårt budgetförslag för 2015 föreslår vi t ex satsningar på språkstöd för de elever som behöver det istället för att öka det socioekonomiska stödet. Vi vill också satsa på mobila team med specialpedagoger i förskolan samt mobila team för elevhälsa i syfte att stötta de elever som bäst behöver det. Detta är bara några konkreta förslag på hur vi kan utveckla skolorna i Stockholm men vi ser fram emot att socialdemokraterna och skolborgarrådet inom kort ska börja tala om de väsentliga frågorna och inte bara ge sig in i debatter som avser hur fristående skolor sköter sin ekonomi.