månadsarkiv: april 2015

Anna König Jerlmyr (M) i SVT angående Bromma flygplats

Anna König Jerlmyr kommenterar idag på SVT angående gotlänningarnas oro över planerna på att lägga ned Bromma flygplats och tackade även ja till Region Gotlands inbjudan om diskussion kring Bromma.

– Bromma flygplats är större än Stockholm, det handlar om hela Sveriges tillväxt och möjligheter till jobb. Att lägga ner Bromma slår mot hela landets tillväxt, säger Anna König Jerlmyr, moderat oppositionsborgarråd.

Efter valet i höstas sade den nya majoriteten i stadshuset att man ska jobba för att lägga ner Bromma flygplats, förutsatt att jobb och utveckling inte försämras, istället vill de bygga bostäder där. Ett beslut som väckte oro på många håll i landet. Och nu vill de gotländska politikerna träffa sina Stockholmskollegor för att förmå dem att behålla flygplatsen, eftersom gotlänningarna anser att det inte räcker med bara Arlanda.

Se SVT:s inslag här angående Bromma flygplats

AKJ bild

Socialdemokraternas löftesbrott – vem i majoriteten håller i styrårorna?

150129_AnnaKonig_V2A2279Sedan regeringen tillträdde har det ena vallöftet efter det andra brutits. Stefan Löfven och hans regeringskollegor har dragits med en svekdebatt under större delen av deras korta tid i Rosenbad. Socialdemokraternas löftesturné under valrörelsen där de lovade allt till alla slår nu tillbaka mot skattebetalarna. Läget är likartat i det numera S-ledda Stockholms stad. Vänstermajoriteten i Stadshuset har inte ens uppfyllt hälften av de löften som Socialdemokraterna ställde ut innan valet. Det handlar bland annat om studentbostäder, traineejobb och en regional pakt för att alla länets kommuner ska höja ambitionerna för bostadsbyggande. Inget av löftena har uppfyllts och besluten finns inte heller med i stadens budget.

Socialdemokraterna i Stockholms stad presenterade under valrörelsen sitt program ”100 dagar av förändring”. Detta utspel bestod av en lång rad olika reformer och beslut som Socialdemokraterna lovade sina väljare att genomföra de första 100 dagarna om de fick makten i Stockholms stad. Nu har 100 dagar gått en granskning av Moderaterna i Stadshuset visar det att inte ens hälften av deras löften är uppfyllda.

Deras löften om att införa traineejobb för unga i äldreomsorgen har inte blivit av och inte heller har deras utlovade program för studentbostäder påbörjats. Socialdemokraterna lovade allt till alla innan valet, men nu står det klart att det är stockholmarna som får betala priset för detta löftesmaraton.

Vänstermajoritetens oenighet har resulterat i att viktiga beslut skjutits upp och förhalats, ofta med stora kostnader för stockholmarna. Den absolut största notan är Förbifarten som hamnade på 170 miljoner kronor. Konfliktytor såsom Förbifart Stockholm, Bromma flygplats och Slussen visar starkt på att vänstermajoriteten är svårt splittrad i viktiga framtidsfrågor för både Stockholm och hela Sverige.

Socialdemokraternas uppenbara svårigheter med att regera staden är allvarligt för Stockholms möjlighet att växa och utvecklas. Om Socialdemokraterna redan i inledningen av sitt maktinnehav i Stadshuset är så tyngda av majoritetens splittring och oenighet att de inte ens kan uppfylla sitt eget 100-dagarsprogram, hur ska de då mäkta med att hantera Stockholms utmaningar kommande år? Med en så bristfällig regeringsduglighet, hur kommer Socialdemokraterna tillsammans med sina koalitionspartier att klara av oförutsedda kriser och händelser? Splittring, oenighet och förhalande är ett svek mot väljarna och Stockholm.

Regeringens höjda skatter i kombination med vänstermajoriteten i Stockholms oförmåga att hantera viktiga framtidsfrågor kommer att slå hårt mot svenska skattebetalare. För att Stockholm ska fortsätta att växa och vara en tillväxtmotor för hela Sverige behövs en handlingskraftig majoritet i staden och en nationell politik som skapar förutsättningar för jobb, företagande och tillväxt.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: S vallöften första 100 dagarna

Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd Stockholm stad

 

Vi kan inte låta kåkstäder växa fram i Sverige 2015

Slutreplik om tiggeri från Anna König Jerlmyr till socialborgarrådet Ewa Larsson

I sitt svar på min artikel tar Ewa Larsson (MP) upp en rad initiativ och insatser som Stockholms stad arbetar med för att hjälpa utsatta EU-migranter. Många av dessa insatser påbörjades redan under min tid som socialborgarråd och bör fortsätta. Jag vill också påminna Ewa Larsson om att hon i sin egen budget skrev att ”avhysningar ska undvikas i största möjliga utsträckning”.

Nu står vi inför en utmaning där antalet fattiga EU-medborgare befaras fördubblas fram till sommaren. Häri ligger utmaningen.
Tystnaden från den ansvariga ministern Åsa Regnér är talande för hur regeringen försöker att ducka i frågan.

I det fortsatta arbetet måste Regeringen ta ansvar. Det behövs ett tydligt regelverk så att kommuner och privata markägare kan agera kring avhysning av olagliga boplatser, men också vilket stöd och insatser som ska ges till utsatta EU-medborgare enligt svensk lag.

Kommunerna behöver också verktygen för att kunna möta utmaningarna på våra gator och parker. Svensk lag ska gälla lika för alla. Vi kan inte låta kåkstäder växa fram i Sverige 2015. Vi vill att regeringen tar initiativ till ett EU-toppmöte om mänskliga rättigheter och sociala trygghetssystem för att sätta press på medlemsländer så som Rumänien och Bulgarien. Detta handlar i grunden om mänskliga rättigheter.

Många är de initiativ, från både organisationer och kommuner, som förbättrar situationen för de utsatta.Detta är bra och behövs. Därför är det uppseendeväckande att den ansvariga ministern är helt tyst i dessa frågor.

Anna König Jerlmyr (M), Oppositionsborgarråd Stockholms stad

Alliansen besökte Bromma flygplats

Igår besökte den moderata kommunfullmäktigegruppen tillsammans med de övriga allianspartierna Bromma flygplats för att informera sig om betydelsen av flygplatsen samt vilka effekter en eventuell nedläggning skulle få. På plats träffade vi Swedavias VD Torborg Chetkovich, och Brommas flygplatsdirektör Peder Grunditz som dels berättade om Swedavias övergripande verksamhet samt om Bromma flygplats specifikt.

11156114_10153304448737754_2270129410879344918_n

Det var ett intressant besök där vi fick bekräftat att Bromma flygplats är av betydelse för såväl Stockholms utveckling som för hela Sveriges tillväxt. Idag är 60 procent av resenärerna på Bromma flygplats hemmahörande på annat håll än Stockholmsområdet samtidigt som 70 procent av alla resor är affärsrelaterade. Det visar på vilken betydelse Bromma flygplats har för att skapa nya arbetstillfällen i hela Sverige. Detta bekräftas också av den undersökning som Handelshögskolan i Jönköping och teknikkonsultföretaget WSP genomförde för ett par år sedan och som visar på att omkring 24 000 jobb är direkt hotade om Bromma flygplats läggs ned varav 18 000 av dessa jobb finns utanför Stockholmsområdet.

Därtill framhölls också vikten av Bromma flygplats för att Stockholm ska vara en attraktiv stad för större företag att vilja etablera sig. Stockholm är idag är den åttonde staden i världen mätt i antal globala huvudkontor och har idag fler globala huvudkontor än vad Norge, Danmark och Finland har gemensamt. Dessa företag är viktiga dels för att de genererar arbetstillfällen och dels för att de ökar regionens attraktionskraft. En så utpräglad huvudkontorsekonomi är synnerligen beroende av goda förbindelser med omvärlden, vilket ytterligare understryker betydelsen av Bromma flygplats.

IMG_0061   11025751_10153304448617754_4641644176054074078_n

I samband med besöket så lämnade en enig allians in en motion till kommunfullmäktige där staden uppmanas att dels hemställa hos regeringen att avbryta utredningen om att lägga ner Bromma flygplats och dels uppdra åt stadens berörda nämnder att genast avbryta all pågående planering för att bygga bostäder på Bromma flygplats. Motionen i sin helhet kan du läsa här.

Förslag om förändrat utjämningssystem slår mot Stockholm

150129_AnnaKonig_V2A2321Den rödgröna regeringen har lagt förslag om att förändra det kommunala inkomstutjämningssystemet på ett sätt som leder till en kraftig straffbeskattning av Stockholm. Den så kallade tillväxtmiljarden som Alliansregeringen införde föreslår regeringen ska avskaffas. Det innebär att stockholmare kommer att behöva betala en halv miljard mer per år, pengar som hade kunnat göra större nytta för kvaliteten i skolan, för fler förskollärare eller mer kollektivtrafik. Alliansen tog därför i dag initiativ till att ge stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa hur denna straffbeskattning påverkar stadens budget för nästa år.

 – Vi behöver ett utjämningssystem som uppmuntrar till mer tillväxt och ekonomisk ansvarstagande, inte tvärtom. Alliansen genomförde viktiga förändringar i utjämningssystemet för att skapa bättre strukturer för tillväxtregionerna. För att kompensera för försämringarna i utjämningen måste vänstermajoriteten antingen höja skatten ytterligare för stockholmarna eller göra stora nedskärningar i stadens verksamheter, säger Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd.

 – Den här regeringen ger 170 miljoner till Stockholms skolor med ena handen men tar sedan tillbaka drygt en halv miljard med den andra handen, vilket motsvarar ungefär 1 300 förskollärare eller 1 400 undersköterskor, avslutar Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd.

Ni kan läsa Alliansens skrivelse här.

Nytt parkeringshus i Råcksta

En smällkall och vacker aprildag deltog Bo Arkelsten och Johanna Sjö i invigningen av nya Råcksta parkeringshus. Med 720 platser för boende, pendlare och besökare blir det nya parkeringshuset ett välkommet tillskott i parkeringsutbudet. För SL-pendlare med accesskort är infartsparkeringen avgiftsfri Därtill finns 60 gratis parkeringsplatser för cykel.

 

image1

image2

Nu måste regeringen ta konsekvenserna av tiggeriet på allvar

150129_AnnaKonig_V2A2279Under våren har jag som oppositionsledare och tidigare som  Socialborgarråd i Stockholms stad väckt frågan om utsatta EU-medborgare. Antalet har ökat kraftigt och enligt den nationella samordnaren kan vi förvänta oss en fördubbling av antalet EU-medborgare framöver. Det måste till handling både på kommunal- och nationell nivå. Regeringen måste börja ta ansvar. Kommuner måste få fler verktyg att säkerställa att boplatser inte uppkommer och det måste bli enklare att avhysa.

Vi moderater har gett upp hoppet om vänstermajoriteten som har svårt att kombinera sin verklighetsfrånvända snällism med realistiskt ansvarstagande. I höstas klargjorde de att avhysningar skulle användas oerhört restriktivt och nu kan vi konstatera att Stockholm tillsammans med flera andra kommuner står inför en ohållbar situation. Majoriteten i Stockholms stad är idag upptagna med interna strider och agerar inte i frågan om utsatta EU-medborgare, vilket också är återkommande runt om i landet. Därför vänder vi oss nu till Regeringen och Regeringens nationella samordnare, Sveriges kommuner måste få ett stöd och hjälp att hantera den allt mer ökade utmaningen vi ser med olagliga boplatser. Ansvarig minister Åsa Regnér kan inte fortsätta att ducka i frågan och bara hänvisa till sin nationella samordnare. Vi kräver ett tydligt agerande från nationell nivå.

För det första: Ta snarast initiativ till ett EU-toppmöte om mänskliga rättigheter och sociala trygghetssystem. Toppmöten ska inte enbart sammankallas när det krisar i ekonomin utan också frågor som rör diskriminering, korruption och bristfälliga trygghetssystem i medlemsländer som Rumänien och Bulgarien.

För det andra: Regeringen och den nationella samordnaren måste se över det svenska regelverket så att kommuner och privata markägare kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga boplatser, men också vilket stöd och insatser som ska ges till utsatta EU-medborgare enligt svensk lagstiftning. Dels för att möta de utmaningar vi har idag men inte minst för att kunna arbeta för att inga nya boplatser växer fram.

För det tredje: Svenska kommuner måste ges verktyg att kunna möta utmaningarna på våra gator, torg och parker. Moderaterna i Stockholms stad vill ge kommunerna rätt att anställa vakter som upprätthåller ordningsföreskrifterna. Idag är det bara polisen som har den befogenheten att själv agera och de mäktar inte med dagens situation, som befaras växa i omfattning.

Att förbjuda tiggeri är inte lösningen. Den största utmaningen är de olagliga boplatserna som växer fram, samtidigt saknas en acceptans för kommuner att agera mot olagliga boplatser och att upprätthålla svensk lagstiftning. Det är inte möjligt att särbehandla en grupp, svensk lagstiftning måste gälla lika för alla som vistas här. Det behövs nationella riktlinjer för hur kommuner ska agera som är lika över hela landet men också ett starkare uttalat stöd från regeringen för kommuner att faktiskt agera. Det är genom att hela tiden arbeta förebyggande med information, att upprätthålla lokala ordningsföreskrifter och motverka att nya boplatser växer fram som vi kan motverka att skjuta problemen vidare till nästa stad eller nästa gata.

Den problematik vi möter idag kan inte lösas av en enstaka kommun och inte heller av att endast arbeta fram fler sovplatser eller dagverksamheter. Däremot behöver kommunerna fler verktyg att hantera att boplatser inte växer fram som permanenta kåkstäder. Det är först när kommuner ges stöd i sitt arbete som vi kommer att kunna se en förändring.

Anna König Jerlmyr (M)

Oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Hemlöshetsräkningen 2014

Moderaterna har under sina 8 år vid makten i Stockholms stad arbetat aktivt för att minska hemlösheten, vilket har gett resultat. Stockholms stads hemlöshetsräkning för 2014 visar att antalet hemlösa stockholmare fortsätter att minska totalt sett, 2651 personer räknas idag som hemlösa. Sedan mätningarna började 2004 har den totala hemlösheten minskat med 21 procent, trots en kraftig befolkningsökning.

Under förra mandatperioden tog Alliansen initiativ till ett blocköverskridande program för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019, detta då det saknades en sammanhållen politik på stadsövergripande och stadsdelsnämndsnivå. Ett program som Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte ställde sig bakom. Arbete inom Program för att motverka hemlöshet i Stockholms stad har tre viktiga utgångspunkter: förebyggande insatser, att möta den akuta hemlösheten och steget vidare till eget kontrakt och sysselsättning. Under Alliansens styre har Stockholm gått från kortsiktiga placeringar till mer långsiktiga boendeplaceringar, vilket ger en tryggare tillvaro att utgå ifrån. Det skapar också långsiktiga förutsättningar för de som idag arbetar med hemlösa att kunna förebygga och möta individen på bästa möjliga sätt.

Hemlöshet löses inte enbart med en bostad. Frågan om hemlöshet rymmer flera områden och olika grupper av hemlösa personer. Arbetet med att motverka hemlöshet omfattas därför av flera olika lösningar och åtgärder och det är många som är engagerade i frågan om hemlöshet på olika nivåer i staden.  Tidigare statistik visar också att fyra av fem personer som är hemlösa lämnar hemlösheten inom fyra års tid. Därför är det av största vikt att vänstermajoriteten fortsätter det förebyggande arbetet mot hemlöshet. Men också har ett tydligt arbete mot de personer som är långvarigt kvar i hemlöshet. Stockholm måste också fortsätta att anpassar sina insatser mot de olika grupper, trots att majoriteten är män måste det finnas riktat arbete mot hemlösa kvinnor. För även om det totala antalet hemlösa minskar i Stockholms stad finns fortfarande allt för många som fortfarande lever i hemlöshet.

Skrivelse angående minskad dubbdäcksanvändning och bättre luftkvalitet i Stockholm

I mars 2014 beslutade Alliansregeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder mot höga partikelhalter i landets tätorter. Tillsättningen av den särskilda utredaren tillkom bland annat efter påtryckningar från Stockholms stad om att göra det möjligt att avgiftsbelägga dubbdäcksanvändningen i innerstaden.

Tisdagen den 31 mars 2015, presenterades utredningens förslag. Utredningen konstaterar att den enskilt viktigaste åtgärden för att få ner halterna av PM10 i gatunivå är att minska användningen av dubbdäck i tätorterna. Vidare konstaterar utredningen att effekterna på användningen av dubbdäck är större vid en avgift jämfört med förbud på geografiskt avgränsade områden samt att det är både praktiskt och ekonomiskt möjligt att införa en avgift på dubbdäcksanvändningen i Stockholm. Trots detta landar utredningen i att det för närvarande inte finns skäl att föreslå en avgift på dubbdäcksanvändning eftersom kommunernas möjlighet att meddela förbud mot trafik med dubbdäck, i kombination med åtgärder som exempelvis dammbindning, är tillräckligt för att åstadkomma en dräglig luftkvalitet.

Luftkvaliteten i Stockholm har blivit bättre under de senare åren men ytterligare åtgärder behöver vidtas för att uppfylla EU:s luftkvalitetsdirektiv och skapa ännu bättre luft i innerstaden. Dubbdäcksanvändning påverkar nivån av partikelhalter i luften, i synnerhet under vinterhalvåret. Det bästa vore om dammbindning och städning vore tillräckligt för att få ner partikelhalterna, men eftersom så inte är fallet så måste vi agera för att minska nivåerna ytterligare.

Alliansen har, i samsyn med de rödgröna partierna, länge förespråkat en dubbdäcksavgift framför förbud. Ett förbud begränsar människors fria rörlighet samtidigt som det också är svårt att upprätthålla. En avgift möjliggör även för bilförare som av en eller annan anledning behöver använda dubbdäck att åka genom innerstaden även om det kostar en slant. Vi anser heller inte att det är rimligt att polisiära resurser ska användas för säkra efterlevnaden av förbudet då vi vet att polisens resurser kan användas på ett betydligt bättre sätt.

Vi är förvånade över att Miljöpartiet och den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset lägger sig platt för utredarens slutsatser om att en avgift inte är att föredra. Istället för att ta strid för en dubbdäcksavgift öppnar Miljöpartiet direkt upp för ett utökat dubbdäcksförbud på flera av stadens viktigaste gator. För oss är det en verklighetsfrämmande förbudspolitik som försvårar för stockholmarna att fritt ta sig till och från olika delar av staden.

Staden måste nu hemställa hos regeringen om att inte följa utredningens rekommendationer utan gå vidare med att införa avgift på dubbdäck. Det handlar om att förena åtgärder för en bättre miljö med hänsyn till människors behov av att transportera sig med bil och att använda ekonomiska styrmedel istället för förbud.

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen tillskriver regeringen med begäran om att införa en avgift på dubbdäck i syfte att minska dubbdäcksanvändningen och på så vis säkerställa en bättre luftkvalitet och partikelhalter i överensstämmelse med gränsvärdena i EU:s luftkvalitetsdirektiv.

Anna König Jerlmyr (M)
Lotta Edholm (FP)
Erik Slottner (KD)

Skapa en permanent fiskmarknad vid Nya Slussen

Sedan ett par år har ett försök med en fiskmarknad prövats i Stockholm, en verksamhet som uppskattats mycket av både stockholmare och besökare. Olika framtida placeringar har diskuterats, och det är hög tid att nu finna en permanent lösning. Historiskt sett har det exempelvis funnits en fiskmarknad vid Slussen, dit fiskare från skärgården kom för att sälja sin fisk till Stockholmarna.

I måndags intervjuades jag av ABC om förslaget att skapa en permanent plats för en kommersiell aktör att driva fiskmarknad vid Nya Slussen. Tyvärr blev inslaget väl kort, och det framgick därför inte att jag föreslår att staden bör hitta en plats inom de framtida handelsytorna vid Nya Slussen, inte vid Kornhamnstorg.

Idéer om en permanent fiskmarknad i Stockholm har som sagt funnits tidigare, exempelvis har Centerpartiet i landstinget drivit på om det. När nu Slussen ska byggas om har vi en unik möjlighet att göra verklighet av dessa idéer, och skapa plats för en större permanent fiskmarknad mitt i Stockholm. På så vis får vi en koppling till historien genom en verksamhet som jag är övertygad om skulle uppskattas av såväl stockholmare som besökare.

Jag har skrivit en motion om förslaget, som jag hoppas även kan uppskattas av den nya majoriteten i Stockholm. Klicka på länken nedan för att läsa motionen som pdf.

Motion Fiskmarknad vid Slussen

/ Joakim Larsson, oppositionsborgarråd