Skrivelse angående minskad dubbdäcksanvändning och bättre luftkvalitet i Stockholm

I mars 2014 beslutade Alliansregeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder mot höga partikelhalter i landets tätorter. Tillsättningen av den särskilda utredaren tillkom bland annat efter påtryckningar från Stockholms stad om att göra det möjligt att avgiftsbelägga dubbdäcksanvändningen i innerstaden.

Tisdagen den 31 mars 2015, presenterades utredningens förslag. Utredningen konstaterar att den enskilt viktigaste åtgärden för att få ner halterna av PM10 i gatunivå är att minska användningen av dubbdäck i tätorterna. Vidare konstaterar utredningen att effekterna på användningen av dubbdäck är större vid en avgift jämfört med förbud på geografiskt avgränsade områden samt att det är både praktiskt och ekonomiskt möjligt att införa en avgift på dubbdäcksanvändningen i Stockholm. Trots detta landar utredningen i att det för närvarande inte finns skäl att föreslå en avgift på dubbdäcksanvändning eftersom kommunernas möjlighet att meddela förbud mot trafik med dubbdäck, i kombination med åtgärder som exempelvis dammbindning, är tillräckligt för att åstadkomma en dräglig luftkvalitet.

Luftkvaliteten i Stockholm har blivit bättre under de senare åren men ytterligare åtgärder behöver vidtas för att uppfylla EU:s luftkvalitetsdirektiv och skapa ännu bättre luft i innerstaden. Dubbdäcksanvändning påverkar nivån av partikelhalter i luften, i synnerhet under vinterhalvåret. Det bästa vore om dammbindning och städning vore tillräckligt för att få ner partikelhalterna, men eftersom så inte är fallet så måste vi agera för att minska nivåerna ytterligare.

Alliansen har, i samsyn med de rödgröna partierna, länge förespråkat en dubbdäcksavgift framför förbud. Ett förbud begränsar människors fria rörlighet samtidigt som det också är svårt att upprätthålla. En avgift möjliggör även för bilförare som av en eller annan anledning behöver använda dubbdäck att åka genom innerstaden även om det kostar en slant. Vi anser heller inte att det är rimligt att polisiära resurser ska användas för säkra efterlevnaden av förbudet då vi vet att polisens resurser kan användas på ett betydligt bättre sätt.

Vi är förvånade över att Miljöpartiet och den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset lägger sig platt för utredarens slutsatser om att en avgift inte är att föredra. Istället för att ta strid för en dubbdäcksavgift öppnar Miljöpartiet direkt upp för ett utökat dubbdäcksförbud på flera av stadens viktigaste gator. För oss är det en verklighetsfrämmande förbudspolitik som försvårar för stockholmarna att fritt ta sig till och från olika delar av staden.

Staden måste nu hemställa hos regeringen om att inte följa utredningens rekommendationer utan gå vidare med att införa avgift på dubbdäck. Det handlar om att förena åtgärder för en bättre miljö med hänsyn till människors behov av att transportera sig med bil och att använda ekonomiska styrmedel istället för förbud.

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen tillskriver regeringen med begäran om att införa en avgift på dubbdäck i syfte att minska dubbdäcksanvändningen och på så vis säkerställa en bättre luftkvalitet och partikelhalter i överensstämmelse med gränsvärdena i EU:s luftkvalitetsdirektiv.

Anna König Jerlmyr (M)
Lotta Edholm (FP)
Erik Slottner (KD)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>