månadsarkiv: juni 2015

​Välkomna men otillräckliga steg mot illegala boplatser

Regeringen aviserade idag att de utreder förändrad lagstiftning för att komma åt illegala boplatser och människohandel bland EU-medborgare. Ett krav som Moderaterna i Stockholms stad under lång tid drivit

-Jag välkomnar att regeringen äntligen tydliggör att lika regler gäller för alla. Att regeringen nu går Moderaterna till mötes när det rör att det ska bli enklare att avhysa är också positivt, säger Anna König Jerlmyr oppositionsborgarråd i Stockholms stad

-Däremot saknar jag de konkreta verktygen hur kommunerna ska kunna agera vid avhysningar. Idag klarar inte polisen uppdraget och de nya direktiven till utredningar saknar de nödvändiga medel för att kunna upprätthålla ordningslagen. De förändringar som Morgan Johansson presenterar idag kommer inte att göra någon skillnad i praktiken, säger Anna König Jerlmyr oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Moderaterna vill se:

-Ordningsvakter som upprätthåller ordningslag och kommunal ordningsstadga med förlängd utbildning och ökade befogenheter jämfört med idag

-EU-toppmöte om mänskliga rättigheter

-Fler poliser i hela landet som har kompetens att arbeta uppsökande tillsammans med socialtjänst för att upptäcka misstänkt människohandel

Anna König Jerlmyr intervjuades även i Aftonbladet idag angående förslag om lokala ordningsvakter mer om detta kan du läsa här

150129_AnnaKonig_V2A2321

Invigning av Stigbergsgaraget

Med många spännande elbilar i stora och små versioner invigdes idag Stigbergsgaraget på Södermalm. Med 60 elladdningastationer och plats för cyklar är detta det mest laddande garaget i Stockholm. Parkeringsgaraget som initierades och finansierades av Alliansen i Stockholms stad rymmer 300 nya parkeringsplatser, vilket motsvarar nästa 3 km kantstensparking.

Christian Rockberger, vd för Stockholm Parkering AB, hälsade välkommen och Daniel Helldén tävlade i radiostyrd bil mot Karin Ernlund. MP visade sig dugliga på både körning och parkering!

Det är välkommet med ännu ett centralt garage som kan avlasta och låta Stockholm växa utan att ta någon annan mark i anspråk.

Moderaterna var representerade genom Johanna Sjö, Bo Arkelsten, Bo Sundin, Cecilia Brinck och kommunfullmäktiges vice ordförande Margareta Björk.

Christian Rockberger, VD Stockholm parkering, hälsade alla välkomna
Christian Rockberger, VD Stockholm parkering, hälsade alla välkomna

IMG_0226
Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) klippte band

iPhone Image AF070F

IMG_0228

Vänstermajoritetens politiska experiment med Stockholm

Hur Stockholms stad agerar som upphandlare har en betydande påverkan på näringslivet i Stockholm. Därför är det oroande att vänstermajoriteten öppnar för beslut om den så kallade ”Vita-jobb modellen”, en modell som tagits fram av Socialdemokraterna och flera LO-fack i samverkan. Den kommer att innebära en stor osäkerhet för de företag som levererar tjänster och varor till staden.

Stockholms stad ska alltid motverka fusk, svartjobb och ekonomiska oegentligheter, samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för medarbetare hos leverantörer som staden anlitar. Seriösa aktörer, rättssäkra arbetsförhållanden, transparenta upphandlingsmodeller och konkurrens på lika villkor ska prägla upphandlingar i Stockholms stad.

Däremot ställer vi oss frågande till hur den så kallade ”Vita-jobb modellen” ska appliceras i Stockholms stad. Det är väldigt otydlig hur modellen ska arbetas efter och vilket lagstöd den har.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten lägger ett stort fokus på LO:s medverkan och öppnar för fackliga kontrollanter. Det stärker vår farhåga att ”Vita-jobb modellen” i huvudsak inte syftar till en kvalitativ granskning av att stadens villkor följs, utan att istället ge fackförbunden befogenheter att fungera som kontrollanter via stadens uppdrag och därmed tvinga företagen att öppna sina företagsböcker. Fackförbunden får större inflytande och makt över ickemedlemmar och arbetsgivare.

Att ha en god kontroll och uppföljning vid upphandlingar är en självklarhet. Men den ska och kan inte genomföras av fackförbund på stadens uppdrag. Det är ett finkänsligt juridiskt område som måste hanteras med professionalitet och nogsamhet av samtliga parter och inte göras till föremål för politiska experiment.

Johanna Sjö, vice ordförande i Arbersmarknadsnämnden, besökte under måndagen Komvuxcentrum.

Komvuxcentrum Stockholm erbjuder en samlad service för vuxna som vill börja studera. De ansvarar för central antagning till all grundläggande och gymnasial komvuxutbildning i staden.

För den som är folkbokförd i Stockholms stad erbjuder de;

• Information om kurser, studieformer och skolor

• Studie- och yrkesvägledning inför studier

• Nivåtester i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk

• Central antagning

• Utskrift av betygsdokument

• Sammanställning och utfärdande av gymnasieexamen/slutbetyg

Det är högt och lågt i kundtjänst på Hornsgatan 124 – allt från uzbekiska veterinärer till söderkisar som behöver komplettera gymnasiematten.

Just kundtjänst och deras kundnöjdhet har varit ett utvecklingsområde, och svarstiderna har gått ner, en mycket större andel samtal besvaras och svaren når i huvudsak fram inom utlovade 48 timmar. Detta är givetvis oerhört viktigt för en portal som Komvuxcentrum.

En utmaning som kommer finnas med lång tid framöver är transparensen – det är ingen lätt uppgift att förklara varför likvärdiga ansökningar behandlas olika beroende på när på året ansökan kommer – men det är den rödgrönrosa majoritetens ansvar. Politiken måste ge riktlinjer, mål och medel och måste ge detta med tydlighet, avslutar Johanna Sjö.

Väx med vux

johanna blogg 2

Johanna blogg

testsal för nivågruppering

Nya Slussen kan fördyras ytterligare

Majoriteten lägger idag ett förslag om Nya Slussen som ger tydliga signaler om att projektet kommer fortsatt försenas och fördyras. vänstermajoriteten har hittills försenat Nya Slussen med ett år, med extra kostnader på 400 miljoner kronor som följd. Nu har även Socialdemokraterna ifrågasatt de planerade byggnaderna, vilket kan riskera upp till 760 miljoner kronor i uteblivna försäljningsintäkter av byggrätter.

– Hanteringen av Nya Slussen från vänstermajoriteten är djupt oroväckande. På grund av vänstermajoritetens oenighet i frågan har Nya Slussen hittills kostat skattebetalarna 400 miljoner kronor på ett år och nu fortsätter kostnaderna att skjuta i höjden. Socialdemokraterna har flaggat för att slopa de planerade byggnaderna vid Slussen, vilket kommer att innebära att Vänstermajoriteten sedan valet lyckats fördyra Nya Slussen med 1,16 miljarder kronor. Hanteringen av Slussen är nu under all kritik. Till sist är det skattebetalarna som får stå för notan när majoriteten inte kan komma överens, säger Joakim Larsson (M) oppositionsborgarråd Stockholm stad

– Det är också almerande om antalet bilrörelser begränsas från 30000 till 20000 per dygn, vilket kan framkalla framkomlighetsproblem. Detta inte minst med tanke på prognoserna för befolkningsökningen i Nacka och Värmdö. Det är viktigt att minimerar biltrafiken i innerstaden, och satsar på framkomligheten för stadsbussar, cyklister och fotgängare. Men vi kan inte riskera att hamna i en situation där vi redan om några år har trafikstockningar vid Nya Slussen på grund av att antalet fordonsrörelser per dygn begränsats i allt för hastig takt, säger Joakim Larsson (M) oppositionsborgarråd Stockholm stad

Joakim Larsson (M)