månadsarkiv: oktober 2015

Möjligheternas stad – Stockholm kan mer

Anna König JerlmyrIdag presenterade Moderaterna sitt budgetförslag för Stockholms stad 2016. Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens på samtliga verksamhetsområden, men kännetecknas framförallt av ett tydligt fokus på Stockholms tre största samhällsutmaningar: bostäderna, skolan och integrationen.

Budgeten i sin helhet samt sammanfattning och frågor och svar finns via länkar nedan:

Moderaternas budget 2016 för Stockholms stad

Stockholm kan mer

QA budget 2016

Satsningar 2015 Bostadsbyggande, skolan och integration

Bostäder: en politik för en modern och hållbart växande storstad med dynamik, innovation och tillväxt
Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Det ställer höga krav på ett omfattande bostadsbyggande, som framgångsrikt förenar kvantitet i bostadsmålen med kvalitet i byggandet. Effektiviteten i planprocessen behöver öka, planberedskapen måste stärkas väsentligt och strategier behöver tillämpas för att bygga attraktiva stadsmiljöer i hela Stockholm. Fler unga behöver den första bostaden för att kunna ta det första jobbet.

Stockholms befolkning väntas enligt de senaste prognoserna öka med elva procent till 2020. Det innebär en ökning i absoluta tal med 100 499 personer, från dagens 911 989 till 1 012 488 människor år 2020. Räknat på att det i snitt bor 2,14 personer i varje bostad så behöver det byggas 46 962 bostäder till 2020.

I vårt budgetförslag är målsättningen för antal påbörjade bostäder till 2020 50 000 stycken, vilket är 25 procent högre än majoritetens målsättning. Vi förenar detta med förslag på hur planprocessen kan effektiviseras och planberedskapen höjas i samverkan med byggbranschen för att säkerställa att målen nås.

Fler unga måste ges möjligheten till en första bostad. En bostad som alla kan ha råd med så att fler unga kan flytta hemifrån eller tacka ja till det första jobbet. Vi presenterar förslag för hur fler ungdomar ska ha rätt till den första bostaden:
• Halvera markkostnaden för ettor.
• Slopa avgiften för unga i bostadskön, avgiftsfritt upp till 25 år.
• Markanvisningstävlingar för lägre hyra.
• Tillåt högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna.

Skola: en politik för att Stockholms skolor ska vara bäst i Sverige på att ge alla barn verktygen för framtiden
Stockholm är en kunskapsstad med ett starkt kunskaps- och forskningsorienterat näringsliv med hög innovationsförmåga och ett om-fattande kompetensförsörjningsbehov. Det ställer krav på Stockholms skolor att ge alla barn goda förutsättningar att tillägna sig kunskaper för att stå starka i yrkeslivet.

Stockholm behöver de bästa lärarna. Därför har vi en särskild satsning på fler förstelärare både i förskolan och i skolan för att kompensera för att den rödgröna regeringen nu säger nej till att satsa på de bästa lärarna. Dessutom satsar vi mer resurser på att upptäcka och ge fler elever rätt till mer extrastöd i skolan. Vi satsar 107,5 miljoner kronor mer på förskolan och skolan på bland annat:
• 50 miljoner kronor för fler förstelärare i skolan och förskolan.
• 20 miljoner kronor för förstelärare med fokus på språkutveckling i förskolan.
• 20 miljoner kronor för utökade insatser för elever i behov av särskilt stöd.
• 10 miljoner kronor för att erbjuda programmering i grundskolan.
• 3 miljoner kronor för parvis bemanning och ökat pedagogiskt innehåll i parklekar.

Integration: en politik som säkrar att alla människor oavsett bakgrund blir del-aktiga i samhällsgemenskapen
Stockholm är en välkomnande stad för människor från andra länder och kulturer. I en tid när världen ser de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget är behovet stort av ett snabbt och rättssäkert mottagande som effektivt ger nyanlända inträde i den svenska samhällsgemenskapen i form av svenskakunskaper, skolgång och arbete.

Asylmottagandet är på rekordhöga nivåer på grund av krig och konflikter i omvärlden. För närvarande söker mellan 1 500 och 2 000 personer asyl i Sverige varje dag. Enligt Migrationsverkets senaste prognos vänas 30 000 ensamkommande barn anlända till Sverige under 2015. Ett knappt tusental ensamkommande barn har tillfälligt boende i Stockholms stad och denna siffra kan förväntas öka kraftigt kommande månader. Detta måste mötas av en fungerande integration.

Vår budget är tydlig med att arbetet med ensamkommande flyktingbarn ska prioriteras genom att utveckla rutiner för att samordna och säkra ett effektivt mottagande, integration, svenskundervisning, skolgång och boende över hela staden. Stockholm ska redan från första dagen påbörja arbetet med att säkra barns och ungdomars rätt till skola och en ordnad skolgång ska erbjudas inom två veckor.

Vi satsar därför mer än majoriteten på utökad SFI-undervisning, fler behöver lära sig svenska snabbare. Fler utlandsfödda kvinnor ska kunna ta del av både öppen förskola och SFI och vi vill inrätta nya Jobbtorg som validerar kunskaper så att vägen till jobb kortas. I Moderaternas Stockholm är inte det viktigaste var du kommer ifrån utan vart du är på väg. Vi satsar sammanlagt 98 miljoner kronor mer för integrations- och mottagandeinsatser i form av bland annat:
• 59 miljoner kronor för utökade insatser för asylmottagande och boende.
• 20 miljoner kronor för skolgång för ensamkommande barn
• 13 miljoner kronor för utökad och förstärkt SFI.
• 6 miljoner kronor till nya Jobbtorg med specialiserade upp-drag om validering, både för dem med utländsk examen och för utländska yrkesarbetare.

En politik som förenar ekonomiskt ansvarstagande och oförändrad skatt med prioritering av välfärden
Vår budget visar att det är fullt möjligt att krona för krona stärka välfärden i samma utsträckning som majoriteten och dessutom genomföra betydande riktade satsningar utan att höja skatten. Den rödgrönrosa majoriteten har på det år som gått sedan valet höjt skatten med omkring 1,3 miljarder kronor. Dessa skattehöjningar är både onödiga och skadliga. Onödiga, därför att det med en tydlig prioritering och god kostnadskontroll är möjligt att prioritera välfärden utan att öka stockholmarnas skattebörda. Skadlig, därför att kommunalskatten slår mot alla inkomstgrupper och höjningen därför gör det mindre lönsamt att arbeta. Kombinerat med de massiva skattehöjningarna som den rödgröna regeringen genomför är det en politik som slår direkt mot jobb och tillväxt.

Moderaterna lägger ett förslag till budget i balans med satsningar på 309,5 miljoner kronor. Dessa fördelar sig i 107,5 miljoner kronor till förskola och skola, 98 miljoner kronor till integrationsåtgärder och flyktingmottagande, 48,5 miljoner kronor till stadsmiljöinsatser, 37 miljoner kronor till äldreomsorgen samt 18,5 miljoner kronor till sociala insatser. På investeringssidan föreslår vi investeringar på 150 miljoner kronor i trygga och säkra gångstråk samt trygga och attraktiva stadsmiljöer, samtidigt som vi matchar majoritetens cykelinvesteringar krona för krona.

Stockholm går åt fel håll

Igår presenterade den rödgrönrosa majoriteten sin budget. Det är en ekonomi som inte håller ihop och det saknas svar på de utmaningar som Stockholm står inför. Oavsett om det gäller flyktingkrisen, kvaliteten i välfärden eller den ekonomiska utvecklingen så saknas en tydlig inriktning och mål. Det är ett Stockholm som går åt fel håll.

Anna König Jerlmyr kommenterade den rödgrönrosamajoritens budget i ett flertalet medier under gårdagen och lyfte bland annat problematiken kring bostadspolitiken:

”Det är ett stopp i bostadsbyggandet just nu. Det kommer inga nya studentbostäder och man har inte levererat nya bostäder under perioden. Det är problematiskt för ett Stockholm som växer för varje år

Vi har en bostadskris och då är det viktigt att kunna leverera de bostäder man har satt upp. Nu ser vi att man inte gör det. Det som behövs är att man visar ledarskap och inte förhalar och försenar utan kommer överens om att ta till handling”

Kommentarer från Anna om den rödgrönrosa majoritetens budget finner du nedan:

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Sveriges Radio

Stockholm direktpress

SVT Stockholm

Frans Schartaus Handelsinstitut 150 år

Igår deltog Johanna Sjö i firandet Frans Schartaus Handelsinstitut som inleddes med en nätverks- och rekryteringsträff studerande och utställare.

– Underbart att vara på en plats där arbetsgivare lockar snart nyexaminerade och kämpar om nya kollegor som de vet håller måttet och är bra – de vet det därför att de själva sitter i ledningsgrupperna och föreläser. En underbar win-win för arbetsgivare och arbetstagare, säger Johanna Sjö, vice ordförande arbetsmarknadsnämnden

Fakta
Frans Schartaus Handelsinstitut grundades 1865 med syfte att förse Stockholms arbetsmarknad med kompetent personal. 150 år senare arbetar institutet utifrån samma principer; att matcha arbetslivets efterfrågan på utbildad personal inom ekonomi, turism, hälso- och sjukvård, försäljning & besöksnäring.

Johanna sjö blogg 3

Benjamin Dousa (M):Nya riktlinjer inte nog mot oskuldskontroller

I går (6/10) visades ett inslag i ”Kalla Fakta” där det framgick att kontroller för att säkerställa unga tjejers oskuld genomförs på flera platser i Sverige. En läkare i Rinkeby påstod sig ha gjort oskuldskontroller flera gånger förut och hänvisar till att hon förstod traditionerna. Det är helt oacceptabelt och förhoppningsvis återkallas läkarlegitimationen, rättsväsendet kopplas in och landstingen börjar jobba mer ingående med problematiken. Men det är viktigt att förstå att när de dolda kamerorna slutat rulla så består samma sunkiga syn på kvinnor i alltför många förorter. Detta skriver Benjamin Dousa, vice stadsdelsnämndsordförande (M) Rinkeby-Kista i Aftonbladet idag.

Benjamin D

Studiebesök på Åsö Vuxengymnasium och Frans Schartaus Handelsinstitut

Johanna Sjö (M) och Ofelia Namazova (KD) besökte under fredagen Åsö Vuxengymnasium och Frans Schartaus Handelsinstitut.

Åsö är en av stadens egna KomVux och får väldigt goda omdömen från sina tidigare elever och som har hög lärarnärvaro och lärarledda lektioner och tillgång till matematek, där eleverna kan få stöd med matematik och hjälpa varandra samt studiefrämjande insatser som centrala inslag i verksamheten. Där får många den gymnasiebehörighet de behöver för att komma vidare till högre studier och få fler möjligheter in på arbetsmarknaden.

Frans Schartaus Handelsinstitut verkar för dem som kommit längre men som av olika anledningar vill komplettera sin erfarenhet med formell utbildning eller byta karriär.

Johanna, som är vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden,
”- Man bör hålla i minnet hur rörligheten på arbetsmarknaden kan underlättas- inte bara när det gäller in till det första jobbet utan också vidare i karriären för den som behöver konsolidera sin utbildning eller byta spår. Där tillför Frans Schartau en viktig dimension i arbetsmarknadspolitiken.”

Ofelia, som är Kristdemokraternas representant i Arbetsmarknadsnämnden;
”- Med en verksamhet som ger 9 av 10 som går ut direkt till jobb är Frans Schartau ingen vanlig skola, utan visar att det är ett engagerat institut med 150 års erfarenhet och förtroende. Det är en enorm tillgång för både studenterna och arbetsgivarna när utbildningen är skräddarsydd för att fylla luckor på arbetsmarknaden. Det ger nya möjligheter för såväl enskilda människor som arbetsgivare.

Sirpa Wahlberg Borström, rektor på Åsö vuxengymnasium berättar om verksamheten