månadsarkiv: december 2015

God jul och gott nytt år önskar Anna König Jerlmyr

God Jul önskar AKJ

Vad är jul för dig?
Att få vara med familjen, spela spel och äta julbord.

Vad är det bästa med Stockholm på julen?
Julbelysningen som Alliansen initierade som lyser upp Stockholm och att det finns många aktiviteter under julen, som adventkonserter i kyrkorna, skridskoåkning i parkerna och julmarknader.

Vilken är den vackraste julmarknaden i Stockholm?
Skansens julmarknad är alltid värt ett besök.

Vad får man inte missa för julaktiviter i Stockholm?
En trevlig tradition är lucköppningen i Gamla Stan, det öppnas en fönsterlucka varje dag någonstans klockan 18.15 i Gamla Stan från 1 december till 24 december. För att hitta dagens lucka som öppnas hängs det ut en banderoll i ett fönster där det står att ”här öppnas luckan”. Ett kul sätt att upptäcka Gamla Stan. Lucköppningarna inleds med en fanfar och därefter framförs ett musikstycke och en dikt eller berättelse.

Tips för den som spenderar julfirandet i stan?
Om man är kvar i Stockholm så är ett tips att engagera sig i Jul i Gemenskap som Immanuelkyrkan anordnar varje jul för hemlösa och ensamma människor.

Moderaterna kritiska till förslaget om ny parkeringsstrategi i Stockholms stad

I förra veckan presenterade den rödgrönrosa majoriteten, med trafikborgarrådet Daniel Helldén i spetsen, ett förslag på ny parkeringsplan. I korthet innebär förslaget följande:

  • Boendeparkeringen i innerstaden höjd från 900 till 1100 kronor i månaden
  • Boendeparkering införs i stora delar av när- och ytterförort med 3-500 kronor i månaden
  • Timparkering införs i ytterstaden
  • Tiderna för avgiftsbeläggning i innerstaden förslängs från dagens 9-17 till 7-19 på vardagar samt avgiftbeläggning på helgerna
  • Avgift för handikappsparkering införs

Motiveringen från majoriteten är att vi behöver minska bilåkandet, förbättra luften, minska buller och öka framkomligheten.

Moderaterna är kritiska till dessa förändringar som försvårar människors vardag samtidigt som det inte finns några konkreta förslag på var bilarna ska ta vägen. Det är uppenbart att majoritetens ambition med förslaget är avskräcka människor från att köra bil, något som visar på en bristande förmåga att förstå att många människor är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop.

I huvudsak är det de boende i när- och ytterförort som drabbas hårdast eftersom de är mest beroende av bilen för att kunna transportera sig. Förslaget om att höja boendeparkeringen i innerstaden med 25 procent och införa en avgift på 500 kr i ytterstaden blir, förutom skattehöjningen, en ytterligare kostnad för stockholmarna. Det är också en betydligt kraftigare höjning än vad t ex den hårt kritiserade höjningen av SL-taxan som är på 100 kronor.

Vi anser att majoriteten har gått in i detta förslag med helt fel ingångsvärden. Vi delar prioriteringarna om att trafik i rörelse ska prioriteras framför stillastående trafik vilket kan motivera att kantstensparkeringar ibland försvinner men då är vår absoluta uppfattning att de måste ersättas, förslagsvis i en garagelösning. Vidare är det också prioriterat att påskynda projekteringen av den östliga förbindelsen då den kommer att bidra till mindre trängsel i Stockholms innerstad, något som i sig kommer att öka framkomligheten för andra prioriterade trafikslag.

Vi anser dock inte, till skillnad från majoriteten, att politikers uppgift är att göra det svårare för människor – tvärtom. Vi anser att fokus bör ligga på att bekämpa utsläppen och bullret snarare än att bekämpa bilen som sådan. Därmed kommer vi också att reservera oss mot förslaget till ny parkeringsstrategi.

Ett Stockholm som attraherar startups, snabbväxande företag och globala huvudkontor som kan bidra till en förbättrad integration.

Anna König JerlmyrIdag har jag haft möte om näringslivsfrågor i Stockholm, där jag sitter som vice ordförande i Stockholm Business Region. Under hösten har jag besökt ett antal snabbväxande företag, både stora och små, och där jag frågat vilka de främsta hindren för fortsatt tillväxt är. Här nedan följer de mest frekventa utmaningarna:

Bostadsbristen: Den vanligaste utmaningen som nämns är bostadsbristen. Ett företag berättade att de avstår från att rekrytera personer med långa restider. De vet av erfarenhet att den personen inte kommer att orka arbeta kvar särskilt länge på grund av de långa pendlingstiderna. Andra vittnar om att bostadsbristen leder till att rekryteringar inte blir av och att vi tappar kompetens till andra städer både i Sverige och utlandet. Även kommunikationer som kollektivtrafik och vägar nämns som en central del av ett välfungerande företagsklimat.

Höjda arbetsgivaravgifter drabbar unga: Många av företagen som anställer unga beskriver att höjningen av arbetsgivaravgifterna missgynnar unga som saknar kontaktnät. Incitamentet i form av sänkta arbetsgivare bidrog till att unga utan referenser eller kontaktnät kunde anställas. Efter höjningen vill de nu snarare säkra upp genom att rekrytera i sina egna nätverk. Det drabbar givetvis unga som står längre ifrån på arbetsmarknaden.

Investeringar: Det finns en tydlig efterfrågan att avskaffa eller kraftigt förenkla fåmansbolagsreglerna, men också fler möjligheter till ökat kapital i tillväxtfasen. Optionsmöjligheter och förändrade regler att investera kapital i nya företag måste införas.

Hinder för att anställa utländsk personal: Idag vittnar företag om att vi tappar specialistkompetens till städer som London på grund av svårigheterna för partnern till den rekryterade att få visum. Eller att det kan ta ett år för partnern att få svenskt personnummer. Företag vittnar också om att det är omöjligt att verifiera utländska examina och utländsk kompetens och att det skulle behöva stöd i valideringsprocessen. Annars är risktagandet för högt och leder till att de utlandsfödda får stå tillbaka. Överlag efterfrågar många företag att matchningen måste gå snabbare när det rör nyanländas etablering.

Kommunernas bristande kompetens inom upphandling: Företag kan idag vinna upphandlingar med snedvridna villkor uppställda av kommunerna. Ett exempel är att kommunen inte viktar efter volym, vilket bidrar till orimligt höga kostnader för kommunen och snedvriden konkurrens för företagen. När företagen överklagar hamnar ärendet i Förvaltningsrätten, som saknar resurser att hantera upphandlingsfrågor i tillräcklig utsträckning.

Avsaknad av kompetens: För de företag som verkar inom vård och omsorg är det högst angeläget att det finns kompetent personal att anställa. Idag begränsas tillväxten på grund av brist på kvalificerad personal. Här behövs fler statliga och kommunala satsningar för att utbilda bland andra vårdbiträden att uppnå undersköterskeexamen. Alliansens tidigare Omvårdnadslyft nämns i sammanhanget som en lyckad satsning för detta syfte. Andra företag är kritiska till att utbildningar idag inte matchar arbetsmarknadens krav. I Tyskland finns specifika utbildningar för specifika jobb som på så sätt matchar arbetsmarknaden.

Jag vill utveckla ett Stockholm som attraherar både startups, snabbväxande företag och globala huvudkontor som kan bidra till en förbättrad integration. Vi föreslår i vår budget för Stockholm ett nytt koncept med billiga ettor för unga, men också två nya jobbtorg för att validera utlandsföddas yrkeserfarenhet och akademisk examen.

Den rödgrönrosa majoritetens lånefest…

1 miljard i månaden

Under årets näst sista budgetfullmäktige den 30 november ställde vi den rödgrönrosa majoriteten till svars för tertitalrapport 2, stadens officiella granskning, som visar att majoriteten endast når hälften av sina mål i budgeten för 2015 samt tvingas höja lånetaket.

Granskningen visar också ett underskott på cirka 150 miljoner kronor inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och ekonomiskt bistånd. Sex av 14 stadsdelsnämnderna bedömer att de inte kommer att uppnå målen med en tillräcklig stor andel förskollärare av antalet anställda. Vilket riskerar leda till att barngrupperna i förskolan kommer att öka. Dessutom har sjukfrånvaron bland kommunens anställda i facknämnderna och stadsdelsnämnderna ökat, särskilt bland kvinnor. I bostadsbristens Stockholm har målen om bostadsbyggandet endast uppnåtts till en dryg sjättedel när en månad av året återstår.

Läs mer om gårdagens fullmäktige i Stockholmdirekt.