Författararkiv: niklasg

Förslag om förändrat utjämningssystem slår mot Stockholm

150129_AnnaKonig_V2A2321Den rödgröna regeringen har lagt förslag om att förändra det kommunala inkomstutjämningssystemet på ett sätt som leder till en kraftig straffbeskattning av Stockholm. Den så kallade tillväxtmiljarden som Alliansregeringen införde föreslår regeringen ska avskaffas. Det innebär att stockholmare kommer att behöva betala en halv miljard mer per år, pengar som hade kunnat göra större nytta för kvaliteten i skolan, för fler förskollärare eller mer kollektivtrafik. Alliansen tog därför i dag initiativ till att ge stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa hur denna straffbeskattning påverkar stadens budget för nästa år.

 – Vi behöver ett utjämningssystem som uppmuntrar till mer tillväxt och ekonomisk ansvarstagande, inte tvärtom. Alliansen genomförde viktiga förändringar i utjämningssystemet för att skapa bättre strukturer för tillväxtregionerna. För att kompensera för försämringarna i utjämningen måste vänstermajoriteten antingen höja skatten ytterligare för stockholmarna eller göra stora nedskärningar i stadens verksamheter, säger Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd.

 – Den här regeringen ger 170 miljoner till Stockholms skolor med ena handen men tar sedan tillbaka drygt en halv miljard med den andra handen, vilket motsvarar ungefär 1 300 förskollärare eller 1 400 undersköterskor, avslutar Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd.

Ni kan läsa Alliansens skrivelse här.

Nu måste regeringen ta konsekvenserna av tiggeriet på allvar

150129_AnnaKonig_V2A2279Under våren har jag som oppositionsledare och tidigare som  Socialborgarråd i Stockholms stad väckt frågan om utsatta EU-medborgare. Antalet har ökat kraftigt och enligt den nationella samordnaren kan vi förvänta oss en fördubbling av antalet EU-medborgare framöver. Det måste till handling både på kommunal- och nationell nivå. Regeringen måste börja ta ansvar. Kommuner måste få fler verktyg att säkerställa att boplatser inte uppkommer och det måste bli enklare att avhysa.

Vi moderater har gett upp hoppet om vänstermajoriteten som har svårt att kombinera sin verklighetsfrånvända snällism med realistiskt ansvarstagande. I höstas klargjorde de att avhysningar skulle användas oerhört restriktivt och nu kan vi konstatera att Stockholm tillsammans med flera andra kommuner står inför en ohållbar situation. Majoriteten i Stockholms stad är idag upptagna med interna strider och agerar inte i frågan om utsatta EU-medborgare, vilket också är återkommande runt om i landet. Därför vänder vi oss nu till Regeringen och Regeringens nationella samordnare, Sveriges kommuner måste få ett stöd och hjälp att hantera den allt mer ökade utmaningen vi ser med olagliga boplatser. Ansvarig minister Åsa Regnér kan inte fortsätta att ducka i frågan och bara hänvisa till sin nationella samordnare. Vi kräver ett tydligt agerande från nationell nivå.

För det första: Ta snarast initiativ till ett EU-toppmöte om mänskliga rättigheter och sociala trygghetssystem. Toppmöten ska inte enbart sammankallas när det krisar i ekonomin utan också frågor som rör diskriminering, korruption och bristfälliga trygghetssystem i medlemsländer som Rumänien och Bulgarien.

För det andra: Regeringen och den nationella samordnaren måste se över det svenska regelverket så att kommuner och privata markägare kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga boplatser, men också vilket stöd och insatser som ska ges till utsatta EU-medborgare enligt svensk lagstiftning. Dels för att möta de utmaningar vi har idag men inte minst för att kunna arbeta för att inga nya boplatser växer fram.

För det tredje: Svenska kommuner måste ges verktyg att kunna möta utmaningarna på våra gator, torg och parker. Moderaterna i Stockholms stad vill ge kommunerna rätt att anställa vakter som upprätthåller ordningsföreskrifterna. Idag är det bara polisen som har den befogenheten att själv agera och de mäktar inte med dagens situation, som befaras växa i omfattning.

Att förbjuda tiggeri är inte lösningen. Den största utmaningen är de olagliga boplatserna som växer fram, samtidigt saknas en acceptans för kommuner att agera mot olagliga boplatser och att upprätthålla svensk lagstiftning. Det är inte möjligt att särbehandla en grupp, svensk lagstiftning måste gälla lika för alla som vistas här. Det behövs nationella riktlinjer för hur kommuner ska agera som är lika över hela landet men också ett starkare uttalat stöd från regeringen för kommuner att faktiskt agera. Det är genom att hela tiden arbeta förebyggande med information, att upprätthålla lokala ordningsföreskrifter och motverka att nya boplatser växer fram som vi kan motverka att skjuta problemen vidare till nästa stad eller nästa gata.

Den problematik vi möter idag kan inte lösas av en enstaka kommun och inte heller av att endast arbeta fram fler sovplatser eller dagverksamheter. Däremot behöver kommunerna fler verktyg att hantera att boplatser inte växer fram som permanenta kåkstäder. Det är först när kommuner ges stöd i sitt arbete som vi kommer att kunna se en förändring.

Anna König Jerlmyr (M)

Oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Hemlöshetsräkningen 2014

Moderaterna har under sina 8 år vid makten i Stockholms stad arbetat aktivt för att minska hemlösheten, vilket har gett resultat. Stockholms stads hemlöshetsräkning för 2014 visar att antalet hemlösa stockholmare fortsätter att minska totalt sett, 2651 personer räknas idag som hemlösa. Sedan mätningarna började 2004 har den totala hemlösheten minskat med 21 procent, trots en kraftig befolkningsökning.

Under förra mandatperioden tog Alliansen initiativ till ett blocköverskridande program för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019, detta då det saknades en sammanhållen politik på stadsövergripande och stadsdelsnämndsnivå. Ett program som Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte ställde sig bakom. Arbete inom Program för att motverka hemlöshet i Stockholms stad har tre viktiga utgångspunkter: förebyggande insatser, att möta den akuta hemlösheten och steget vidare till eget kontrakt och sysselsättning. Under Alliansens styre har Stockholm gått från kortsiktiga placeringar till mer långsiktiga boendeplaceringar, vilket ger en tryggare tillvaro att utgå ifrån. Det skapar också långsiktiga förutsättningar för de som idag arbetar med hemlösa att kunna förebygga och möta individen på bästa möjliga sätt.

Hemlöshet löses inte enbart med en bostad. Frågan om hemlöshet rymmer flera områden och olika grupper av hemlösa personer. Arbetet med att motverka hemlöshet omfattas därför av flera olika lösningar och åtgärder och det är många som är engagerade i frågan om hemlöshet på olika nivåer i staden.  Tidigare statistik visar också att fyra av fem personer som är hemlösa lämnar hemlösheten inom fyra års tid. Därför är det av största vikt att vänstermajoriteten fortsätter det förebyggande arbetet mot hemlöshet. Men också har ett tydligt arbete mot de personer som är långvarigt kvar i hemlöshet. Stockholm måste också fortsätta att anpassar sina insatser mot de olika grupper, trots att majoriteten är män måste det finnas riktat arbete mot hemlösa kvinnor. För även om det totala antalet hemlösa minskar i Stockholms stad finns fortfarande allt för många som fortfarande lever i hemlöshet.

Pressmeddelande: König Jerlmyr (M): Majoritetens idéer slut redan på ett halvår

I dag meddelade ordföranden för kommunfullmäktige i Stockholm stad att det planerade sammanträdet den 11 maj är inställt på grund av för få ärenden. 

Detta är en del av ett mönster. Var vi än tittar ser vi hur ärenden skjuts upp, försenas och fördröjs. Det kan inte ha undgått någon att vänstermajoriteten har stora problem med interna stridigheter. Det är pinsamt att de redan ett halvår efter att de tillträdde inte har några idéer för hur de vill utveckla Stockholm, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

De rödgröna måste ta ansvar för illegala läger

Frågan om fattiga EU-medborgare som tigger är svår och vi är många som känner för de människor som lever i utsatthet. Men vi kan inte heller bortse från faktum att det är olagligt att bosätta sig var som helst.

Stockholm har i dag en utmaning med allt fler olagliga boplatser där människor bor utan tillgång till vatten, avlopp eller sophantering. Ett oacceptabelt boende som skapar otrygghet för omgivningen.

Polisen kan agera självständigt gällande boplatser i det offentliga rummet, men saknar ett tydligt politiskt stöd för att aktivt kunna ingripa. Samtidigt saknar kommuner rätt verktyg för att kunna agera.

I stadens ordningsföreskrift är camping på offentlig plats förbjudet och ingen har rätt att bosätta sig var man vill enligt svensk lag. Trots att det tas fram fler sovplatser för gruppen växer det fram allt fler boplatser i våra offentliga miljöer.

Gällande lagar måste upprätthållas. I dag är avhysning det enda verktyg som finns för att upprätthålla lagen. Men efterlevnaden är otillräcklig. Regeringen måste ta ansvar: Ge kommuner verktyg att kunna möta utmaningarna. Till exempel genom att ge kommunerna rätt att anställa vakter som upprätthåller ordningslagen. I dag kan bara polisen agera självständigt och de mäktar inte med.

Se över regelverket så att kommuner själva kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga boplatser. Sätt press på EU och länder som Rumänien och Bulgarien att ta ansvar. Grundproblemet är utsatthet i hemlandet, att korruption hindrar att få vård, att fler behöver tillgång till mark, bostad och utbildning.

Kommuner ska ta ansvar och hjälpa utsatta människor. Men problemet kan inte lösas av en kommun eller av att bara ta fram fler tillfälliga sovplatser. Det saknas långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor och tydlighet i frågan från regeringen.

De rödgröna måste finna en lösning på denna utmaning som kombinerar hänsyn för socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet

Anna König Jerlmyr (M) Oppositionsborgarråd

Bo Sundin (M) Kommunfullmäktige

Stockholm ska kräva av regeringen att se över regelverk kring avhysningar

Just nu ser vi att utmaningarna kring att allt fler illegala boplatser ökar. Detta gäller inte endast Stockholm utan även i kommuner runt om i Sverige. Det regelverk vi har i dag ger möjlighet att möta utmaningarna men samtidigt saknar kommuner de rätta verktygen för att kunna använda regelverket effektivt.

Moderaterna i Stockholms stad kräver därför i en motion att Stockholm ska ta ett tydligt ansvar för att lyfta diskussionen till regeringsnivå och hemställa hos regeringen om en översyn av gällande lagstiftning.

- Stockholm måste ta på sig ledartröjan och kräva en översyn av lagstiftningen kring de här viktiga frågorna. Regeringen behöver se över regelverket så att kommuner själva kan agera tydligt kring avhysning av olagliga boplatser på gator, parker och i stadens naturområden. Det krävs mer nationellt agerande för att möta de utmaningar vi ser idag, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Det är självklart att en kommun på kort sikt har ett ansvar att hjälpa människor som råkar illa ut. Men problematiken kan inte lösas av en enstaka kommun och inte heller av att endast arbeta fram fler kortsiktiga sängplatser som vänstermajoriteten gör i dag. Det som saknas är långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta, säger Andrea Ström (M), vice ordförande Socialnämnden.

​König Jerlmyr (M): Stoppa utredningen om nedläggningen av Bromma flygplats

Anna König JerlmyrVillaägarna har presenterat en opinionsundersökning som visar att drygt hälften av alla boende i Bromma vill ha kvar Bromma flygplats. Det visar på ett brett folkligt stöd att flygplatsen ska få finnas kvar. Samtidigt uppger de boende att buller är ett problem.

- Regeringen måste lyssna på Brommaborna själva och stoppa utredningen om att stänga Bromma flygplats. Det viktiga nu är att respektera folkopinionen och ge långsiktiga möjligheter att investera i bullerdämpande åtgärder, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

König Jerlmyr (M): Regeringen måste pressa Rumänien att ta ansvar för sina medborgare

Anna König JerlmyrRegeringen kommer i morgon, genom socialförsäkringsminister Åsa Regnér, att träffa den rumänske ministern för arbete, familj, socialt skydd och äldre.

Många av de tiggare som sitter på Stockholms gator kommer från Rumänien och flera av dessa vittnar om att de förhållanden de har lämnat efter sig i sitt hemland är fruktansvärda.

- Grundproblematiken bottnar i att många är utsatta i Rumänien, att korruption hindrar utsatta att få vård, att fler behöver få tillgång till mark, bostäder och utbildning. Jag kräver att regeringen ökar pressen på Rumänien att ta ansvar för sina medborgare, säger Anna König Jerlmyr (M).

– Kommuner har ett ansvar i det akuta skedet, men det löser inte problemet. Situationen som vi ser i dag är oacceptabel. För att vi ska kunna nå en långsiktig lösning måste den svenska regeringen ta ett större ansvar i frågan, avslutar Anna König Jerlmyr (M).

En aktiv oppositionspolitik

Valet i september förra året blev en besvikelse. Alliansen förlorade och en ny rödgrönrosa majoritet fick väljarnas förtroende att leda Stockholm de kommande fyra åren.

Vi går nu in i en fas av aktiv oppositionspolitik samtidigt som vi ska utveckla vår egen politik för att återigen förtjäna väljarnas förtroende 2018.

I valrörelsen hade den dåvarande oppositionen mycket högt tonläge men vi ser nu konsekvenserna av att de inte förberedde ett gemensamt alternativ med gemensamma svar på stockholmarnas problem.

Vi ser en otroligt splittrad majoritet. Vi ser även en socialdemokrati som är historiskt svaga och Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet har flyttat fram sina positioner rejält. Den visar sig på flera områden. Det handlar bland annat om jobben, bostäder, infrastrukturen, skattepolitiken och utbildning. Det är samma splittringspolitik som vi ser i regeringen. Detta får tydliga konsekvenser för stockholmarna ibland annat stoppet av Förbifarten, ”genomlysningen” av Nya Slussen och beslutet om att Bromma flygplats ska läggas ned.

Den nya majoriteten visar på område efter område att politisk ideologi går före kvalitén i servicen till medborgarna. Väljarna bland annat fått se ett flertal äldreboenden, parklekar och sociala verksamheter bli kommunaliserade. Det har inte skett på grund av att det skapar en bättre effektivitet. Det är endast den nya majoritetens ideologiska övertygelse som styr vilken kommunal service medborgara ska få. Så tar man inte ansvar för stockholmarnas bästa.

Vi kommer här på bloggen att kontinuerligt att granska majoriteten och dess förslag samt hur vår politiska utveckling kommer att ske framöver och beskriva hur vi vill förbättra staden för stockholmarna.