Författararkiv: stadshusmoderaterna

ratt-till-heltid-forskola

Idag beslutade den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad att införa förskola på heltid även för barn till föräldralediga. Trots kraftig kritik från remissinstanserna, bestående av lärarfack och stadsdelsförvaltningar, så föreslås inga förändringar av förslaget och det tillskjuts heller inga extra pengar vilket många befarar kommer leda till sämre kvalitet i verksamheterna. Moderaterna i Stockholms stad är kritiska till förslaget och har lagt en reservation om detta.

– Förskolan i Stockholm står inför stora utmaningar med växande barnkullar, brist på utbildade lärare och ökade sjukskrivningar. Att i detta läge, och i strid med remissinstanserna, prioritera reformer som försvårar situationen ytterligare är oansvarigt. Varför föregår finansborgarrådet remissinstanserna i ett läge där förskolan går på knäna och behöver andra prioriteringar? säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

– Stockholms stad behöver istället prioritera en ökad kvalitet i förskolan genom att inrätta karriärtjänster, utbilda fler förskollärare, minska barngrupperna och förbättra arbetsmiljön för de som redan arbetar i verksamheterna, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

 

Fakta:

Beslutet om reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad fattades på Borgarrådsberedningen den 23/11 och kommer behandlas i kommunfullmäktige den 12/12.

Remissinstansernas svar i korthet:

Lärarnas Riksförbund

”Att utöka barnens tid på förskolan i befintlig organisation, med befintliga resurser, där professionen redan idag sliter ut sig, kommer att ha en negativ inverkan på kvaliteten i verksamheten. För både barn och lärare. ”

Farsta SDN

”Regeländringen att barn till föräldrar som är föräldralediga med yngre syskon ska ha rätt att vara på förskolan på heltid innebär enligt förvaltningen vissa nackdelar för förskoleverksamheten”

Bromma SDN

”[…] förskolan kräver en hög bemanning av pedagoger och de ekonomiska förutsättningarna bör ses över för att föreslagna riktlinjer ska få avsedd effekt.”

Hässelby-Vällingby SDN

”konsekvenserna kan då bli ökade kostnader för enheterna”

Enskede-Årsta-Vantör SDN

”Förvaltningen anser att ökade personalkostnader är en trolig konsekvens av rätten till heltid och att det är något bör utredas ytterligare.”

Skärholmen SDN

”[…] ser en negativ konsekvens i att barn till föräldralediga ges rätt till heltid då barngrupperna storlek förväntas öka i början och slutet på dagen.”

Hägersten-Liljeholmen SDN

”[..] hur det påverkar antalet barn i barngrupp och hur kvalitén påverkas. Den ökade arbetsbelastningen kan också försvåra rekrytering och påverka medarbetarnas hälsa.”

Rinkeby-Kista SDN

” Förvaltningen förutsätter att de ökade kraven på personalresurser beaktas i stadens budget.”

Friskolornas riksförbund

”[…] en kommun inte har rätt att fatta beslut att kommunala mål ska binda fristående huvudmän, såvida inte dessa mål sammanfaller med nationella författningarna.”

Pysslingen

”Pysslingen har principiella invändningar mot att regelverket föreslås bli obligatoriskt att följa för de fristående utbildningssamordnare. Detta mot bakgrund av att det föreslagna förfarandet strider mot skolförfattningarna”

Södermalms stadsdelsförvaltning

”Med anledning av den brist på förskollärare som råder i hela landet bedömer förvaltningen att det finns en problematik i att bemanna hela dagen med förskollärarutbildad personal.”

Skarpnäck stadsdelsförvaltning

”Förvaltningen ser med viss oro på de ekonomiska och praktiska konsekvenser förslaget kan få för vissa förskolor.”

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Förslaget kan även medföra svårigheter med organisation av planeringstid för personalen, vilket är en förutsättning för en kvalitativt hög pedagogisk verksamhet.

Östermalms stadsdelsförvaltning

”Om rätt till heltid införs kan detta få konsekvenser för verksamheten. Effekten av den utökade vistelsetiden kan tänkas bli särskild märkbar i början och slutet av dagen. Detta kan leda till behov av ökade personella resurser vilket i sin tur kan få ekonomiska konsekvenser.”

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning

”Om förslaget genomförs kan det antas att fler barn kommer att ha längre vistelsetider vilket kan komma öka kraven på personalresurser inom förskolan vilket bör följas upp stadsövergripande.”

Norrmalms stadsdelsförvaltning

”En förväntad effekt av de nya reglerna är att barngruppernas storlek kan komma att öka, särskilt i början och slutet på dagen.”

”Ett ökat personalbehov leder till ekonomiska konsekvenser för förskoleenheterna. Då det råder brist på förskollärare ser även stadsdelsförvaltningen en utmaning i att bemanna hela dagen med förskollärarutbildad personal.”

Socialdemokraterna lånar en miljard i månaden

004Moderaterna i Stockholms stad har satt upp en annonstavla centralt i Stockholm som räknar upp med 23 100 kronor i minuten, 1 386 000 kronor i timmen, 33 264 000 kronor om dagen och 997 920 000 kronor i månaden för att illustrera hur mycket som Socialdemokraterna i Stadshuset lånar.

Socialdemokraterna har nu regerat Stockholm med sin budget i två år. Effekterna av deras ekonomiska politik blir allt tydligare. Staden lånar en miljard kronor i månaden och skuldsättningen kommer att trefaldigas till 2018. Socialdemokraternas kortsiktiga och oansvariga politik kommer att slå hårt mot stockholmarna och riskerar att äventyra stadens ekonomi.

– Socialdemokraterna måste låna i genomsnitt en miljard kronor i månaden på grund av sin oansvariga ekonomiska politik. Till 2018 kommer de att ha tripplat Stockholms skuldsättning till 60 miljarder kronor, motsvarande 110 000 kronor för varje stockholmare, gammal som ung. Skuldberget som Socialdemokraterna bygger upp kommer att leda till att skattepengar går till att betala räntor istället för till välfärden. Det är en kortsiktig och oansvarig politik som kommer att stå kommande generationer stockholmare dyrt, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

– Sedan i lördags morse står det en annonstavla centralt i Stockholm som räknar upp med 385 kronor i sekunden. Det är givetvis mycket pengar, men det är så mycket som Socialdemokraterna belånar stockholmarna med, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Det vill Socialdemokraterna tala tyst om, men vi tycker att det är dags att siffrorna tydliggörs för stockholmarna. Stockholmarna förtjänar att veta vad Socialdemokraternas bristande förmåga till ekonomiskt ansvar leder till, avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta:

  • Stockholms stads låneskuld ökar med i genomsnitt en miljard kronor i månaden. Mellan 2014 och 2018 väntas skulden trefaldigas från omkring 23 miljarder kronor till omkring 65 miljarder kronor. Skulden ligger nu på den högsta nivån på 15 år. Stadens skuldtak höjdes i november 2015 till 50 miljarder kronor och kommer i november 2016 höjas ytterligare till 60 miljarder kronor, enligt Stockholms stads finansiella månadsrapport för oktober 2016 (sid. 3)
  • Upplåningen är negativ för stadens finansiella ställning. Investeringarna och nyupplåningen kommer att ha en negativ påverkan på stadens finansiella ställning och soliditet. En fortsatt hög investeringsvolym slår därför igenom i en skuldökning i bolagskoncernen. Det är inte troligt att scenariot är hållbart över tid, enligt Stadsledningskontoret tjänsteutlåtande om konjunkturärendet med planeringsförutsättningar för budget 2017 (sid. 32)
  • Kommunkoncernens ökade skuldutveckling kan även i en förlängning leda till att stadens kreditvärdighet (rating) försämras, vilket leder till ökade upplåningskostnader när investerarna kräver högre räntenivåer som kompensation. En ytterligare utmaning för kommunkoncernen är att bära kostnaden för den ökande upplåningen samtidigt som dagens mycket låga räntenivåer över tid kan förväntas normaliseras på högre nivåer. Stadsledningskontoret tjänsteutlåtande om konjunkturärendet med planeringsförutsättningar för budget 2017 (sid. 34)

Färre stadsdelsnämnder ökar kvaliteten och likvärdigheten över hela staden

Vänsterpartiet kritiserar Moderaternas förslag om en stadsdelsnämndsreform för ökad kvalitet och likvärdighet. De påstår att det skulle öka toppstyret och minska stockholmarnas vardagsinflytande, men kunde inte ha mer fel.

Moderaternas stadsdelsnämndsreform handlar om ökad kvalitet och likvärdighet över hela staden. Vänsterpartiet försvarar istället de egna politiska uppdragen, en allt större byråkrati och politiska projekt. Det är en tacksam konflikt vi gärna tar varje dag för ett starkare Stockholm, skriver Elisabeth Johnson (M), gruppledare Skärholmens stadsdelsnämnd, Bo Arkelsten (M), vice ordförande Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Therese Carlborg (M), vice ordförande Östermalm, Benjamin Dousa (M), vice ordförande Rinkeby-Kista, Petra Gardos Ek (M), vice ordförande Norrmalm, Lars Jilmstad (M), vice ordförande Farsta, Gustav Johansson (M), vice ordförande Enskede-Årsta-Vantör, Christoffer Järkeborn (M), vice ordförande Södermalm, Kristina Lutz (M), vice ordförande Skarpnäck, Johan Nilsson (M), vice ordförande Älvsjö, Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande Spånga-Tensta, Henrik Sjölander (M), gruppledare Kungsholmen, Lars Svärd (M), Hägersten-Liljeholmen, Jan Tigerström (M), vice ordförande Bromma stadsdelsnämnd i Stockholm Direkt.

 

 

Stoppa sprutbytet

Sprutbytesprogrammet på S:t Görans sjukhus blir permanent. Det beslutades av landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd på tisdagskvällen.

– Man har beslutat att permanenta det, trots att man inte hittat nån ytterligare placering. Jag tycker att det är oansvarig att göra det permanent. De boende i Stadshagen har larmat under en lång tid om att missbrukare injicerar öppet och att det sker en öppen handel med narkotika och att det sker ofredanden. Jag blir ganska orolig och ärligt talat upprörd över att man inte lyssnat på dem, säger Joel Laurén, ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnd till Mitt i.

Utred, lagför, återanpassa – i den ordningen

Diskussionen kring återvändare som varit anslutna till terrororganisationer har urartat i detaljkäbbel. För oss moderater är det viktiga att ingen ska stå över lagen. Misstänkta personer ska utredas, lagföras och ställas inför domstol. Återanpassningen till samhället kan först ske efter det att ett eventuellt fängelsestraff har verkställts, skriver Andrea Ström och Ole–Jörgen Persson i Dagens Samhälle.

Bygg mer stad i Söderort

- Jag vill bygga STAD. Det pratas så mycket om antal bostäder och målsiffror, vilket vi måste göra med Stockholms extrema bostadsbrist. Fast stad är inte bara att bo. Vi ska bygga mycket här i området men vi ska bygga bra. Vilken miljö och stad vill vi ha? Jag vill se ett rikt näringsliv, arbetsplatser och trygga platser mellan husen. Det är viktigt. Och arbetsplatser är inte bara butiker och kaféer utan också skolor, omsorg, service och andra samhällsfunktioner. Mer folk som flyttar hit ger mer underlag för service, säger Skarpnäcks stadsdelsnämndsordförande, Kristina Lutz till Södra Sidan.

Budget 2017: Ett starkare Stockholm

ett-starkare-stockholm

Moderaterna i Stockholms stad presenterar sitt budgetförslag för 2017 med fokus på kunskap och trygghet. De främsta satsningarna i budgetförslag går till skolan, där Moderaterna föreslår en dubbelt så stor satsning som den socialdemokratiskt ledda majoriteten. Moderaterna går också fram med en skattesänkning på 20 öre för att stärka stockholmarnas ekonomi.

– Stockholms elever ska ha tillgång till de bästa lärarna. Vi når dit genom att avlasta lärarnas administrativa börda genom lärarassistenter, höja lärarlönerna, tillsätta fler förstelärare till skolor med störst behov samt öka undervisningstiden, säger gruppledaren och oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Läs Annas debattartikel här. 

Läs hela budgeten här

Sammanfattning av budgeten: Moderaternas budgetsatsningar 2017

Presentation av moderaternas budget 2017

Om majoritetens budget: En budget utan ansvar

Majoriteten har presenterat sin budget för 2017, det är den lägsta satsningen på skolan på tolv år – dvs. från sist när Socialdemokraterna styrde.

– Det är uppenbart att Socialdemokraterna halvvägs in i mandatperioden har blivit nöjda, trötta och idélösa. De saknar svar på hur kunskaperna i skolan ska öka och hur det ska bli enklare att få sin första bostad och det första jobbet det är så vi bryter segregationen och utanförskapet, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) till SVT Stockholm.

skolsveket