Kategoriarkiv: Anna König Jerlmyr

ratt-till-heltid-forskola

Idag beslutade den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad att införa förskola på heltid även för barn till föräldralediga. Trots kraftig kritik från remissinstanserna, bestående av lärarfack och stadsdelsförvaltningar, så föreslås inga förändringar av förslaget och det tillskjuts heller inga extra pengar vilket många befarar kommer leda till sämre kvalitet i verksamheterna. Moderaterna i Stockholms stad är kritiska till förslaget och har lagt en reservation om detta.

– Förskolan i Stockholm står inför stora utmaningar med växande barnkullar, brist på utbildade lärare och ökade sjukskrivningar. Att i detta läge, och i strid med remissinstanserna, prioritera reformer som försvårar situationen ytterligare är oansvarigt. Varför föregår finansborgarrådet remissinstanserna i ett läge där förskolan går på knäna och behöver andra prioriteringar? säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

– Stockholms stad behöver istället prioritera en ökad kvalitet i förskolan genom att inrätta karriärtjänster, utbilda fler förskollärare, minska barngrupperna och förbättra arbetsmiljön för de som redan arbetar i verksamheterna, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

 

Fakta:

Beslutet om reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad fattades på Borgarrådsberedningen den 23/11 och kommer behandlas i kommunfullmäktige den 12/12.

Remissinstansernas svar i korthet:

Lärarnas Riksförbund

”Att utöka barnens tid på förskolan i befintlig organisation, med befintliga resurser, där professionen redan idag sliter ut sig, kommer att ha en negativ inverkan på kvaliteten i verksamheten. För både barn och lärare. ”

Farsta SDN

”Regeländringen att barn till föräldrar som är föräldralediga med yngre syskon ska ha rätt att vara på förskolan på heltid innebär enligt förvaltningen vissa nackdelar för förskoleverksamheten”

Bromma SDN

”[…] förskolan kräver en hög bemanning av pedagoger och de ekonomiska förutsättningarna bör ses över för att föreslagna riktlinjer ska få avsedd effekt.”

Hässelby-Vällingby SDN

”konsekvenserna kan då bli ökade kostnader för enheterna”

Enskede-Årsta-Vantör SDN

”Förvaltningen anser att ökade personalkostnader är en trolig konsekvens av rätten till heltid och att det är något bör utredas ytterligare.”

Skärholmen SDN

”[…] ser en negativ konsekvens i att barn till föräldralediga ges rätt till heltid då barngrupperna storlek förväntas öka i början och slutet på dagen.”

Hägersten-Liljeholmen SDN

”[..] hur det påverkar antalet barn i barngrupp och hur kvalitén påverkas. Den ökade arbetsbelastningen kan också försvåra rekrytering och påverka medarbetarnas hälsa.”

Rinkeby-Kista SDN

” Förvaltningen förutsätter att de ökade kraven på personalresurser beaktas i stadens budget.”

Friskolornas riksförbund

”[…] en kommun inte har rätt att fatta beslut att kommunala mål ska binda fristående huvudmän, såvida inte dessa mål sammanfaller med nationella författningarna.”

Pysslingen

”Pysslingen har principiella invändningar mot att regelverket föreslås bli obligatoriskt att följa för de fristående utbildningssamordnare. Detta mot bakgrund av att det föreslagna förfarandet strider mot skolförfattningarna”

Södermalms stadsdelsförvaltning

”Med anledning av den brist på förskollärare som råder i hela landet bedömer förvaltningen att det finns en problematik i att bemanna hela dagen med förskollärarutbildad personal.”

Skarpnäck stadsdelsförvaltning

”Förvaltningen ser med viss oro på de ekonomiska och praktiska konsekvenser förslaget kan få för vissa förskolor.”

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Förslaget kan även medföra svårigheter med organisation av planeringstid för personalen, vilket är en förutsättning för en kvalitativt hög pedagogisk verksamhet.

Östermalms stadsdelsförvaltning

”Om rätt till heltid införs kan detta få konsekvenser för verksamheten. Effekten av den utökade vistelsetiden kan tänkas bli särskild märkbar i början och slutet av dagen. Detta kan leda till behov av ökade personella resurser vilket i sin tur kan få ekonomiska konsekvenser.”

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning

”Om förslaget genomförs kan det antas att fler barn kommer att ha längre vistelsetider vilket kan komma öka kraven på personalresurser inom förskolan vilket bör följas upp stadsövergripande.”

Norrmalms stadsdelsförvaltning

”En förväntad effekt av de nya reglerna är att barngruppernas storlek kan komma att öka, särskilt i början och slutet på dagen.”

”Ett ökat personalbehov leder till ekonomiska konsekvenser för förskoleenheterna. Då det råder brist på förskollärare ser även stadsdelsförvaltningen en utmaning i att bemanna hela dagen med förskollärarutbildad personal.”

Budget 2017: Ett starkare Stockholm

ett-starkare-stockholm

Moderaterna i Stockholms stad presenterar sitt budgetförslag för 2017 med fokus på kunskap och trygghet. De främsta satsningarna i budgetförslag går till skolan, där Moderaterna föreslår en dubbelt så stor satsning som den socialdemokratiskt ledda majoriteten. Moderaterna går också fram med en skattesänkning på 20 öre för att stärka stockholmarnas ekonomi.

– Stockholms elever ska ha tillgång till de bästa lärarna. Vi når dit genom att avlasta lärarnas administrativa börda genom lärarassistenter, höja lärarlönerna, tillsätta fler förstelärare till skolor med störst behov samt öka undervisningstiden, säger gruppledaren och oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Läs Annas debattartikel här. 

Läs hela budgeten här

Sammanfattning av budgeten: Moderaternas budgetsatsningar 2017

Presentation av moderaternas budget 2017

Om majoritetens budget: En budget utan ansvar

Majoriteten har presenterat sin budget för 2017, det är den lägsta satsningen på skolan på tolv år – dvs. från sist när Socialdemokraterna styrde.

– Det är uppenbart att Socialdemokraterna halvvägs in i mandatperioden har blivit nöjda, trötta och idélösa. De saknar svar på hur kunskaperna i skolan ska öka och hur det ska bli enklare att få sin första bostad och det första jobbet det är så vi bryter segregationen och utanförskapet, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) till SVT Stockholm.

skolsveket

Företagsklimatet i Stockholm rasar

foretagsklimatet-stockholm-2016

 

Företagsklimatet i Stockholms stad rasar i Svenskt Näringslivs årliga rankning. Enligt Stockholms företagare är kommunpolitikers attityder till företagande en anledning till raset i den sammanlagda bedömningen. Finansborgarrådet Karin Wanngård är inte alls bekymrad över detta.

– Det lokala företagsklimatet är en avspegling av det politiska ledarskapet. Raset innebär så mycket mer än en position på en lista, det innebär att tusentals ungdomar och nyanlända får svårare på sikt att få det första jobbet, säger Anna König Jerlmyr (M) till Stockholmdirekt.

Moderaterna kräver historisk satsning på poliser till Stockholm

Sverige och Stockholm har ett skriande behov av fler poliser. Idag har Stockholms län 250 poliser per 100 000 invånare, det är det lägsta antalet på 10 år. År 2010 var det 277 poliser per 100 000 invånare efter Alliansregeringens satsning på fler poliser. Men samtidigt som Stockholm har växt och invånarantalet ökat så har inte polisens antal ökat i samma takt, skriver oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr och Ole-Jörgen Persson, vice ordförande i Spånga-Tensta i polistidningen Blåljus. 

 

Rätt prioriteringar behövs i förskolan

Förutom att antalet barn i förskoleålder väntas öka med 10.000 barn de kommande åtta åren så är bristen på utbildade förskollärare och lokaler påtaglig. Att i det läget prioritera alla barns, inklusive barn till föräldralediga, rätt till heltid på förskolan slår fel. Den S-ledda majoriteten bör istället fokusera på att stärka förskolan utifrån befintliga förutsättningar. För Moderaterna är minskade barngrupper, fler pedagoger och ökad kvalitet det väsentliga inom förskolan, skriver oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i DN Åsikt.

”Är det din hyra Socialdemokraterna vill höja?”

s-chockhojer-tomthyran

Socialdemokraterna i Stockholms stad har bestämt sig för en mycket kraftig höjning av tomthyran. Den föreslagna höjningen av hyran, som kallas tomträttsavgäld, skulle slå hårt mot många hushåll. En normalstor trerummare får 1 250 kronor högre hyra i månaden, totalt 15 000 kronor per år. För större lägenheter och villor kan det handla om uppemot 18 000 kronor per år. Att marken blir dyrare innebär också att fastighetens värde sjunker. Enligt fastighetsexperter kan en trerummare drabbas av en värdeminskning på över en halv miljon kronor, skriver moderaternas oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson i Stockholm direkt.

 

Samling för kunskap: Moderaternas skolkommission

Moderaterna i Stockholms stad kommer under hösten att införa en skolkomissionen under namnet – Samling för kunskap. Kommissionen består av olika professioner inom skola och utbildning. Kommissionens uppdrag är att ta fram förslag för att stärka likvärdigheten i utbildning i Stockholm. Arbetet leds av Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd. 

Läs mer om Moderaterna i Stockholms stads skolkommission i DN Stockholm.

– Det finns idag 130 000 elever i stadens skolor. Det finns därmed 130 000 goda skäl till att stärka utbildningen. Vi vet att betygsresultaten skiljer sig åt mellan stadsdelarna, det accepterar vi inte. Utan vi behöver gå till botten med varför det ser ut som det gör och dessutom stärka pedagogerna i deras arbete. Bostadssegregationen är en anledning till de olika resultaten i skolan, därför spelar det fria skolvalet en avgörande roll när eleven får välja skola och inte är bunden till sin bostadsort. Det vi ska göra är att stärka alla skolor i Stockholm och definitivt inte begränsa det fria skolvalet som nuvarande skolborgarråd vill göra, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

samling-for-kunskap

Nej till könsseparerad undervisning

Vi är många i våra roller som föräldrar, jämställdhetsförespråkare och förtroendevalda som kämpar för att lära våra söner och döttrar att de är jämställda. Att de har lika möjligheter att forma sina liv och uppnå sina drömmar. Som mor till tre pojkar har jag en viktig uppgift att fostra jämställda män som behandlar kvinnor med respekt. Och att kvinnor, oavsett vad de har på sig, har rätt att vara fredade när de rör sig utomhus.

Därför är den här typen av beslut motsägelsefullt. Tar vi inte striden nu mot den här typen av könsuppdelning redan från förskoleåldern, riskerar vi att redan från tidig ålder lära dessa barn att de ska behandlas annorlunda. Jag är beredd att ta den striden i jämställdhetens namn och uppmanar mina riksdagskollegor att snarast ta initiativ till att tydliggöra skollagen. Det här ska inte få förekomma, skriver oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i Aftonbladet om Al-Ahzarskolan som väljer att könsseparera idrottsundervisningen.