Kategoriarkiv: Arbetsmarknad

Världen, Sverige och Stockholm genomgick förra året den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Stockholm ska ta ansvar för att hjälpa utsatta människor på flykt och bistå dem med ett värdigt och rättssäkert mottagande. Samtidigt som insatser i det akuta skedet är väsentligt så är det inte tillräckligt. Staden måste parallellt med insatser i det akuta mottagandet säkerställa effektiva insatser för svenska kunskaper, bostad, skolgång och introduktion på arbetsmarknaden. Dessa insatser behöver vidtas från dag ett. Endast med en framgångsrik integration som prioriterar arbete istället för bidrag och tillvaratar potentialen hos de människor som söker sig till Stockholm och ger dem förutsättningar att delta i den svenska samhällsgemenskapen är det möjligt att förena ett humant flyktingmottagande med en socialt hållbar stad.

Möjligheternas stad – Stockholm kan mer

Anna König JerlmyrIdag presenterade Moderaterna sitt budgetförslag för Stockholms stad 2016. Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens på samtliga verksamhetsområden, men kännetecknas framförallt av ett tydligt fokus på Stockholms tre största samhällsutmaningar: bostäderna, skolan och integrationen.

Budgeten i sin helhet samt sammanfattning och frågor och svar finns via länkar nedan:

Moderaternas budget 2016 för Stockholms stad

Stockholm kan mer

QA budget 2016

Satsningar 2015 Bostadsbyggande, skolan och integration

Bostäder: en politik för en modern och hållbart växande storstad med dynamik, innovation och tillväxt
Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Det ställer höga krav på ett omfattande bostadsbyggande, som framgångsrikt förenar kvantitet i bostadsmålen med kvalitet i byggandet. Effektiviteten i planprocessen behöver öka, planberedskapen måste stärkas väsentligt och strategier behöver tillämpas för att bygga attraktiva stadsmiljöer i hela Stockholm. Fler unga behöver den första bostaden för att kunna ta det första jobbet.

Stockholms befolkning väntas enligt de senaste prognoserna öka med elva procent till 2020. Det innebär en ökning i absoluta tal med 100 499 personer, från dagens 911 989 till 1 012 488 människor år 2020. Räknat på att det i snitt bor 2,14 personer i varje bostad så behöver det byggas 46 962 bostäder till 2020.

I vårt budgetförslag är målsättningen för antal påbörjade bostäder till 2020 50 000 stycken, vilket är 25 procent högre än majoritetens målsättning. Vi förenar detta med förslag på hur planprocessen kan effektiviseras och planberedskapen höjas i samverkan med byggbranschen för att säkerställa att målen nås.

Fler unga måste ges möjligheten till en första bostad. En bostad som alla kan ha råd med så att fler unga kan flytta hemifrån eller tacka ja till det första jobbet. Vi presenterar förslag för hur fler ungdomar ska ha rätt till den första bostaden:
• Halvera markkostnaden för ettor.
• Slopa avgiften för unga i bostadskön, avgiftsfritt upp till 25 år.
• Markanvisningstävlingar för lägre hyra.
• Tillåt högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna.

Skola: en politik för att Stockholms skolor ska vara bäst i Sverige på att ge alla barn verktygen för framtiden
Stockholm är en kunskapsstad med ett starkt kunskaps- och forskningsorienterat näringsliv med hög innovationsförmåga och ett om-fattande kompetensförsörjningsbehov. Det ställer krav på Stockholms skolor att ge alla barn goda förutsättningar att tillägna sig kunskaper för att stå starka i yrkeslivet.

Stockholm behöver de bästa lärarna. Därför har vi en särskild satsning på fler förstelärare både i förskolan och i skolan för att kompensera för att den rödgröna regeringen nu säger nej till att satsa på de bästa lärarna. Dessutom satsar vi mer resurser på att upptäcka och ge fler elever rätt till mer extrastöd i skolan. Vi satsar 107,5 miljoner kronor mer på förskolan och skolan på bland annat:
• 50 miljoner kronor för fler förstelärare i skolan och förskolan.
• 20 miljoner kronor för förstelärare med fokus på språkutveckling i förskolan.
• 20 miljoner kronor för utökade insatser för elever i behov av särskilt stöd.
• 10 miljoner kronor för att erbjuda programmering i grundskolan.
• 3 miljoner kronor för parvis bemanning och ökat pedagogiskt innehåll i parklekar.

Integration: en politik som säkrar att alla människor oavsett bakgrund blir del-aktiga i samhällsgemenskapen
Stockholm är en välkomnande stad för människor från andra länder och kulturer. I en tid när världen ser de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget är behovet stort av ett snabbt och rättssäkert mottagande som effektivt ger nyanlända inträde i den svenska samhällsgemenskapen i form av svenskakunskaper, skolgång och arbete.

Asylmottagandet är på rekordhöga nivåer på grund av krig och konflikter i omvärlden. För närvarande söker mellan 1 500 och 2 000 personer asyl i Sverige varje dag. Enligt Migrationsverkets senaste prognos vänas 30 000 ensamkommande barn anlända till Sverige under 2015. Ett knappt tusental ensamkommande barn har tillfälligt boende i Stockholms stad och denna siffra kan förväntas öka kraftigt kommande månader. Detta måste mötas av en fungerande integration.

Vår budget är tydlig med att arbetet med ensamkommande flyktingbarn ska prioriteras genom att utveckla rutiner för att samordna och säkra ett effektivt mottagande, integration, svenskundervisning, skolgång och boende över hela staden. Stockholm ska redan från första dagen påbörja arbetet med att säkra barns och ungdomars rätt till skola och en ordnad skolgång ska erbjudas inom två veckor.

Vi satsar därför mer än majoriteten på utökad SFI-undervisning, fler behöver lära sig svenska snabbare. Fler utlandsfödda kvinnor ska kunna ta del av både öppen förskola och SFI och vi vill inrätta nya Jobbtorg som validerar kunskaper så att vägen till jobb kortas. I Moderaternas Stockholm är inte det viktigaste var du kommer ifrån utan vart du är på väg. Vi satsar sammanlagt 98 miljoner kronor mer för integrations- och mottagandeinsatser i form av bland annat:
• 59 miljoner kronor för utökade insatser för asylmottagande och boende.
• 20 miljoner kronor för skolgång för ensamkommande barn
• 13 miljoner kronor för utökad och förstärkt SFI.
• 6 miljoner kronor till nya Jobbtorg med specialiserade upp-drag om validering, både för dem med utländsk examen och för utländska yrkesarbetare.

En politik som förenar ekonomiskt ansvarstagande och oförändrad skatt med prioritering av välfärden
Vår budget visar att det är fullt möjligt att krona för krona stärka välfärden i samma utsträckning som majoriteten och dessutom genomföra betydande riktade satsningar utan att höja skatten. Den rödgrönrosa majoriteten har på det år som gått sedan valet höjt skatten med omkring 1,3 miljarder kronor. Dessa skattehöjningar är både onödiga och skadliga. Onödiga, därför att det med en tydlig prioritering och god kostnadskontroll är möjligt att prioritera välfärden utan att öka stockholmarnas skattebörda. Skadlig, därför att kommunalskatten slår mot alla inkomstgrupper och höjningen därför gör det mindre lönsamt att arbeta. Kombinerat med de massiva skattehöjningarna som den rödgröna regeringen genomför är det en politik som slår direkt mot jobb och tillväxt.

Moderaterna lägger ett förslag till budget i balans med satsningar på 309,5 miljoner kronor. Dessa fördelar sig i 107,5 miljoner kronor till förskola och skola, 98 miljoner kronor till integrationsåtgärder och flyktingmottagande, 48,5 miljoner kronor till stadsmiljöinsatser, 37 miljoner kronor till äldreomsorgen samt 18,5 miljoner kronor till sociala insatser. På investeringssidan föreslår vi investeringar på 150 miljoner kronor i trygga och säkra gångstråk samt trygga och attraktiva stadsmiljöer, samtidigt som vi matchar majoritetens cykelinvesteringar krona för krona.

Stockholm går åt fel håll

Igår presenterade den rödgrönrosa majoriteten sin budget. Det är en ekonomi som inte håller ihop och det saknas svar på de utmaningar som Stockholm står inför. Oavsett om det gäller flyktingkrisen, kvaliteten i välfärden eller den ekonomiska utvecklingen så saknas en tydlig inriktning och mål. Det är ett Stockholm som går åt fel håll.

Anna König Jerlmyr kommenterade den rödgrönrosamajoritens budget i ett flertalet medier under gårdagen och lyfte bland annat problematiken kring bostadspolitiken:

”Det är ett stopp i bostadsbyggandet just nu. Det kommer inga nya studentbostäder och man har inte levererat nya bostäder under perioden. Det är problematiskt för ett Stockholm som växer för varje år

Vi har en bostadskris och då är det viktigt att kunna leverera de bostäder man har satt upp. Nu ser vi att man inte gör det. Det som behövs är att man visar ledarskap och inte förhalar och försenar utan kommer överens om att ta till handling”

Kommentarer från Anna om den rödgrönrosa majoritetens budget finner du nedan:

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Sveriges Radio

Stockholm direktpress

SVT Stockholm

Frans Schartaus Handelsinstitut 150 år

Igår deltog Johanna Sjö i firandet Frans Schartaus Handelsinstitut som inleddes med en nätverks- och rekryteringsträff studerande och utställare.

– Underbart att vara på en plats där arbetsgivare lockar snart nyexaminerade och kämpar om nya kollegor som de vet håller måttet och är bra – de vet det därför att de själva sitter i ledningsgrupperna och föreläser. En underbar win-win för arbetsgivare och arbetstagare, säger Johanna Sjö, vice ordförande arbetsmarknadsnämnden

Fakta
Frans Schartaus Handelsinstitut grundades 1865 med syfte att förse Stockholms arbetsmarknad med kompetent personal. 150 år senare arbetar institutet utifrån samma principer; att matcha arbetslivets efterfrågan på utbildad personal inom ekonomi, turism, hälso- och sjukvård, försäljning & besöksnäring.

Johanna sjö blogg 3

Studiebesök på Åsö Vuxengymnasium och Frans Schartaus Handelsinstitut

Johanna Sjö (M) och Ofelia Namazova (KD) besökte under fredagen Åsö Vuxengymnasium och Frans Schartaus Handelsinstitut.

Åsö är en av stadens egna KomVux och får väldigt goda omdömen från sina tidigare elever och som har hög lärarnärvaro och lärarledda lektioner och tillgång till matematek, där eleverna kan få stöd med matematik och hjälpa varandra samt studiefrämjande insatser som centrala inslag i verksamheten. Där får många den gymnasiebehörighet de behöver för att komma vidare till högre studier och få fler möjligheter in på arbetsmarknaden.

Frans Schartaus Handelsinstitut verkar för dem som kommit längre men som av olika anledningar vill komplettera sin erfarenhet med formell utbildning eller byta karriär.

Johanna, som är vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden,
”- Man bör hålla i minnet hur rörligheten på arbetsmarknaden kan underlättas- inte bara när det gäller in till det första jobbet utan också vidare i karriären för den som behöver konsolidera sin utbildning eller byta spår. Där tillför Frans Schartau en viktig dimension i arbetsmarknadspolitiken.”

Ofelia, som är Kristdemokraternas representant i Arbetsmarknadsnämnden;
”- Med en verksamhet som ger 9 av 10 som går ut direkt till jobb är Frans Schartau ingen vanlig skola, utan visar att det är ett engagerat institut med 150 års erfarenhet och förtroende. Det är en enorm tillgång för både studenterna och arbetsgivarna när utbildningen är skräddarsydd för att fylla luckor på arbetsmarknaden. Det ger nya möjligheter för såväl enskilda människor som arbetsgivare.

Sirpa Wahlberg Borström, rektor på Åsö vuxengymnasium berättar om verksamheten

Stockholms stad rasar i företagsklimat

Stockholms stad rasar i företagsklimat
I dag den 15 september presenterade Svenskt Näringsliv årets granskning av det lokala företagsklimatet. Siffrorna för Stockholmsregionen visar på en tydlig försämring, Stockholm har sjunkit från 22 till plats 48. Under Moderaternas tid vid makten i Stockholms stadshus så gjorde staden en resa från plats 132 år 2006 till plats 22 år 2014, en förbättring på hela 110 placeringar. Ett år har gått sedan den rödgrönrosa majoriteten kom till makten och redan är effekterna av deras politik tydliga för Stockholms företagsklimat.

– Stockholms ras i företagsrankning är tyvärr en logisk följd av den rödgrönrosa majoritetens politik. Vi har under året sett att majoriteten saknar en vision för att främja företag och jobb, hur majoriteten med ideologisk nit återkommunaliserar framstående välfärdsföretag vilket sprider oro bland de som har goda idéer eller vill investera i Stockholm, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Anna König Jerlmyr i paneldebatt om den hållbara storstaden

Idag deltog jag i en paneldebatt i Almedalen om den hållbara storstadsregionen, som arrangerades av NCC. Förutom många spännande och utmanande diskussionsämnen så skulle också var och en av oss på två minuter ge vår vision för ett hållbart bostadsbyggande i framtidens storstadsregion.

I min vision om framtidens Stockholm har vi inget talangslöseri. Vi har vunnit slaget om talangerna. Som en av världens mest kunskapsintensiva regioner har vi lyckats med att attrahera, behålla och utveckla talanger. I framtidens Stockholm lär sig våra förskolebarn både programmering och mandarin. Inget barn behöver pendla från sin stadsdel för att där saknas bra skolor. Våra universitet och högskolor toppar listorna över världens bästa. MIT och Stanford har bestämt sig för att förlägga filialer i Stockholm och studenter från hela Sverige kan ta del av deras kursutbud via webben.

Det ska vara lätt att få sitt första jobb och sin första bostad i Stockholm. Då fungerar hyresmarknaden bättre utan svartkontrakt och det lönar sig att röra på sig. Det ska finnas en stor blandning av bostäder: hyresrätter, kollektivboende, ägarlägenheter, bostadsrätter till alla som har behov. Och det ska ta max två år från förslag till att bostaden är klar.

I framtidens städer är vi vårt eget kretslopp där vi tar tillvara allt avfall och skräp och omvandlar det till energi. Vi odlar på taken och tar oss fram via eldrivna bussar, cyklar och till fots. Människor jobbar både inomhus och i utomhusmiljöer anpassade för alla dem som vill sitta utomhus och jobba i det gränslösa arbetet. Buller har vi löst med ny teknik så det går att bygga var som helst och vi har också en helt ny stadsdel. På vatten. Framtidens stad förenar täthet med grönska, inte minst genom att våga bygga mer på höjden.

I framtidens Stockholm är det lika vanligt att chefen heter Mustafa som Sofia. Idag drivs vart fjärde nytt företag som startas i Stockholm av en person med utländsk bakgrund. I framtiden är det vartannat. Vi inser värdet av alla människor med utländsk bakgrund. Genom fler erfarenheter från andra länder kan vi skapa en filial till Kista, i Bangalore.

Med urbaniseringen blir städerna snart viktigare än nationalstaterna. Vi har stockholmsambassadörer och vår första utrikesminister som marknadsför staden i världen. Stockholm har blivit mer internationellt tillgängligt med att behålla Bromma och bygga ut Arlanda, och leder ligan av innovativa och hållbara städer.

Vi är helt enkelt den självklara staden såväl för 19-åringen som precis ska flytta hemifrån och börja studera, som för den indiske dataspecialisten som har fått erbjudande att komma till Stockholm. Stockholm är den magnet som andra städer i världen vänder sina blickar mot. Så ser min vision för Stockholm ut.

/ Anna König Jerlmyr, gruppledare och oppositionsborgarråd, Moderaterna i Stockholms stad

Vänstermajoritetens politiska experiment med Stockholm

Hur Stockholms stad agerar som upphandlare har en betydande påverkan på näringslivet i Stockholm. Därför är det oroande att vänstermajoriteten öppnar för beslut om den så kallade ”Vita-jobb modellen”, en modell som tagits fram av Socialdemokraterna och flera LO-fack i samverkan. Den kommer att innebära en stor osäkerhet för de företag som levererar tjänster och varor till staden.

Stockholms stad ska alltid motverka fusk, svartjobb och ekonomiska oegentligheter, samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för medarbetare hos leverantörer som staden anlitar. Seriösa aktörer, rättssäkra arbetsförhållanden, transparenta upphandlingsmodeller och konkurrens på lika villkor ska prägla upphandlingar i Stockholms stad.

Däremot ställer vi oss frågande till hur den så kallade ”Vita-jobb modellen” ska appliceras i Stockholms stad. Det är väldigt otydlig hur modellen ska arbetas efter och vilket lagstöd den har.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten lägger ett stort fokus på LO:s medverkan och öppnar för fackliga kontrollanter. Det stärker vår farhåga att ”Vita-jobb modellen” i huvudsak inte syftar till en kvalitativ granskning av att stadens villkor följs, utan att istället ge fackförbunden befogenheter att fungera som kontrollanter via stadens uppdrag och därmed tvinga företagen att öppna sina företagsböcker. Fackförbunden får större inflytande och makt över ickemedlemmar och arbetsgivare.

Att ha en god kontroll och uppföljning vid upphandlingar är en självklarhet. Men den ska och kan inte genomföras av fackförbund på stadens uppdrag. Det är ett finkänsligt juridiskt område som måste hanteras med professionalitet och nogsamhet av samtliga parter och inte göras till föremål för politiska experiment.

Johanna Sjö, vice ordförande i Arbersmarknadsnämnden, besökte under måndagen Komvuxcentrum.

Komvuxcentrum Stockholm erbjuder en samlad service för vuxna som vill börja studera. De ansvarar för central antagning till all grundläggande och gymnasial komvuxutbildning i staden.

För den som är folkbokförd i Stockholms stad erbjuder de;

• Information om kurser, studieformer och skolor

• Studie- och yrkesvägledning inför studier

• Nivåtester i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk

• Central antagning

• Utskrift av betygsdokument

• Sammanställning och utfärdande av gymnasieexamen/slutbetyg

Det är högt och lågt i kundtjänst på Hornsgatan 124 – allt från uzbekiska veterinärer till söderkisar som behöver komplettera gymnasiematten.

Just kundtjänst och deras kundnöjdhet har varit ett utvecklingsområde, och svarstiderna har gått ner, en mycket större andel samtal besvaras och svaren når i huvudsak fram inom utlovade 48 timmar. Detta är givetvis oerhört viktigt för en portal som Komvuxcentrum.

En utmaning som kommer finnas med lång tid framöver är transparensen – det är ingen lätt uppgift att förklara varför likvärdiga ansökningar behandlas olika beroende på när på året ansökan kommer – men det är den rödgrönrosa majoritetens ansvar. Politiken måste ge riktlinjer, mål och medel och måste ge detta med tydlighet, avslutar Johanna Sjö.

Väx med vux

johanna blogg 2

Johanna blogg

testsal för nivågruppering

Johanna Sjö på garagesafari

Under tisdagen den 26 maj var Johanna Sjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden och styrelseledamot i Stockholms Parkering AB, på garagesafari i Stockholm.

iPhone Image 8B94A2

Oväntade utgångar, skyddsrum med snabba trappor och medarbetare i hjärtat av city.

iPhone Image 8B94BE

P-snurran på Rörstrandsgatan, Vattu, Gallerian, Slussen med flera garage var väldigt roligt och spännande att se. Strandbergsdäcket inspirerar verkligen. P-däcket stod klart för den första bilen i början av juli 2000.

iPhone Image 8B9490
Stradbergsdäcket på Strandbergsgatan

– Det är utmärkt med fakta och besök på plats för att vara rustad inför kommande styrelsmöten i Stockholms Parkering AB, avslutar Johanna Sjö.

Socialdemokraternas löftesbrott – vem i majoriteten håller i styrårorna?

150129_AnnaKonig_V2A2279Sedan regeringen tillträdde har det ena vallöftet efter det andra brutits. Stefan Löfven och hans regeringskollegor har dragits med en svekdebatt under större delen av deras korta tid i Rosenbad. Socialdemokraternas löftesturné under valrörelsen där de lovade allt till alla slår nu tillbaka mot skattebetalarna. Läget är likartat i det numera S-ledda Stockholms stad. Vänstermajoriteten i Stadshuset har inte ens uppfyllt hälften av de löften som Socialdemokraterna ställde ut innan valet. Det handlar bland annat om studentbostäder, traineejobb och en regional pakt för att alla länets kommuner ska höja ambitionerna för bostadsbyggande. Inget av löftena har uppfyllts och besluten finns inte heller med i stadens budget.

Socialdemokraterna i Stockholms stad presenterade under valrörelsen sitt program ”100 dagar av förändring”. Detta utspel bestod av en lång rad olika reformer och beslut som Socialdemokraterna lovade sina väljare att genomföra de första 100 dagarna om de fick makten i Stockholms stad. Nu har 100 dagar gått en granskning av Moderaterna i Stadshuset visar det att inte ens hälften av deras löften är uppfyllda.

Deras löften om att införa traineejobb för unga i äldreomsorgen har inte blivit av och inte heller har deras utlovade program för studentbostäder påbörjats. Socialdemokraterna lovade allt till alla innan valet, men nu står det klart att det är stockholmarna som får betala priset för detta löftesmaraton.

Vänstermajoritetens oenighet har resulterat i att viktiga beslut skjutits upp och förhalats, ofta med stora kostnader för stockholmarna. Den absolut största notan är Förbifarten som hamnade på 170 miljoner kronor. Konfliktytor såsom Förbifart Stockholm, Bromma flygplats och Slussen visar starkt på att vänstermajoriteten är svårt splittrad i viktiga framtidsfrågor för både Stockholm och hela Sverige.

Socialdemokraternas uppenbara svårigheter med att regera staden är allvarligt för Stockholms möjlighet att växa och utvecklas. Om Socialdemokraterna redan i inledningen av sitt maktinnehav i Stadshuset är så tyngda av majoritetens splittring och oenighet att de inte ens kan uppfylla sitt eget 100-dagarsprogram, hur ska de då mäkta med att hantera Stockholms utmaningar kommande år? Med en så bristfällig regeringsduglighet, hur kommer Socialdemokraterna tillsammans med sina koalitionspartier att klara av oförutsedda kriser och händelser? Splittring, oenighet och förhalande är ett svek mot väljarna och Stockholm.

Regeringens höjda skatter i kombination med vänstermajoriteten i Stockholms oförmåga att hantera viktiga framtidsfrågor kommer att slå hårt mot svenska skattebetalare. För att Stockholm ska fortsätta att växa och vara en tillväxtmotor för hela Sverige behövs en handlingskraftig majoritet i staden och en nationell politik som skapar förutsättningar för jobb, företagande och tillväxt.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: S vallöften första 100 dagarna

Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd Stockholm stad