Kategoriarkiv: Bostäder

Ja till Bromma

Den 11 april presenterade regeringen slutrapporten för Brommas flygplats och Stockholms flygkapacitet. Miljöpartiet önskan om att lägga ner Bromma innan avtalet löper ut år 2038 avvisades. Cecilia Brinck (M) kommentarer slutrapporten i SVT Stockholm med att det är positivt att utredningen visar att en fjärde landningsbana ska byggas på Arlanda. Även att de ingångna avtal med för Bromma ska hållas: – Det som har bekymrat oss länge, som rapporten också nu bekräftar, är den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stads planerade bostadsmål. Det är inte seriöst att planera bostäder på områden som inte kan bebyggas.

Cecilia Brinck

Rödgrönrosa höjer bostadskostnaden för stockholmare

Innan valet lovade den rödgrönrosa majoriteten att inte höja tomträttsavgälderna under mandatperioden, nu bryter den rödgrönrosa majoriteten vallöftet och vill höja tomrättsavgälderna. Det innebär att den mark som Stockholms stad hyr ut till fastighetsägare kommer att bli dyrare, det drabbar enskilda stockholmare som får ökade bostadskostnader.

Oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M) befarar att de föreslagna höjningarna av tomträttsavgälderna blir väldigt kännbara för väldigt många.

– Att man ser över tomträttsavgälderna är fullständigt naturligt. Men det blir orimliga höjningar på kort tid om hela höjningen tas ut på tre år och direkt vid nyproduktion. Det vore rimligare om höjningen togs ut under minst en tioårsperiod, säger Joakim Larsson till DN Stockholm.

Moderaterna kommer att yrka på återremiss när förslaget behandlas i exploateringsnämnden.

– För oss är det också självklart att de som vill ska erbjudas att friköpa marken, säger Joakim Larsson.

Bristfällig information om modulhusen

I fullmäktige ställde Moderaterna frågor om varför informationen om modulhusen varit bristfällig. En förutsättning för god integration och ett lyckat mottagande måste ske tillsammans med stockholmarna.

– En huvudingrediens för ett lyckat flyktingmottagande är att vi har med oss stockholmarna, sa Joel Laurén.

Som svar på varför informationen varit bristfällig angående modulhusen, svarade finansborgarrådet att ”en huvudingrediens för en god politiker är att stå för sin egen omvärldsbevakning”.

Finansborgarrådet anser alltså att information om modulhusen inte är något som ska diskuteras i samråd med oppositionen eller stockholmare. Läs hela artikeln i Stockholmdirekt. 

Stadens interna granskning: Rödgrönrosa majoritetens bostadsmål riskerar att misslyckas

En intern granskning av stadens revisorer visar att den rödgrönrosa majoritetens bostadsmål riskerar att inte uppfyllas. Bland annat på grund av att alldeles för många bostäder planerats att byggas alldeles för sent, samt att den rödgrönrosa majoriteten inte planerar för eventuella överklaganden av flera byggplaner som kan leda till att bostäder försenas eller inte blir av överhuvudtaget.

Anna König Jerlmyr (M), kritiserar den rödgrönrosa majoriteten då Alliansen lämnade över 122 000 bostäder i olika planeringsskeden. Istället borde Socialdemokraterna ifrågasätta samarbetet med Miljöpartiet i bostadsfrågan för att öka byggnadstakten och uppfylla målen. Läs mer om detta i Mitti.

Gör det lättare att skaffa den första bostad

Vi prioriterar ett första hem mer än nya naturreservat. Det måste byggas fler ettor i Stockholm, och åldersgränsen för att ställa sig i bostadskön bör sänkas till 16 år, skriver oppositionsborgarråden Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson (M).

Bostadsbristen är stor i flera delar av landet men den är särskilt påtaglig i Stockholm. Den största gruppen nyinflyttade är unga människor under 30 år men många är också utlandsfödda. Jakten på ett förstahandskontrakt med rimlig hyra, eller möjligheten att köpa en lägenhet som student, nyinflyttad till Sverige eller ung person som endast varit yrkesverksam i ett par år, är i princip omöjliga. Den som ändå lockas till storstaden får räkna med att flytta runt mellan flera olika lägenheter med hyreskontrakt till ockerpriser, utan någon trygghet eller fast punkt i vardagen.

Oenigheten i regeringen om hur bostadsbristen ska lösas råder även lokalt i Sveriges mest folkrika kommun, Stockholm. Idag står över en halv miljon människor i regionens bostadskö, samtidigt som styrande politiker försenar tusentals nya hem för människor. Förklaringen är att S har svårt att regera ihop med MP, som hellre prioriterar naturreservat än att bygga bostäder i en stad. På grund av oenigheten bordläggs eller stoppas tusentals nya bostäder och handläggningstiderna har på ett år ökat med sex månader för nya detaljplaner.

Läs hela artikeln på Stockholm direkt.

Anna och Joakim

Det måste bli enklare och billigare att bygga små lägenheter

Anna König Jerlmyr anser att en del av lösningen på bostadsbristen är att det måste bli enklare och billigare att bygga små lägengeter. staden behöver planlägga ännu mer mark för bostäder än vad som görs idag. Man tycker också att bullernormer och andra saker som hämmar byggandet eller försvårar rörligheten på bostadsmarknaden måste ses över.

– Det räcker inte bara att bygga mer, vi måste också öka rörligheten på bostadsmarknaden inom det befintliga beståndet. Då tror jag att flyttskatten är en viktig orsak till att vi ser inlåsningseffekter på bostadsmarknaden, säger Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd.

König Jerlmyr menar också att det är viktigt att unga och nyinflyttade, både från andra delar av Sverige men också från utlandet, kan få en första bostad.

– Idag kanske man tvingas tacka nej till jobb på grund av bostadsbrist, och det är väldigt olyckligt. Därför behöver vi ta bort de krav som finns när det gäller byggregler – alla ettor ska inte behöva ha tillgänglighetsanpassat badrum, eller balkong eller ett visst antal centimeter på städskåp. Allt sådant måste bort för att det ska bli enklare och billigare att bygga små lägenheter, säger Anna König Jerlmyr. Läs mer i SVT Stockholm.

Bygg i Årstaskogen

årstaskogenI veckan deklarerade Stockholms stads Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) att bygga i naturreservatet Kymlinge, Sundbybergs kommun. Socialdemokraterna i staden har dock själva beslutat om att inrätta fyra nya naturreservat (som skulle genera 11 00 nya bostäder), som en eftergift till Miljöpartiet. Vi Moderater anser att Socialdemokraterna istället ska bygga i Stockholms stad istället för i andra kommuner. Anna König Jerlmyr menar att Wanngårds tal om att bygga i Kymlinge är dimridåer. – Hon försöker flytta fokus till andra kommuner för att dölja den stora oenighet som finns i majoriteten, mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Bostadsbristen är akut och då behöver vi ompröva tidigare beslut, och föreslår att bygga bostäder i Årstaskogen även att kommuner själva ska kunna upphäva naturreservat. Idag får kommuner själva bestämma om ett naturreservat men inte upphäva det. Läs mer här i DN Stockholm.

En global, urban och långsiktigt hållbar stad behöver en fungerande infrastruktur

Anna König JerlmyrAnna König Jerlmyr skriver i DN Åsikt varför Österleden behövs i Stockholm, en av Europas snabbast växande städer. En växande stad kräver inte bara fler bostäder utan även en infrastruktur som går i takt med regionens utveckling. Det är därför Österleden spelar en central roll för att fortsätta utveckla Stockholms enorma potential, men också nödvändig för en större arbetsmarknadsregion som har stor betydelse för en bättre integration.

Österleden kommer att avlasta trafiken i innerstaden och förbättra framkomligheten för flera transportmedel så som cykel, kollektivtrafik och gångtrafikanter samt en förbättrad luftkvalitet i innerstaden. I en global, urban och långsiktigt hållbar stad finns det plats för alla transportmedel.

Läs hela artikeln här.

- Bygg 5 000 bostäder i Rinkeby, Tensta, Spånga och Bromsten

Den stora bostadsbristen i Stockholm ger längre kötider för hyresrätter. För tio år sedan behövde man stå ungefär tre år i Bostadsförmedlingens kö för att få en vanlig hyresrätt i Tensta eller Rinkeby. Nu har den genomsnittliga kötiden vuxit till över åtta år i Tensta och Rinkeby, och omkring tio år i Akalla och Husby skriver Mitti och frågade Joakim Larsson (M) om hur byggtakten ska öka även att  Moderaterna vill minska bostadsbristen och ta ett helhetsgrepp och bygga 5 000 bostäder i de ”mellanrum” som finns mellan Rinkeby, Tensta, Spånga och Bromsten.

– När vi hade makten ökade vi byggtakten i Stockholm till samma höga nivåer som på 1970-talet. Nu säger den rödgrönarosa majoriteten nej till alltför många bostadsprojekt. Den nuvarande majoriteten har gett de kommunala bostadsbolagen en gräddfil till nya markanvisningar och borde släppa in fler privata aktörer som vill bygga hyresrätter, säger Joakim Larsson.

Läs hela reportaget här.

 

Joakim Larsson 1

Den rödgrönrosa majoritetens lånefest…

1 miljard i månaden

Under årets näst sista budgetfullmäktige den 30 november ställde vi den rödgrönrosa majoriteten till svars för tertitalrapport 2, stadens officiella granskning, som visar att majoriteten endast når hälften av sina mål i budgeten för 2015 samt tvingas höja lånetaket.

Granskningen visar också ett underskott på cirka 150 miljoner kronor inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och ekonomiskt bistånd. Sex av 14 stadsdelsnämnderna bedömer att de inte kommer att uppnå målen med en tillräcklig stor andel förskollärare av antalet anställda. Vilket riskerar leda till att barngrupperna i förskolan kommer att öka. Dessutom har sjukfrånvaron bland kommunens anställda i facknämnderna och stadsdelsnämnderna ökat, särskilt bland kvinnor. I bostadsbristens Stockholm har målen om bostadsbyggandet endast uppnåtts till en dryg sjättedel när en månad av året återstår.

Läs mer om gårdagens fullmäktige i Stockholmdirekt.