Kategoriarkiv: Budget

Den rödgrönrosa majoriteten har på det år som gått sedan valet höjt skatten med omkring 1,3 miljarder kronor. Dessa skattehöjningar är både onödiga och skadliga. Onödiga, därför att det med en tydlig prioritering och god kostnadskontroll är möjligt att prioritera välfärden utan att öka stockholmarnas skattebörda. Skadliga, därför att kommunalskatten slår mot alla inkomstgrupper och höjningen därför gör det mindre lönsamt att arbeta. Kombinerat med de massiva skattehöjningarna som den rödgröna regeringen genomför är det en politik som slår direkt mot jobb och tillväxt.

Budget 2017: Ett starkare Stockholm

ett-starkare-stockholm

Moderaterna i Stockholms stad presenterar sitt budgetförslag för 2017 med fokus på kunskap och trygghet. De främsta satsningarna i budgetförslag går till skolan, där Moderaterna föreslår en dubbelt så stor satsning som den socialdemokratiskt ledda majoriteten. Moderaterna går också fram med en skattesänkning på 20 öre för att stärka stockholmarnas ekonomi.

– Stockholms elever ska ha tillgång till de bästa lärarna. Vi når dit genom att avlasta lärarnas administrativa börda genom lärarassistenter, höja lärarlönerna, tillsätta fler förstelärare till skolor med störst behov samt öka undervisningstiden, säger gruppledaren och oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Läs Annas debattartikel här. 

Läs hela budgeten här

Sammanfattning av budgeten: Moderaternas budgetsatsningar 2017

Presentation av moderaternas budget 2017

Den rödgrönrosa majoriteten försenar och stoppar bostadsbyggandet

Bostadsbyggande Stopp i Stockholm

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder och utvecklingen behöver mötas av ökat bostadsbyggande och fler bostäder för alla Stockholmare, gamla som nya. Den rödgrönrosa majoriteten under Finansborgarrådet Karin Wanngårds (S) ledning har tyvärr misslyckas på punkt efter punkt.

Under dagens budgetdebatt i Stockholms stad har borgarrådet Joakim Larsson (M) tydliggjort skillnaderna mellan Moderaterna och den rödgrönrosa majoritetens bostadspolitik. Moderaterna och Alliansen överlämnade ett bostadsbyggande som hade den högsta takten sedan 70-talet samt en ekonomi i balans. Nu ser vi hur staden dels bygger upp ett skuldberg, dels försenar eller stoppar fler bostadsprojekt än de faktiskt startar nya.

Den rödgrönrosa majoriteten lånar 1 miljard kronor i månaden för att dem inte förmår att förvalta stadens ekonomi och bostadsbolag. Anledningen till att de rödgrönrosa kommer belåna stockholmarna med ca 70 miljarder kronor fram till 2018 är att de har ökat investeringsvolymerna, särskilt för stadens bostadsbolag, samtidigt som de har satt stopp för beståndsförsäljningar och ombildningar. Därmed gör staden inte de realisationsvinster, vilket vi gjorde under våra åtta år vid makten, som annars hade kunnat användas för investeringar.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad driver också en bostadspolitik som innebär att tusentals nya bostäder försenas. Faktum är att man i budgeten lägger fram fler förslag på platser att inte bygga bostäder på, än nya platser att faktiskt bygga bostäder på. Se gärna den bifogade kartan över alla bostadsprojekt som den rödgrönrosa majoriteten försenat eller stoppat.

Rapport: Stockholm är på väg åt fel håll

Stockholm utvecklas åt fel håll bildEtt år har gått sedan finansborgarrådet Karin Wanngårds (S) första budget togs i Stockholms kommunfullmäktige. Efter ett år med rödgrönrosa politik så är det uppenbart att Stockholm, som är hela Sveriges tillväxtmotor, börjar hacka. Stockholms stad saknar i dag ett aktivt politiskt ledarskap. I stället ser vi en stadshusmajoritet som är mer upptagna av inre strider än av att möta Stockholms utmaningar.

Vi ser med ökad oro på att Socialdemokraterna saknar svar på de stora samhällsutmaningar som Stockholm står inför. Vi ser en förskola med ökade barngrupper, en äldreomsorg med växande underskott och att handbromsen har dragits åt i bostadsbyggandet samt att staden belånar sig med över en miljard kronor i månaden. Stockholm saknar, när det behövs som mest, politisk ledning och färdriktning.

Läs hela vår rapport: Stockholm utvecklas åt fel håll

 

Lys upp Bagarmossen!

Anna König JerlmyrStockholm direkt skriver om att boenden i Bagarmossen anser att stadsdelen är ett stort mörkt hål i centrum och att de känner sig otrygga. En facebookgrupp ”Lys upp Bagarmossen” har startats för att få beslutsfattare att förstå att även Bagarmossens boende vill ha ett tryggt och säkert centrum med hjälp av god belysning. För oss är det en självklarhet att människor ska känna sig trygga och vi anser att upplysta offentliga miljöer är otroligt viktiga, därför lägger vi sju miljoner kr till trygghetssatsningar vid tunnelbanestationer, samt ytterligare tio miljoner kr på ett belysningsprogram för den offentliga miljön, Vi vill också att en app ska finnas där medborgare kan anmäla otrygga platser, när tillräckligt många anmälningar kommit in om en plats, skulle staden vara tvungen att reagera – inte en app för felanmälan.

– Det jag läste gjorde mig bekymrad. Det är den upplevda otryggheten som räknas. Medborgarnas signaler måste tas på allvar. Jag förstår inte hur de kan bemötas på det där sättet när de uttrycker sin oro, säger Anna König Jerlmyr i Stockholm direkt angående avsaknaden av belysningar i Bagarmossen.

Möjligheternas stad – Stockholm kan mer

Anna König JerlmyrIdag presenterade Moderaterna sitt budgetförslag för Stockholms stad 2016. Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens på samtliga verksamhetsområden, men kännetecknas framförallt av ett tydligt fokus på Stockholms tre största samhällsutmaningar: bostäderna, skolan och integrationen.

Budgeten i sin helhet samt sammanfattning och frågor och svar finns via länkar nedan:

Moderaternas budget 2016 för Stockholms stad

Stockholm kan mer

QA budget 2016

Satsningar 2015 Bostadsbyggande, skolan och integration

Bostäder: en politik för en modern och hållbart växande storstad med dynamik, innovation och tillväxt
Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Det ställer höga krav på ett omfattande bostadsbyggande, som framgångsrikt förenar kvantitet i bostadsmålen med kvalitet i byggandet. Effektiviteten i planprocessen behöver öka, planberedskapen måste stärkas väsentligt och strategier behöver tillämpas för att bygga attraktiva stadsmiljöer i hela Stockholm. Fler unga behöver den första bostaden för att kunna ta det första jobbet.

Stockholms befolkning väntas enligt de senaste prognoserna öka med elva procent till 2020. Det innebär en ökning i absoluta tal med 100 499 personer, från dagens 911 989 till 1 012 488 människor år 2020. Räknat på att det i snitt bor 2,14 personer i varje bostad så behöver det byggas 46 962 bostäder till 2020.

I vårt budgetförslag är målsättningen för antal påbörjade bostäder till 2020 50 000 stycken, vilket är 25 procent högre än majoritetens målsättning. Vi förenar detta med förslag på hur planprocessen kan effektiviseras och planberedskapen höjas i samverkan med byggbranschen för att säkerställa att målen nås.

Fler unga måste ges möjligheten till en första bostad. En bostad som alla kan ha råd med så att fler unga kan flytta hemifrån eller tacka ja till det första jobbet. Vi presenterar förslag för hur fler ungdomar ska ha rätt till den första bostaden:
• Halvera markkostnaden för ettor.
• Slopa avgiften för unga i bostadskön, avgiftsfritt upp till 25 år.
• Markanvisningstävlingar för lägre hyra.
• Tillåt högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna.

Skola: en politik för att Stockholms skolor ska vara bäst i Sverige på att ge alla barn verktygen för framtiden
Stockholm är en kunskapsstad med ett starkt kunskaps- och forskningsorienterat näringsliv med hög innovationsförmåga och ett om-fattande kompetensförsörjningsbehov. Det ställer krav på Stockholms skolor att ge alla barn goda förutsättningar att tillägna sig kunskaper för att stå starka i yrkeslivet.

Stockholm behöver de bästa lärarna. Därför har vi en särskild satsning på fler förstelärare både i förskolan och i skolan för att kompensera för att den rödgröna regeringen nu säger nej till att satsa på de bästa lärarna. Dessutom satsar vi mer resurser på att upptäcka och ge fler elever rätt till mer extrastöd i skolan. Vi satsar 107,5 miljoner kronor mer på förskolan och skolan på bland annat:
• 50 miljoner kronor för fler förstelärare i skolan och förskolan.
• 20 miljoner kronor för förstelärare med fokus på språkutveckling i förskolan.
• 20 miljoner kronor för utökade insatser för elever i behov av särskilt stöd.
• 10 miljoner kronor för att erbjuda programmering i grundskolan.
• 3 miljoner kronor för parvis bemanning och ökat pedagogiskt innehåll i parklekar.

Integration: en politik som säkrar att alla människor oavsett bakgrund blir del-aktiga i samhällsgemenskapen
Stockholm är en välkomnande stad för människor från andra länder och kulturer. I en tid när världen ser de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget är behovet stort av ett snabbt och rättssäkert mottagande som effektivt ger nyanlända inträde i den svenska samhällsgemenskapen i form av svenskakunskaper, skolgång och arbete.

Asylmottagandet är på rekordhöga nivåer på grund av krig och konflikter i omvärlden. För närvarande söker mellan 1 500 och 2 000 personer asyl i Sverige varje dag. Enligt Migrationsverkets senaste prognos vänas 30 000 ensamkommande barn anlända till Sverige under 2015. Ett knappt tusental ensamkommande barn har tillfälligt boende i Stockholms stad och denna siffra kan förväntas öka kraftigt kommande månader. Detta måste mötas av en fungerande integration.

Vår budget är tydlig med att arbetet med ensamkommande flyktingbarn ska prioriteras genom att utveckla rutiner för att samordna och säkra ett effektivt mottagande, integration, svenskundervisning, skolgång och boende över hela staden. Stockholm ska redan från första dagen påbörja arbetet med att säkra barns och ungdomars rätt till skola och en ordnad skolgång ska erbjudas inom två veckor.

Vi satsar därför mer än majoriteten på utökad SFI-undervisning, fler behöver lära sig svenska snabbare. Fler utlandsfödda kvinnor ska kunna ta del av både öppen förskola och SFI och vi vill inrätta nya Jobbtorg som validerar kunskaper så att vägen till jobb kortas. I Moderaternas Stockholm är inte det viktigaste var du kommer ifrån utan vart du är på väg. Vi satsar sammanlagt 98 miljoner kronor mer för integrations- och mottagandeinsatser i form av bland annat:
• 59 miljoner kronor för utökade insatser för asylmottagande och boende.
• 20 miljoner kronor för skolgång för ensamkommande barn
• 13 miljoner kronor för utökad och förstärkt SFI.
• 6 miljoner kronor till nya Jobbtorg med specialiserade upp-drag om validering, både för dem med utländsk examen och för utländska yrkesarbetare.

En politik som förenar ekonomiskt ansvarstagande och oförändrad skatt med prioritering av välfärden
Vår budget visar att det är fullt möjligt att krona för krona stärka välfärden i samma utsträckning som majoriteten och dessutom genomföra betydande riktade satsningar utan att höja skatten. Den rödgrönrosa majoriteten har på det år som gått sedan valet höjt skatten med omkring 1,3 miljarder kronor. Dessa skattehöjningar är både onödiga och skadliga. Onödiga, därför att det med en tydlig prioritering och god kostnadskontroll är möjligt att prioritera välfärden utan att öka stockholmarnas skattebörda. Skadlig, därför att kommunalskatten slår mot alla inkomstgrupper och höjningen därför gör det mindre lönsamt att arbeta. Kombinerat med de massiva skattehöjningarna som den rödgröna regeringen genomför är det en politik som slår direkt mot jobb och tillväxt.

Moderaterna lägger ett förslag till budget i balans med satsningar på 309,5 miljoner kronor. Dessa fördelar sig i 107,5 miljoner kronor till förskola och skola, 98 miljoner kronor till integrationsåtgärder och flyktingmottagande, 48,5 miljoner kronor till stadsmiljöinsatser, 37 miljoner kronor till äldreomsorgen samt 18,5 miljoner kronor till sociala insatser. På investeringssidan föreslår vi investeringar på 150 miljoner kronor i trygga och säkra gångstråk samt trygga och attraktiva stadsmiljöer, samtidigt som vi matchar majoritetens cykelinvesteringar krona för krona.

Stockholm går åt fel håll

Igår presenterade den rödgrönrosa majoriteten sin budget. Det är en ekonomi som inte håller ihop och det saknas svar på de utmaningar som Stockholm står inför. Oavsett om det gäller flyktingkrisen, kvaliteten i välfärden eller den ekonomiska utvecklingen så saknas en tydlig inriktning och mål. Det är ett Stockholm som går åt fel håll.

Anna König Jerlmyr kommenterade den rödgrönrosamajoritens budget i ett flertalet medier under gårdagen och lyfte bland annat problematiken kring bostadspolitiken:

”Det är ett stopp i bostadsbyggandet just nu. Det kommer inga nya studentbostäder och man har inte levererat nya bostäder under perioden. Det är problematiskt för ett Stockholm som växer för varje år

Vi har en bostadskris och då är det viktigt att kunna leverera de bostäder man har satt upp. Nu ser vi att man inte gör det. Det som behövs är att man visar ledarskap och inte förhalar och försenar utan kommer överens om att ta till handling”

Kommentarer från Anna om den rödgrönrosa majoritetens budget finner du nedan:

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Sveriges Radio

Stockholm direktpress

SVT Stockholm

Budgeten är Stockholmsfientlig

Anna König Jerlmyr skriver idag på SvD anågende regeringens stockholmsfientliga politik. Regeringens aviserade skatter tillsammans med den rödgrönsrosa majoritetens agerande i Stockholms stad slår hårt mot stockholmarna. Totalt är det ett ökade skatter på 12 miljarder för Stockholm. Det är en politik som reser trösklar och riskerar att skada Stockholms position som tillväxtmotor.

Redan den 1 augusti drabbades Sveriges unga av ett hårt slag när det blev dubbelt så dyrt att anställa. Redan efter en månad med den nya höga arbetsgivaravgiften tvingas bland annat restauranger och telemarketingföretag dra ner på personal. Men värst av allt är det för alla de ungdomar som nekas sitt första jobb eller tvingas lämna sitt arbete. Regeringens förslag om att fler ska betala statlig inkomstskatt drabbar också Stockholm särskilt hårt. Barnmorskor, lärare och poliser kommer från årsskiftet få högre marginalskatter, från 30 till 50 procent. Yrkesgrupper som redan lever med högre levnadsomkostnader jämfört med övriga landet då priser på mat, boende och aktiviteter är dyrare än i andra regioner.