Kategoriarkiv: EU-medborgare

Utredning om EU-medborgare välkomnar avhysningar

Idag, måndag den 1 februari överlämnade den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, sin slutredovisning till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Utredningen lyfter fram det komplexa i frågan som vikten av den fria rörligheten inom EU, utsattheten bland EU-medborgare samtidigt som att lagen ska vara lika för alla i Sverige. Medan regeringen tagit ett samlat grepp genom den nationella samordnarens utredning så har Stockholms stad misslycktas. För samtidigt som det är rekord i illegala boplatser i Stockholms stad så har den rödgrönsrosa majoriteten spruckit då Feministiskt initiativ hoppat av förhandlingarna.

Anna König Jerlmyr kommenterar utredningen och Moderaterna vill att den politiska majoriteten konsekvent avhyser de illegala boplatserna och att lokala vakter kan stå för avhysningen. Läs hela reportaget i DN och SVT.

​Välkomna men otillräckliga steg mot illegala boplatser

Regeringen aviserade idag att de utreder förändrad lagstiftning för att komma åt illegala boplatser och människohandel bland EU-medborgare. Ett krav som Moderaterna i Stockholms stad under lång tid drivit

-Jag välkomnar att regeringen äntligen tydliggör att lika regler gäller för alla. Att regeringen nu går Moderaterna till mötes när det rör att det ska bli enklare att avhysa är också positivt, säger Anna König Jerlmyr oppositionsborgarråd i Stockholms stad

-Däremot saknar jag de konkreta verktygen hur kommunerna ska kunna agera vid avhysningar. Idag klarar inte polisen uppdraget och de nya direktiven till utredningar saknar de nödvändiga medel för att kunna upprätthålla ordningslagen. De förändringar som Morgan Johansson presenterar idag kommer inte att göra någon skillnad i praktiken, säger Anna König Jerlmyr oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Moderaterna vill se:

-Ordningsvakter som upprätthåller ordningslag och kommunal ordningsstadga med förlängd utbildning och ökade befogenheter jämfört med idag

-EU-toppmöte om mänskliga rättigheter

-Fler poliser i hela landet som har kompetens att arbeta uppsökande tillsammans med socialtjänst för att upptäcka misstänkt människohandel

Anna König Jerlmyr intervjuades även i Aftonbladet idag angående förslag om lokala ordningsvakter mer om detta kan du läsa här

150129_AnnaKonig_V2A2321

Öppet brev till Stefan Löfven: Sluta ducka i tiggarfrågan

Idag har oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr skickat ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven (S) om att regeringen måste ta ansvar och börja agera i frågan om fattiga EU-medborgare som tigger.

Hela brevet publiceras nedan:

Statsminister Stefan Löfven,

Stockholms stad möter tillsammans med andra kommuner runt om i hela Sverige en allt mer växande utmaning med fattiga EU-medborgare som söker sig hit för att under en tid få ihop pengar. Bakgrunden är att människor är fattiga, arbetslösa och saknar tillräcklig utbildning och inte sällan beror detta på brister som korruption och diskriminering i deras hemländer. Boplatserna som följer av tiggeri är ohanterliga med stor nedskräpning och otrygghet som följd.

Regeringen har tillsatt den nationella samordnaren för utsatta EES-medborgare, vilket är ett mycket bra initiativ. Samtidigt ser vi hur en allt mer växande utmaning möts av avvaktan och tystnad i många kommuner. Allt för många står utan vägledning och utan vetskap om hur de ska hantera frågan. Samtidigt möts de av tystnad från regeringen.

Vi står nu inför en fullständigt ohållbar situation. Sveriges kommuner måste ges stöd och hjälp i att hantera den allt mer växande utmaning vi ser idag. På mindre än ett år har antalet som söker sig hit mer än dubblerats enligt den nationella samordnaren, vilket resulterat i en ökad otrygghet på grund av flertalet olagliga boplatser på gator och i naturen, men också i parker och lekplatser. Nu väntas gruppen ytterligare öka och regeringen behöver agera snarast för att ge kommunerna verktyg att hantera situationen.

En storstad som Stockholm har helt andra förutsättningar och möjligheter att själva agera än mindre kommuner i landet. Alliansen i Stockholms stad har under sin tid vid makten byggt upp en socialtjänst som erbjuder bland annat akutboende, dagverksamheter med mat och dusch samt uppsökande socialtjänst som behärskar romani chib. Samtidigt ser vi hur vänstermajoriteten i Stockholm allt mer tappar kontrollen över situationen. De skriver i sin budget att staden ska vara mycket restriktiva med avhysningar, samtidigt som allt fler boplatser växer fram.

Det saknas långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor i sina hemländer och en tydlighet i frågan från regeringen. Det är först när kommuner ges stöd i sitt arbete som vi kommer att kunna se en förändring lokalt. Moderaterna i Stockholms stad ser med oro på utvecklingen och regeringens oförmåga att presentera en konkret politik på området.

Därför hemställer Moderaterna i Stockholms stad att regeringen ska ta initiativ till följande konkreta åtgärder:

För det första: Initiera ett EU-toppmöte om mänskliga rättigheter och sociala trygghetssystem. Toppmöten kan inte enbart sammankallas när det krisar i ekonomin utan också frågor som rör diskriminering, korruption och bristfälliga trygghetssystem i länder som Rumänien och Bulgarien.

För det andra: Regeringen måste förändra det svenska regelverket så att kommuner och privata markägare kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga boplatser. Dels för att möta de utmaningar vi har idag men inte minst för att kunna arbeta för att inga nya boplatser växer fram. Kronofogden behöver inte alltid kopplas in vid ansökan om avhysningar och regelverket som idag är krångligt och byråkratiskt måste ändras. Flyttar en boplats några meter ska inte en ny ansökan behöva inkomma.

För det tredje: Svenska kommuner måste ges rätt verktyg att kunna möta utmaningarna på våra gator, torg och parker. Det handlar om nationella riktlinjer i frågan men också verktyg och möjligheter att upprätthålla gällande regelverk och ordningsföreskrifter. Moderaterna i Stockholm har föreslagit att kommuner bör kunna anställa ordningsvakter för att säkerställa att sov- och boplatser inte växer fram i parker och på förskolegårdar.

För det fjärde: Regeringen bör uppdra till den nationella samordnaren att uppmuntra människor att ge pengar till de organisationer som verkar i länder som Rumänien och Bulgarien för att möjliggöra stöd på plats. Genom att bidra till att köpa mark, bidra till utbildning för barnen, yrkesutbildning till vuxna kan fler arbetstillfällen skapas som kan motverka fattigdom på kort och lång sikt.

För det femte: Regeringen måste ta signalerna om människohandel på allvar. Moderaterna i Stockholms stad fick tidigt signaler om att det förekommer människohandel med inslag av ockerverksamhet och utpressning bland de som tigger. I vår budget för 2015 satsade vi på en enhet som skulle bestå av socialtjänst och polis för att kartlägga omfattningen samt arbeta uppsökande för att upptäcka eventuell människohandel. Regeringen måste ta initiativ så att den nya polismyndigheten kan agera på liknande sätt tillsammans med kommuner runt om i Sverige.

Till sist. Den lagstiftning som finns måste omfatta alla människor oavsett om de är EU-medborgare eller svenska medborgare. I Stockholms stad var jag som socialborgarråd tydlig med att barn som vistas i kommunen aldrig ska behöva tigga eller bo i de farliga miljöer som boplatserna utgör. Därför fick socialtjänsten ett särskilt uppdrag att agera omedelbart om de upptäckte att barn förekom bland tiggare. Samma princip som gäller barn oavsett ursprung i Stockholm. Jag noterar att alla kommuner inte agerar på liknande sätt och det finns kommuner som ser mellan fingrarna och låter barn tigga. Det är givetvis oacceptabelt och därför behöver regeringen också ta fram nationella riktlinjer kring kommuners stöd och agerande vid boplatser och tiggeri.

Problemet idag kan liknas vid en läckande hink där många kommuner försöker fånga upp de vattendroppar som sipprar ut istället för att göra något åt grundproblemet, laga hinken. Därför måste frågan upp på EU-ministernivå där mänskliga rättigheter och sociala rättigheter ska tillmätas samma betydelse som ekonomi. Att vi har medlemsstater som idag fortfarande har stora problem med korruption, bristande trygghetssystem och diskriminering är inte värdigt ett Europa 2015. Jag förväntar mig av statsministern att han snarast visar på handlingskraft.

Stockholm den 20 maj 2015

Anna König Jerlmyr
Oppositionsborgarråd Stockholms stad (M)

Vi kan inte låta kåkstäder växa fram i Sverige 2015

Slutreplik om tiggeri från Anna König Jerlmyr till socialborgarrådet Ewa Larsson

I sitt svar på min artikel tar Ewa Larsson (MP) upp en rad initiativ och insatser som Stockholms stad arbetar med för att hjälpa utsatta EU-migranter. Många av dessa insatser påbörjades redan under min tid som socialborgarråd och bör fortsätta. Jag vill också påminna Ewa Larsson om att hon i sin egen budget skrev att ”avhysningar ska undvikas i största möjliga utsträckning”.

Nu står vi inför en utmaning där antalet fattiga EU-medborgare befaras fördubblas fram till sommaren. Häri ligger utmaningen.
Tystnaden från den ansvariga ministern Åsa Regnér är talande för hur regeringen försöker att ducka i frågan.

I det fortsatta arbetet måste Regeringen ta ansvar. Det behövs ett tydligt regelverk så att kommuner och privata markägare kan agera kring avhysning av olagliga boplatser, men också vilket stöd och insatser som ska ges till utsatta EU-medborgare enligt svensk lag.

Kommunerna behöver också verktygen för att kunna möta utmaningarna på våra gator och parker. Svensk lag ska gälla lika för alla. Vi kan inte låta kåkstäder växa fram i Sverige 2015. Vi vill att regeringen tar initiativ till ett EU-toppmöte om mänskliga rättigheter och sociala trygghetssystem för att sätta press på medlemsländer så som Rumänien och Bulgarien. Detta handlar i grunden om mänskliga rättigheter.

Många är de initiativ, från både organisationer och kommuner, som förbättrar situationen för de utsatta.Detta är bra och behövs. Därför är det uppseendeväckande att den ansvariga ministern är helt tyst i dessa frågor.

Anna König Jerlmyr (M), Oppositionsborgarråd Stockholms stad

Nu måste regeringen ta konsekvenserna av tiggeriet på allvar

150129_AnnaKonig_V2A2279Under våren har jag som oppositionsledare och tidigare som  Socialborgarråd i Stockholms stad väckt frågan om utsatta EU-medborgare. Antalet har ökat kraftigt och enligt den nationella samordnaren kan vi förvänta oss en fördubbling av antalet EU-medborgare framöver. Det måste till handling både på kommunal- och nationell nivå. Regeringen måste börja ta ansvar. Kommuner måste få fler verktyg att säkerställa att boplatser inte uppkommer och det måste bli enklare att avhysa.

Vi moderater har gett upp hoppet om vänstermajoriteten som har svårt att kombinera sin verklighetsfrånvända snällism med realistiskt ansvarstagande. I höstas klargjorde de att avhysningar skulle användas oerhört restriktivt och nu kan vi konstatera att Stockholm tillsammans med flera andra kommuner står inför en ohållbar situation. Majoriteten i Stockholms stad är idag upptagna med interna strider och agerar inte i frågan om utsatta EU-medborgare, vilket också är återkommande runt om i landet. Därför vänder vi oss nu till Regeringen och Regeringens nationella samordnare, Sveriges kommuner måste få ett stöd och hjälp att hantera den allt mer ökade utmaningen vi ser med olagliga boplatser. Ansvarig minister Åsa Regnér kan inte fortsätta att ducka i frågan och bara hänvisa till sin nationella samordnare. Vi kräver ett tydligt agerande från nationell nivå.

För det första: Ta snarast initiativ till ett EU-toppmöte om mänskliga rättigheter och sociala trygghetssystem. Toppmöten ska inte enbart sammankallas när det krisar i ekonomin utan också frågor som rör diskriminering, korruption och bristfälliga trygghetssystem i medlemsländer som Rumänien och Bulgarien.

För det andra: Regeringen och den nationella samordnaren måste se över det svenska regelverket så att kommuner och privata markägare kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga boplatser, men också vilket stöd och insatser som ska ges till utsatta EU-medborgare enligt svensk lagstiftning. Dels för att möta de utmaningar vi har idag men inte minst för att kunna arbeta för att inga nya boplatser växer fram.

För det tredje: Svenska kommuner måste ges verktyg att kunna möta utmaningarna på våra gator, torg och parker. Moderaterna i Stockholms stad vill ge kommunerna rätt att anställa vakter som upprätthåller ordningsföreskrifterna. Idag är det bara polisen som har den befogenheten att själv agera och de mäktar inte med dagens situation, som befaras växa i omfattning.

Att förbjuda tiggeri är inte lösningen. Den största utmaningen är de olagliga boplatserna som växer fram, samtidigt saknas en acceptans för kommuner att agera mot olagliga boplatser och att upprätthålla svensk lagstiftning. Det är inte möjligt att särbehandla en grupp, svensk lagstiftning måste gälla lika för alla som vistas här. Det behövs nationella riktlinjer för hur kommuner ska agera som är lika över hela landet men också ett starkare uttalat stöd från regeringen för kommuner att faktiskt agera. Det är genom att hela tiden arbeta förebyggande med information, att upprätthålla lokala ordningsföreskrifter och motverka att nya boplatser växer fram som vi kan motverka att skjuta problemen vidare till nästa stad eller nästa gata.

Den problematik vi möter idag kan inte lösas av en enstaka kommun och inte heller av att endast arbeta fram fler sovplatser eller dagverksamheter. Däremot behöver kommunerna fler verktyg att hantera att boplatser inte växer fram som permanenta kåkstäder. Det är först när kommuner ges stöd i sitt arbete som vi kommer att kunna se en förändring.

Anna König Jerlmyr (M)

Oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Intervju i mPodden

Den här veckan intervjuad Michael Anderberg, som driver den största fristående moderata poddradion, Anna König Jerlmyr. Diskussionen handlade om situationen med EU-migranter och de växande boplatserna runtom i Stockholm, den nationella arbetsgruppen ”Ett modernt yrkesliv, ett tolerant och jämställt Sverige” samt jämställdhet, dels i allmänhet och dels på den svenska arbetsmarknaden.

Ni kan lyssna på inslaget här: Intervju med Anna König Jerlmyr

IMG_0737.JPG

 

De rödgröna måste ta ansvar för illegala läger

Frågan om fattiga EU-medborgare som tigger är svår och vi är många som känner för de människor som lever i utsatthet. Men vi kan inte heller bortse från faktum att det är olagligt att bosätta sig var som helst.

Stockholm har i dag en utmaning med allt fler olagliga boplatser där människor bor utan tillgång till vatten, avlopp eller sophantering. Ett oacceptabelt boende som skapar otrygghet för omgivningen.

Polisen kan agera självständigt gällande boplatser i det offentliga rummet, men saknar ett tydligt politiskt stöd för att aktivt kunna ingripa. Samtidigt saknar kommuner rätt verktyg för att kunna agera.

I stadens ordningsföreskrift är camping på offentlig plats förbjudet och ingen har rätt att bosätta sig var man vill enligt svensk lag. Trots att det tas fram fler sovplatser för gruppen växer det fram allt fler boplatser i våra offentliga miljöer.

Gällande lagar måste upprätthållas. I dag är avhysning det enda verktyg som finns för att upprätthålla lagen. Men efterlevnaden är otillräcklig. Regeringen måste ta ansvar: Ge kommuner verktyg att kunna möta utmaningarna. Till exempel genom att ge kommunerna rätt att anställa vakter som upprätthåller ordningslagen. I dag kan bara polisen agera självständigt och de mäktar inte med.

Se över regelverket så att kommuner själva kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga boplatser. Sätt press på EU och länder som Rumänien och Bulgarien att ta ansvar. Grundproblemet är utsatthet i hemlandet, att korruption hindrar att få vård, att fler behöver tillgång till mark, bostad och utbildning.

Kommuner ska ta ansvar och hjälpa utsatta människor. Men problemet kan inte lösas av en kommun eller av att bara ta fram fler tillfälliga sovplatser. Det saknas långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor och tydlighet i frågan från regeringen.

De rödgröna måste finna en lösning på denna utmaning som kombinerar hänsyn för socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet

Anna König Jerlmyr (M) Oppositionsborgarråd

Bo Sundin (M) Kommunfullmäktige

Akut socialt problem som måste lösas

Anna König JerlmyrNedan följer en replik från Anna König Jerlmyr på socialborgarrådet Ewa Larssons artikel i Svenska Dagbladet den 16/3:

Det är välkommet att Ewa Larsson (MP) tar initiativ för att nå en långsiktig lösning (16/3). Men vi måste samtidigt agera konkret för att på kort sikt avhjälpa problemen.

Antalet olagliga boplatser har på kort tid ökat kraftigt efter att de rödgrönrosa tog över makten och slutade arbeta mot olagliga boplatser. De befaras nu öka än mer inför sommaren. Samtidigt saknar kommuner verktyg för att upprätthålla lagen. Tyvärr blir MP svaret skyldig på vad de rödgrönrosa konkret tänker göra för att redan nu komma till rätta med den rådande situationen och förhindra att den förvärras.

Konkreta insatser i hemländerna är bra, men måste ske på ett sätt som är förenligt med lagstiftningen, som uttryckligen förbjuder kommuner att bedriva bistånd i utlandet. För att nå en långsiktig lösning är det viktigt att bygga upp arbeten, skolgång och yrkesutbildningar i hemländerna. En framkomlig väg är också att skapa samarbete med kyrkor och ideella föreningar för att skapa alternativ till tiggeri som försörjning, där fokus i arbetet utgår från hemlandet. Genom att varor tillverkade i hemländerna säljs här via nätet, företag eller frivilligorganisationer kan en förändring på gräsrotsnivå påbörjas.

Kommuner erbjuder tillfälligt stöd i Sverige, men regeringen måste ställa krav på länder som Rumänien och Bulgarien. Många EU-medborgare är här på grund av diskriminering och utsatthet. Vi kan inte heller acceptera att vissa människor får undantag från lagen och ges rätt att bosätta sig var som helst. De rödgrönrosa måste lämna oppositionsrollen, ta ansvar och agera för att lösa vad som är ett akut socialt problem här och nu.

Moderater har tagit initiativ med konkreta förslag för att lösa en situation som allt fler finner ohållbar och ge kommunerna verktyg för att upprätthålla lagen.

Vi är skyldiga både EU-medborgarna och väljarna att vidta verksamma åtgärder för att få en lösning som kombinerar hänsyn till socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet.

ANNA KÖNIG JERLMYR (M)

oppositionsborgarråd Stockholms stad

Stockholm ska kräva av regeringen att se över regelverk kring avhysningar

Just nu ser vi att utmaningarna kring att allt fler illegala boplatser ökar. Detta gäller inte endast Stockholm utan även i kommuner runt om i Sverige. Det regelverk vi har i dag ger möjlighet att möta utmaningarna men samtidigt saknar kommuner de rätta verktygen för att kunna använda regelverket effektivt.

Moderaterna i Stockholms stad kräver därför i en motion att Stockholm ska ta ett tydligt ansvar för att lyfta diskussionen till regeringsnivå och hemställa hos regeringen om en översyn av gällande lagstiftning.

- Stockholm måste ta på sig ledartröjan och kräva en översyn av lagstiftningen kring de här viktiga frågorna. Regeringen behöver se över regelverket så att kommuner själva kan agera tydligt kring avhysning av olagliga boplatser på gator, parker och i stadens naturområden. Det krävs mer nationellt agerande för att möta de utmaningar vi ser idag, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Det är självklart att en kommun på kort sikt har ett ansvar att hjälpa människor som råkar illa ut. Men problematiken kan inte lösas av en enstaka kommun och inte heller av att endast arbeta fram fler kortsiktiga sängplatser som vänstermajoriteten gör i dag. Det som saknas är långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta, säger Andrea Ström (M), vice ordförande Socialnämnden.