Kategoriarkiv: Förskola

ratt-till-heltid-forskola

Idag beslutade den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad att införa förskola på heltid även för barn till föräldralediga. Trots kraftig kritik från remissinstanserna, bestående av lärarfack och stadsdelsförvaltningar, så föreslås inga förändringar av förslaget och det tillskjuts heller inga extra pengar vilket många befarar kommer leda till sämre kvalitet i verksamheterna. Moderaterna i Stockholms stad är kritiska till förslaget och har lagt en reservation om detta.

– Förskolan i Stockholm står inför stora utmaningar med växande barnkullar, brist på utbildade lärare och ökade sjukskrivningar. Att i detta läge, och i strid med remissinstanserna, prioritera reformer som försvårar situationen ytterligare är oansvarigt. Varför föregår finansborgarrådet remissinstanserna i ett läge där förskolan går på knäna och behöver andra prioriteringar? säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

– Stockholms stad behöver istället prioritera en ökad kvalitet i förskolan genom att inrätta karriärtjänster, utbilda fler förskollärare, minska barngrupperna och förbättra arbetsmiljön för de som redan arbetar i verksamheterna, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

 

Fakta:

Beslutet om reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad fattades på Borgarrådsberedningen den 23/11 och kommer behandlas i kommunfullmäktige den 12/12.

Remissinstansernas svar i korthet:

Lärarnas Riksförbund

”Att utöka barnens tid på förskolan i befintlig organisation, med befintliga resurser, där professionen redan idag sliter ut sig, kommer att ha en negativ inverkan på kvaliteten i verksamheten. För både barn och lärare. ”

Farsta SDN

”Regeländringen att barn till föräldrar som är föräldralediga med yngre syskon ska ha rätt att vara på förskolan på heltid innebär enligt förvaltningen vissa nackdelar för förskoleverksamheten”

Bromma SDN

”[…] förskolan kräver en hög bemanning av pedagoger och de ekonomiska förutsättningarna bör ses över för att föreslagna riktlinjer ska få avsedd effekt.”

Hässelby-Vällingby SDN

”konsekvenserna kan då bli ökade kostnader för enheterna”

Enskede-Årsta-Vantör SDN

”Förvaltningen anser att ökade personalkostnader är en trolig konsekvens av rätten till heltid och att det är något bör utredas ytterligare.”

Skärholmen SDN

”[…] ser en negativ konsekvens i att barn till föräldralediga ges rätt till heltid då barngrupperna storlek förväntas öka i början och slutet på dagen.”

Hägersten-Liljeholmen SDN

”[..] hur det påverkar antalet barn i barngrupp och hur kvalitén påverkas. Den ökade arbetsbelastningen kan också försvåra rekrytering och påverka medarbetarnas hälsa.”

Rinkeby-Kista SDN

” Förvaltningen förutsätter att de ökade kraven på personalresurser beaktas i stadens budget.”

Friskolornas riksförbund

”[…] en kommun inte har rätt att fatta beslut att kommunala mål ska binda fristående huvudmän, såvida inte dessa mål sammanfaller med nationella författningarna.”

Pysslingen

”Pysslingen har principiella invändningar mot att regelverket föreslås bli obligatoriskt att följa för de fristående utbildningssamordnare. Detta mot bakgrund av att det föreslagna förfarandet strider mot skolförfattningarna”

Södermalms stadsdelsförvaltning

”Med anledning av den brist på förskollärare som råder i hela landet bedömer förvaltningen att det finns en problematik i att bemanna hela dagen med förskollärarutbildad personal.”

Skarpnäck stadsdelsförvaltning

”Förvaltningen ser med viss oro på de ekonomiska och praktiska konsekvenser förslaget kan få för vissa förskolor.”

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Förslaget kan även medföra svårigheter med organisation av planeringstid för personalen, vilket är en förutsättning för en kvalitativt hög pedagogisk verksamhet.

Östermalms stadsdelsförvaltning

”Om rätt till heltid införs kan detta få konsekvenser för verksamheten. Effekten av den utökade vistelsetiden kan tänkas bli särskild märkbar i början och slutet av dagen. Detta kan leda till behov av ökade personella resurser vilket i sin tur kan få ekonomiska konsekvenser.”

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning

”Om förslaget genomförs kan det antas att fler barn kommer att ha längre vistelsetider vilket kan komma öka kraven på personalresurser inom förskolan vilket bör följas upp stadsövergripande.”

Norrmalms stadsdelsförvaltning

”En förväntad effekt av de nya reglerna är att barngruppernas storlek kan komma att öka, särskilt i början och slutet på dagen.”

”Ett ökat personalbehov leder till ekonomiska konsekvenser för förskoleenheterna. Då det råder brist på förskollärare ser även stadsdelsförvaltningen en utmaning i att bemanna hela dagen med förskollärarutbildad personal.”

Rätt prioriteringar behövs i förskolan

Förutom att antalet barn i förskoleålder väntas öka med 10.000 barn de kommande åtta åren så är bristen på utbildade förskollärare och lokaler påtaglig. Att i det läget prioritera alla barns, inklusive barn till föräldralediga, rätt till heltid på förskolan slår fel. Den S-ledda majoriteten bör istället fokusera på att stärka förskolan utifrån befintliga förutsättningar. För Moderaterna är minskade barngrupper, fler pedagoger och ökad kvalitet det väsentliga inom förskolan, skriver oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i DN Åsikt.

S nonchalerar medborgarförslag om förskolan

Tre medborgarförslag om förskolan nonchaleras av Socialdemokraterna som avslog förslagen utan att svara utförligt på förslagen.

– Här sitter vi och andra och vill att förvaltningen ska motivera sina svar bättre, men ni vill inte ens göra det. Jag skäms över nämndens dåliga stil, sa han efter beslutsprocessen där oppositionen reserverade sig i samtliga tre ärenden, säger Ian Dickson Lauritzen (M) ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnd till Stockholm direkt.

Rapport: Stockholm är på väg åt fel håll

Stockholm utvecklas åt fel håll bildEtt år har gått sedan finansborgarrådet Karin Wanngårds (S) första budget togs i Stockholms kommunfullmäktige. Efter ett år med rödgrönrosa politik så är det uppenbart att Stockholm, som är hela Sveriges tillväxtmotor, börjar hacka. Stockholms stad saknar i dag ett aktivt politiskt ledarskap. I stället ser vi en stadshusmajoritet som är mer upptagna av inre strider än av att möta Stockholms utmaningar.

Vi ser med ökad oro på att Socialdemokraterna saknar svar på de stora samhällsutmaningar som Stockholm står inför. Vi ser en förskola med ökade barngrupper, en äldreomsorg med växande underskott och att handbromsen har dragits åt i bostadsbyggandet samt att staden belånar sig med över en miljard kronor i månaden. Stockholm saknar, när det behövs som mest, politisk ledning och färdriktning.

Läs hela vår rapport: Stockholm utvecklas åt fel håll

 

Fler kommuner bör erbjuda senare skolstart

Anna Kinberg Batra, partiledare (M) och Anna König Jerlmyr oppositionsborgarråd(M) intervjuades i Aftonbladet angående M- förslag om att fler kommuner bör erbjuda senare skolstart så att familjernas livspussel ska fungera bättre.

Inför Moderaternas partistämma i oktober har en rad arbetsgrupper mejslat fram ny politik som partiet ska ta ställning till. En av grupperna leds av Stockholmspolitikern Anna König Jerlmyr och fokuserar på familjernas livspussel. Gruppen heter ”Ett modernt yrkesliv, ett tolerant och jämställt Sverige”.

Under våren har flera förslag presenterats. Det handlar bland annat om att man vill korta elevernas sommarlov, att pappor ska uppmuntras att vabba mer, hur den allmänna förskolan bör utökas samt en satsning på sommarskola.

Förskolan måste bli mer tillgänglig

Anna Kinberg Batra, Partiledare (M) och Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M) skriver idag på aftonbladet om att förskolan måste bli mer tillgänglig

I samband med skolstarten är det dags för barn och unga att få möjligheten att lära sig något nytt och träffa nya och gamla kompisar. Det är också dags för många föräldrar att åka till jobbet igen och att försöka pussla ihop familjekalendern. Flera människor möter en stressfylld vardag där det ofta är svårt att få tiden att räcka till. Jobbmöten ska samsas med lämningar och dessutom ska det klämmas in träning, storhandling, städning och mitt i allt detta har förskolorna stängt för planering. Många längtar och försöker sträva efter en bättre balans mellan arbetsliv och familjeliv.

Moderaterna utvecklar vår politik för att bättre kunna möta detta, bland annat har en arbetsgrupp arbetat med dessa frågor. Ett Sverige som kan mer handlar om att skapa ökade möjligheter för både kvinnor och män att kombinera vardags- och familjeliv med arbete.

Majoriteten sviker löftet om mindre barngrupper

När vänstermajoriteten i höstas presenterade sin budget fanns det storslagna löften om satsningar på mindre barngrupper i förskolan. Detta var också en av anledningarna till att majoriteten höjde skatten med nästan 800 miljoner per år. Nu ser vi tvärtom att utvecklingen går åt helt motsatt håll. Vänstermajoriteten har svikit sina löften och nu växer istället barngrupperna i Hägersten-Liljeholmen.

I flera stadsdelar har målen för barngruppernas storlek höjts och i Hägersten-Liljeholmen vittnar förskolor om att de till hösten kommer att behöva ta in 4-5 barn extra per grupp. Detta eftersom budgeten blivit mindre och att man inte tagit höjt för kostnaderna som mindre grupper innebär.

Till skillnad från vänstermajoriteten har minskade barngrupper tillsammans med barnomsorgsgarantin varit prioriterade frågor för Moderaterna och Alliansen. Under våra åtta år vid makten lyckades vi minskade barngruppernas storlek i snitt med drygt två barn per grupp samtidigt som vi också uppfyllde barnomsorgsgarantin.

Vi är bekymrade över den utveckling som nu sker och finner det väldigt problematiskt att vänstermajoriteten inte klarar av att hålla storleken på barngrupperna nere. Det är många föräldrar som delar vår oro över att grupperna blir allt större. Vi vill därför ha besked av Karin Wanngård vilka åtgärder hon avser att vidta för att bryta utvecklingen.

Anna König Jerlmyr (M)
Gruppledare och oppositionsborgarråd

Lars Svärd (M)
Gruppledare Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd