Kategoriarkiv: Infrastruktur

Joakim Larsson (M): Vänstermajoriteten fortsätter att förhala Nya Slussen

Joakim Larsson (M)Ärendet som avser en tillfällig bussterminal under Slussens ombyggnation bordläggs för fjärde gången av vänstermajoriteten. För att säkerställa en fungerande kollektivtrafik under ombyggnationen av Nya Slussen är det nödvändigt att flytta den nuvarande bussterminalen.  Slussen har förhalats tillräckligt länge och återigen stoppas viktiga satsningar på grund av den politiska osämjan inom majoriteten.

 – Ombyggnationen av Slussen måste snarast påbörjas. Flera viktiga projekt har redan åsidosatts på grund av vänstermajoritetens interna stridigheter. Att man nu för fjärde gången bordlägger ärendet som avser en provisorisk bussterminal under ombyggnationen av Slussen är mycket olyckligt. Det behövs en ny bussterminal för en fungerande kollektivtrafik och det är en förutsättning för att Nya Slussen ska kunna påbörjas, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M)

– Att vänstermajoriteten väljer att bordlägga ärendet gällande en tillfällig bussterminal för fjärde gången visar återigen att vänstermajoriteten är oförmögna att kunna fatta viktiga beslut. Fortsätter vänstermajoriteten att åsidosätta viktiga projekt på grund av deras interna stridigheter riskerar Stockholm att stannar upp och det har vi inte råd med, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M)

 

”24 000 jobb hotas om Bromma läggs ned”

Anna König Jerlmyr och Jessica Rosencrantz har i dag en artikel på DN Debatt om Bromma flygplats framtid.

På DN Debatt 12/2 skriver Per Kågesson om hur Bromma kan läggas ned och ersättas med bostäder. Kågesson tar dock ingen hänsyn till de 24 000 jobb som riskerar att försvinna, att en citynära flygplats är nödvändig dels för regionen men även för hela landet eller att Arlanda inte har kapaciteten att möta resenärernas och flygets behov.

Per Kågeson missar en viktig poäng i sitt resonemang, nämligen den om frågan om jobb och tillväxt i regionen. Bromma flygplats är en viktig del i att skapa jobb, tillväxt och locka nya företag. En rapport som Stockholms handelskammare tagit fram visar att så många som 24 000 jobb riskerar att försvinna i Sverige om Bromma flygplats läggs ned. En majoritet av de hotade jobben finns i dag utanför Stockholmsregionen. Det kan vi naturligtvis inte acceptera. Bromma är större än Stockholm.

I dag är mer än 90 procent av flygresorna till och från Bromma arbetsrelaterade. Flera undersökningar visar att närheten till city och korta restider är den allra viktigaste frågan för affärsresenärer runt om i hela världen. Här har Bromma flygplats överlägsna konkurrensfördelar jämfört med både Arlanda och Skavsta. Att byta direktlinjer mellan Bromma flygplats och andra destinationer ute i landet mot mellanlandningar på mindre orter gör att det blir mindre attraktivt att resa till Stockholm vilket i förlängningen innebär att resorna uteblir och jobb försvinner.

Per Kågeson framhåller att Brommaflyget kan flyttas till Arlanda men inte heller här beaktas det mänskliga perspektivet – människor reser på tider då människor behöver resa. För många affärsresenärer är tidiga morgonflyg och sena eftermiddagsflyg en förutsättning för att kunna kombinera familj och arbetsliv. Att flytta över Brommaflyget till Arlanda och samtidigt tillgodose människors behov och önskemål gällande restider är inte möjligt, det konstaterar även Trafikverket.

Stockholms stad har ansökt om att uppgradera Bromma flygplats status. Genom att göra det kan vi möjliggöra en ökad kapacitet men också för mer miljövänliga flygplan med mindre koldioxidutsläpp och lägre bullernivåer. Braathens, som är en av de stora aktörerna på Bromma, har till exempel påbörjat arbetet med att byta ut sin flygplansflotta mot mer bränslesnåla och tystare flygplan. På så vis kommer de att kunna minska koldioxidutsläppen per säte med närmare 40 procent och bullerutbredningen med 75 procent jämfört med dagens situation.

En annan viktig faktor för att Stockholm ska vara en konkurrenskraftig region är ett ökat bostadsbyggande. Alliansen har visat att det går att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 utan att behöva bygga på Bromma flygplats. Den nya vänsterledda majoriteten har både sänkt ambitionerna i närtid och tänker sig att det i en snar framtid ska finnas möjlighet att bygga 50 000 bostäder på Bromma flygplats. Inte bara är den tidsplanen orealistisk, den hämmar också stadens tillväxt. För att sätta lite perspektiv på bostadsbyggandet – Hammarby sjöstad som omfattar 11 000 bostäder började byggas på 90-talet och är ännu inte färdigbyggt. Alliansen gick till val på lika många bostäder som vänstermajoriteten, bostäder som ska byggas runt om i hela staden, men lovade också att bevara Bromma flygplats som en viktig fråga för både regionens och landets utveckling och tillväxt. Till skillnad från vänstermajoriteten så anser vi inte att dessa står i motsats till varandra.

Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd, Stockholm stad

Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande i trafikutskottet

​König Jerlmyr (M): Stoppa utredningen om nedläggningen av Bromma flygplats

Anna König JerlmyrVillaägarna har presenterat en opinionsundersökning som visar att drygt hälften av alla boende i Bromma vill ha kvar Bromma flygplats. Det visar på ett brett folkligt stöd att flygplatsen ska få finnas kvar. Samtidigt uppger de boende att buller är ett problem.

- Regeringen måste lyssna på Brommaborna själva och stoppa utredningen om att stänga Bromma flygplats. Det viktiga nu är att respektera folkopinionen och ge långsiktiga möjligheter att investera i bullerdämpande åtgärder, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

V och MP pudlar om Förbifarten

Idag beslutades att överlämna stadens svar om överklagandena av Förbifarten till mark- och miljödomstolen i Nacka. Det innebär i korthet att staden yrkar på mark- och miljödomstolen ska lämna överklagandena utan bifall och fastställa länsstyrelsens beslut så att kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanerna för Förbifart Stockholm vinner laga kraft.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har nu totalvänt i frågan om Förbifarten. Tidigare har partierna varit explicita och hårdnackade motståndare till Förbifarten, man har konsekvent velat stoppa projektet i såväl stadsbyggnadsnämnden som i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Tonaliteten har gått i still med ”Förbifarten är ingen förbifart. Det är ett sexfiligt trafikmonster” och ”Säg nej till det här hopplöst miljöfientliga och föråldrade projektet och ja till en modern levande stad för människor och inte för bilar. Rösta nej till Förbifarten!” Vid varje tänkbart tillfälle har man tagit till en fantastiskt tydlig retorik, och lovat sina väljare att stoppa projektet. Förbifarten skulle under inga som helst omständigheter byggas, punkt slut med det liksom!

Men nu har de alltså blivit överkörda av Socialdemokraterna. Frågan är om deras väljare vet om att de nu säjer ja tack till Förbifarten?

Bevara Bromma flygplats och bygg nya bostäder!

I gårdagens SvD meddelar bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) att han inte ser något egenvärde i att bevara Bromma flygplats och att både regeringen och vänstermajoriteten i Stockholm kan tänka sig att lägga ner flygplatsen för att nå målet om att bygga 250 000 nya bostäder de närmaste fem åren.

Resonemanget är problematiskt ur flera synvinklar. Dels är det inte rimligt att anta att någon bostad skulle hinna byggas på flygplatsens område inom fem år och dels så behöver det inte finnas någon motsats mot dessa två behoven.

Mellan 2006-2014 så byggdes drygt 38 000 bostäder i Stockholms stad, det är den högsta byggtakten sedan början av 70-talet. Parallellt med det arbetet har staden också tagit fram ett program, Bostadspotential Stockholm, som visar hur vi kan bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030 utan att varken lägga ner Bromma flygplats eller ta värdefull grönyta i anspråk.

Inte heller är Kaplans tidsplan realistisk. Regeringens samordnare har fram till 2016 på sig att utreda frågan och återkomma med förslag på åtgärder. Förutsatt att utredningen landar i att en nedläggning är möjlig så ska riksdagen sedan fatta beslut i frågan och först därefter kan verksamheten avvecklas, marken saneras och erforderliga planhandlingar tas fram. Det är ett arbete som tar betydligt längre än fem år. Som jämförelse kan vi använda oss av Hammarby Sjöstad som omfattar 11 000 nya bostäder (jämfört med Brommas 50 000 bostäder) och där första bostäderna började byggas på 90-talet.

Kommunala utjämningssystemet slår skevt och uppmuntrar inte tillväxt

Karin Wanngård (S) skrev i SvD den 1/2 Anna König Jerlmyr - Storom hur Sverige ska byggas starkt genom att slå ihop kommuner och genom utjämningssystemet ta från ”de rika” och ge till ”de fattiga”. Det är en argumentation som gör bisak till huvudsak och som försöker kringgå det faktum att dagens kommunala skatteutjämningssystem har stora brister.

Sverige kan för all del behöva en översyn av hur kommunerna organiseras. Inte bara för ökad skattekraft och för att möta en åldrande befolknings välfärdsbehov. Ett allt vanligare problem som människor ställs inför idag är just kommungränserna. Såväl invånare som utmaningar rör sig allt mer mellan olika kommuner vilket har ökat behovet av kommunal samverkan. Det finns ingen anledning att betrakta dagens kommunindelning som en gång för alla given, vi bör ständigt ställa oss frågan hur offentliga strukturer kan förändras för att stärka konkurrenskraften och välfärden i hela landet.

Men Wanngård gör det enkelt för sig när hon skriver att utjämningssystemet inte är intressant för hur vi ska säkra höga välfärdsambitioner för hela landet i framtiden. Faktum är att utjämningssystemet tvärtom är av central betydelse, just därför att vi behöver kompensera för skillnaderna mellan olika delar av landet. Men då måste det ske på ett sätt som är transparent, förutsägbart och rättvist.

Det är på dessa punkter som dagens utjämningssystem brister. Systemet slår skevt vilket gör att det är orättvist. Endast ett landsting och bara 13 av landets 290 kommuner betalar idag in till systemet. Systemets utformning gör att det inte uppmuntrar tillväxt och missar de stora investeringskostnader, till exempel i ny infrastruktur, som en växande region har.

Moderaterna i Stockholm har framfört dessa synpunkter när utjämningssystemet har setts över på senare år. Vi har då inte enbart varit kritiska utan lämnat konstruktiva förslag på hur systemet skulle kunnat förändras i en riktning som bättre tillgodoser tillväxtregionernas förutsättningar men som samtidigt säkerställer en utjämning över landet. Våra synpunkter gav resultat, genom att Alliansregeringen införde den kompensation som den rödgröna regeringen nu vill ta bort.

När Stockholm har yttrat sig över utjämningssystemet har Socialdemokraterna i Stockholm också efterlyst en utformning som tar hänsyn till tillväxtregionernas förutsättningar. 2013 efterlyste Socialdemokraterna större kompensation för strukturella skillnader i markkostnader och för ökade kostnader för infrastruktur.

Det vore mer konstruktivt om Wanngård inte blandade bort korten om utjämningssystemet utan istället tog sig an den utmaning som ligger i att reformera det på ett sätt som kommer hela Sverige till del. Vi måste finna en långsiktig nationell strategi för att skapa incitament för kommuner att verka för ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Här vore en samsyn mellan våra båda partier värdefull.

Expertgranskningen ger grönt ljus för Nya Slussen

Idag presenterade expertgruppen för Slussen sin rapport. För oss finns det inga direkta överraskningar i rapporten, utan den bekräftar att besluten om Nya Slussen fattats korrekt och att det inte är tal om varken några skenande kostnader eller att någonting i processen skulle ha mökats. Expertgruppen summerar det bäst själva:

”Efter ett vi har genomfört vår granskning finner vi att besluten om projekt Slussen i huvudsak vilar på rättvisande bedömningar och beslutsunderlag och att beslut tagits på relevanta grunder.”

Rapporten tar till den allra största delen död på de märkliga myterna som funnits, och finns, kring Nya Slussen, till exempel vad gäller siktlinjer och tillgänglighet. Nu har experterna tydligt visat att med Nya Slussen så blir det bättre för gående och cyklister, siktlinjerna blir bättre, och hela platsen blir bättre för personer med funktionshinder.

Vidare så konstaterar rapporten att en renovering inte är möjlig, 85 procent av konstruktionen är i så dåligt skick att den skulle behöva rivas ändå. Dessutom står en renovering i strid med gällande detaljplan.

Nya Slussen behöver byggas NU! Det råder det inga tvivel om, och det bör det inte heller längre göra hos vänstermajoriteten. Vi kräver att de rödgrönrosa slutar förhala och fördyra projektet, och att man genast sätter igång byggnationen. Expertgruppen pekar på vikten av att få till en detaljplan för bussterminalen, för att kunna genomföra hela projektet. Därför kräver vi också att vänstermajoriteten snarast fattar beslut om finansiering av bussterminal för Ostsektorn, ett beslut som de rödgrönrosa stoppade så sent som i december förra året.

König Jerlmyr (M): Nedläggningsplanerna är ett hot mot Arlandas utveckling

Anna König JerlmyrRegeringen undersöker förutsättningarna för att göra Arlanda till preclearance-flygplats för att möjliggöra för fler direktflyg till och från USA, något som i förlängningen innebär bättre underlag för än fler destinationer. Ett välkommet besked tycker Moderaterna i Stockholm stad men poängterar samtidigt att en förutsättning för detta är att bevara Bromma flygplats.

- Vi välkomnar beskedet då det stärker Stockholms internationella attraktionskraft. Samtidigt är det omöjligt att realisera detta om vi lägger ner Bromma flygplats och flyttar över den trafiken till Arlanda, säger Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad

– Genom att bevara Bromma flygplats och samtidigt göra Arlanda till preclearance-flygplats så kan fler ta sig till och från regionen, vilket är positivt för regionens tillväxt och arbetsmarknad, avslutar Anna König Jerlmyr (M).

Nedläggningsplanerna är ett hot mot Arlandas utveckling

I dagens DI går det att läsa att regeringen nu undersöker förutsättningarna för att göra Arlanda till en preclearance-flygplats. Syftet är att möjliggöra för fler direktflyg till och från USA, något som i förlängningen innebär bättre underlag för än fler destinationer då antalet mellanlandningar i Stockholm sannolikt kommer att öka om detta förslag realiseras.

Vi välkomnar beskedet då det är viktigt för att stärka regionens internationella attraktionskraft men vi är samtidigt oroade över att detta riskerar att gå om intet ifall planerna på att lägga ner Bromma flygplats blir verklighet.

Trafikverket och Swedavia har redan konstaterat att Arlanda i dagsläget inte kan rymma flygtrafiken på Bromma. Om Brommaflyget ändå flyttas över till Arlanda så riskerar de nya flygplanen, som en uppgradering till preclearance-flygplats medför, att trängas ut. Det gynnar varken regionens tillväxt eller attraktionskraft.

Genom att bevara Bromma flygplats och samtidigt göra Arlanda till preclearance-flygplats så kan fler ta sig till och från regionen vilket är positivt för regionens tillväxt och arbetsmarknad.

Moderaterna prioriterar breddidrott framför dyra elitkrav!

Moderaterna har valt att reservera sig mot beslutet att ge ytterligare pengar till utbyggnaden byggandet av en läktar- och servicebyggnad på Grimsta IP.

Detta beslut beror grundar sig på två saker. Det ena är att vi vill värna skattebetalarnas pengar och det andra är att vi prioriterar breddidrotten framför den kommersiella elitidrotten när det handlar om våra gemensamma resurser

Investeringen på Grimsta IP grundar sig i att Svenska Fortbollsförbundet (SvFF) tagit fram nya regler för fotbollsarenor som används för spel i allsvenskan, superettan och damallsvenskan. Bland annat kräver reglerna ett visst antal sittplatser under tak, krav på serviceytor, belysning och kvalitet på själva planen. Stockholm har sedan tidigare investerat närmare 50 miljoner kronor på Grimsta IP för att nå de tidigare uppsatta kraven men trots det så når arenan inte upp till de nya kraven.

Direktiven till idrottsnämnden säger att breddidrottens behov ska prioriteras för att förbättra folkhälsan.

Trots detta direktiv väljer nu den nya vänstermajoriteten ge ytterligare 11 miljoner kronor ytterligare till ett elitprojekt. Detta trots att ingen extern finansiering är löst. Det tycker vi inom Moderaterna är djupt problematiskt då det dels strider mot tidigare fattade beslut och dels tränger undan angelägna breddidrottsinvesteringar. 11 miljoner motsvarar t ex en 11-mannakonstgräsplan eller en halv idrottshall.

Beslutet är på många sätt olyckligt för breddidrottens, som är i stort behov av nya anläggningar. När det är skattemedel som ska användas anser vi moderater att breddidrotten går före den kommersiella elitidrotten..