Kategoriarkiv: Miljö

Förbjudet med dubbdäck from årsskiftet

Vid årsskiftet blir det förbjudet att köra med dubbdäck även på Kungsgatan och Cecilia BrinckFleminggatan. Samtliga partier i stadshuset är eniga om att en dubbdäcksavgift är bättre än ett dubbdäcksförbud för att uppnå en bättre luftkvalitet i staden. Dock har den rödgröna regeringen sagt att de inte vill införa avgifter, så istället väljer den rödgrönrosa majoriteten att förbjuda dubbdäck. Detta kommer att leda till att andra gator i staden trafikeras hårdare.

– Vi vill inte ha fler förbudsgator. Majoriteten i Stadshuset borde istället lägga ned mycket energi på att övertala regeringen om att införa avgifter. Det är det vi alla vill ha, säger oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M).

Läs mer om detta i DN Stockholm här.

Invigning av Stigbergsgaraget

Med många spännande elbilar i stora och små versioner invigdes idag Stigbergsgaraget på Södermalm. Med 60 elladdningastationer och plats för cyklar är detta det mest laddande garaget i Stockholm. Parkeringsgaraget som initierades och finansierades av Alliansen i Stockholms stad rymmer 300 nya parkeringsplatser, vilket motsvarar nästa 3 km kantstensparking.

Christian Rockberger, vd för Stockholm Parkering AB, hälsade välkommen och Daniel Helldén tävlade i radiostyrd bil mot Karin Ernlund. MP visade sig dugliga på både körning och parkering!

Det är välkommet med ännu ett centralt garage som kan avlasta och låta Stockholm växa utan att ta någon annan mark i anspråk.

Moderaterna var representerade genom Johanna Sjö, Bo Arkelsten, Bo Sundin, Cecilia Brinck och kommunfullmäktiges vice ordförande Margareta Björk.

Christian Rockberger, VD Stockholm parkering, hälsade alla välkomna
Christian Rockberger, VD Stockholm parkering, hälsade alla välkomna

IMG_0226
Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) klippte band

iPhone Image AF070F

IMG_0228

Skrivelse angående minskad dubbdäcksanvändning och bättre luftkvalitet i Stockholm

I mars 2014 beslutade Alliansregeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder mot höga partikelhalter i landets tätorter. Tillsättningen av den särskilda utredaren tillkom bland annat efter påtryckningar från Stockholms stad om att göra det möjligt att avgiftsbelägga dubbdäcksanvändningen i innerstaden.

Tisdagen den 31 mars 2015, presenterades utredningens förslag. Utredningen konstaterar att den enskilt viktigaste åtgärden för att få ner halterna av PM10 i gatunivå är att minska användningen av dubbdäck i tätorterna. Vidare konstaterar utredningen att effekterna på användningen av dubbdäck är större vid en avgift jämfört med förbud på geografiskt avgränsade områden samt att det är både praktiskt och ekonomiskt möjligt att införa en avgift på dubbdäcksanvändningen i Stockholm. Trots detta landar utredningen i att det för närvarande inte finns skäl att föreslå en avgift på dubbdäcksanvändning eftersom kommunernas möjlighet att meddela förbud mot trafik med dubbdäck, i kombination med åtgärder som exempelvis dammbindning, är tillräckligt för att åstadkomma en dräglig luftkvalitet.

Luftkvaliteten i Stockholm har blivit bättre under de senare åren men ytterligare åtgärder behöver vidtas för att uppfylla EU:s luftkvalitetsdirektiv och skapa ännu bättre luft i innerstaden. Dubbdäcksanvändning påverkar nivån av partikelhalter i luften, i synnerhet under vinterhalvåret. Det bästa vore om dammbindning och städning vore tillräckligt för att få ner partikelhalterna, men eftersom så inte är fallet så måste vi agera för att minska nivåerna ytterligare.

Alliansen har, i samsyn med de rödgröna partierna, länge förespråkat en dubbdäcksavgift framför förbud. Ett förbud begränsar människors fria rörlighet samtidigt som det också är svårt att upprätthålla. En avgift möjliggör även för bilförare som av en eller annan anledning behöver använda dubbdäck att åka genom innerstaden även om det kostar en slant. Vi anser heller inte att det är rimligt att polisiära resurser ska användas för säkra efterlevnaden av förbudet då vi vet att polisens resurser kan användas på ett betydligt bättre sätt.

Vi är förvånade över att Miljöpartiet och den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset lägger sig platt för utredarens slutsatser om att en avgift inte är att föredra. Istället för att ta strid för en dubbdäcksavgift öppnar Miljöpartiet direkt upp för ett utökat dubbdäcksförbud på flera av stadens viktigaste gator. För oss är det en verklighetsfrämmande förbudspolitik som försvårar för stockholmarna att fritt ta sig till och från olika delar av staden.

Staden måste nu hemställa hos regeringen om att inte följa utredningens rekommendationer utan gå vidare med att införa avgift på dubbdäck. Det handlar om att förena åtgärder för en bättre miljö med hänsyn till människors behov av att transportera sig med bil och att använda ekonomiska styrmedel istället för förbud.

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen tillskriver regeringen med begäran om att införa en avgift på dubbdäck i syfte att minska dubbdäcksanvändningen och på så vis säkerställa en bättre luftkvalitet och partikelhalter i överensstämmelse med gränsvärdena i EU:s luftkvalitetsdirektiv.

Anna König Jerlmyr (M)
Lotta Edholm (FP)
Erik Slottner (KD)