Kategoriarkiv: Den rödgrönrosa majoriteten

Den rödgrönrosa majoritetens lånefest…

1 miljard i månaden

Under årets näst sista budgetfullmäktige den 30 november ställde vi den rödgrönrosa majoriteten till svars för tertitalrapport 2, stadens officiella granskning, som visar att majoriteten endast når hälften av sina mål i budgeten för 2015 samt tvingas höja lånetaket.

Granskningen visar också ett underskott på cirka 150 miljoner kronor inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och ekonomiskt bistånd. Sex av 14 stadsdelsnämnderna bedömer att de inte kommer att uppnå målen med en tillräcklig stor andel förskollärare av antalet anställda. Vilket riskerar leda till att barngrupperna i förskolan kommer att öka. Dessutom har sjukfrånvaron bland kommunens anställda i facknämnderna och stadsdelsnämnderna ökat, särskilt bland kvinnor. I bostadsbristens Stockholm har målen om bostadsbyggandet endast uppnåtts till en dryg sjättedel när en månad av året återstår.

Läs mer om gårdagens fullmäktige i Stockholmdirekt. 

Uppdatering: Bostadskartan

71 Studentbostäder i Vinsta

Kartan med den rödgrönrosa majoritetens bostadsstopp kräver ständigt nya uppdateringar. Senast den 26 november så bordlades 71 nya studentlägenheter. Stockholm behöver fler studentlägenheter inte färre, majoritetens oförmåga att bygga hotar staden utveckling.

– Väldigt onödigt. Ett ja skulle innebära att man i princip kan börja bygga direkt. Men de rödgröna fortsätter förskjuta enkla ärenden. Det här är det 31:a ärendet de bordlägger i år, säger Joakim Larsson (M), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Läs mer om de bordlagda studentbostäderna i Stockholmdirekt.

Stärk insatserna för ensamkommande flyktingbarn

12003369_961643230545822_4998228477488013394_nEnsamkommande barn och unga omfattas av kommunens ansvar och bör vara av högsta prioritet. Istället fokuserar den rödgrönrosa majoriteten att prioritera miljoner till transitboenden. Den rödgrönrosa majoriteten satsar miljoner på de som inte söker asyl i Stockholm eller som vistas olovligen i kommunen. Det är tyvärr tydligt att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm brister i sitt politiska ledarskap och har inte förmåga att prioritera skriver Anna König Jerlmyr  i Stockholmdirekt. Läs hela artikeln här.

Rödgrönt svek mot seniorer

Dennis Wedin

Dennis Wedin

Åtta av tio hushåll får det sämre med regeringens politik, enligt finansdepartementets beräkningar. Många av dem är äldre. Den utlovade skattesänkningen som ska gynna de äldre äts helt upp av Magdalena Anderssons ökade kostnader riktade mot dem över 65 år.

Splittringen hos de rödgröna om vilka prioriteringar som behövs är uppenbar. Exempelvis i Stockholm stad har den rödgrönrosa majoriteten valt att inte höja taket för hemtjänstens maxtaxa för år 2016 och tvingas därför ta pengar från kvalitetssatsningar.

Samtidigt höjer Stockholm stad kommunalskatten vilket drabbar alla äldre. Ändå växer underskotten i äldreomsorgen och i stället för satsningar på kvalitet har pengarna använts för dyra återkommunaliseringar skriver Dennis Wedin, gruppledare i äldrenämnden i Stockholm stad tillsammans med Niklas Wykman, moderaternas skattepolitisk talesperson. Läs hela artikeln på Dagens Samhälle här.

Den rödgrönrosa majoriteten försenar och stoppar bostadsbyggandet

Bostadsbyggande Stopp i Stockholm

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder och utvecklingen behöver mötas av ökat bostadsbyggande och fler bostäder för alla Stockholmare, gamla som nya. Den rödgrönrosa majoriteten under Finansborgarrådet Karin Wanngårds (S) ledning har tyvärr misslyckas på punkt efter punkt.

Under dagens budgetdebatt i Stockholms stad har borgarrådet Joakim Larsson (M) tydliggjort skillnaderna mellan Moderaterna och den rödgrönrosa majoritetens bostadspolitik. Moderaterna och Alliansen överlämnade ett bostadsbyggande som hade den högsta takten sedan 70-talet samt en ekonomi i balans. Nu ser vi hur staden dels bygger upp ett skuldberg, dels försenar eller stoppar fler bostadsprojekt än de faktiskt startar nya.

Den rödgrönrosa majoriteten lånar 1 miljard kronor i månaden för att dem inte förmår att förvalta stadens ekonomi och bostadsbolag. Anledningen till att de rödgrönrosa kommer belåna stockholmarna med ca 70 miljarder kronor fram till 2018 är att de har ökat investeringsvolymerna, särskilt för stadens bostadsbolag, samtidigt som de har satt stopp för beståndsförsäljningar och ombildningar. Därmed gör staden inte de realisationsvinster, vilket vi gjorde under våra åtta år vid makten, som annars hade kunnat användas för investeringar.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad driver också en bostadspolitik som innebär att tusentals nya bostäder försenas. Faktum är att man i budgeten lägger fram fler förslag på platser att inte bygga bostäder på, än nya platser att faktiskt bygga bostäder på. Se gärna den bifogade kartan över alla bostadsprojekt som den rödgrönrosa majoriteten försenat eller stoppat.

Rapport: Stockholm är på väg åt fel håll

Stockholm utvecklas åt fel håll bildEtt år har gått sedan finansborgarrådet Karin Wanngårds (S) första budget togs i Stockholms kommunfullmäktige. Efter ett år med rödgrönrosa politik så är det uppenbart att Stockholm, som är hela Sveriges tillväxtmotor, börjar hacka. Stockholms stad saknar i dag ett aktivt politiskt ledarskap. I stället ser vi en stadshusmajoritet som är mer upptagna av inre strider än av att möta Stockholms utmaningar.

Vi ser med ökad oro på att Socialdemokraterna saknar svar på de stora samhällsutmaningar som Stockholm står inför. Vi ser en förskola med ökade barngrupper, en äldreomsorg med växande underskott och att handbromsen har dragits åt i bostadsbyggandet samt att staden belånar sig med över en miljard kronor i månaden. Stockholm saknar, när det behövs som mest, politisk ledning och färdriktning.

Läs hela vår rapport: Stockholm utvecklas åt fel håll

 

Moderaterna kritiserar majoritetens beslut om transitboenden

12003369_961643230545822_4998228477488013394_nMajoriteten i Stockholm stad har beslutat att bevilja ett stöd på 3,3 miljoner kronor till Stockholms stadsmissions tillfälliga boende för barnfamiljer som inte har sökt asyl samt 300 000 kronor till ett transitboende som drivs av organisationen Islamic Relief.

– Staden måste använda all kraft till att hjälpa de vi har ansvar för. Och det är de som söker asyl eller har uppehållstillstånd. Att lägga resurser på personer som inte tänkt stanna i Stockholm sänder fel signaler till de som vi har ansvar för. Beslutsunderlaget var inte heller korrekt när beslutet togs, säger Anna König Jerlmyr.

Läs hela artikeln på Stockholmdirekt här.

Möjligheternas stad – Stockholm kan mer

Anna König JerlmyrIdag presenterade Moderaterna sitt budgetförslag för Stockholms stad 2016. Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens på samtliga verksamhetsområden, men kännetecknas framförallt av ett tydligt fokus på Stockholms tre största samhällsutmaningar: bostäderna, skolan och integrationen.

Budgeten i sin helhet samt sammanfattning och frågor och svar finns via länkar nedan:

Moderaternas budget 2016 för Stockholms stad

Stockholm kan mer

QA budget 2016

Satsningar 2015 Bostadsbyggande, skolan och integration

Bostäder: en politik för en modern och hållbart växande storstad med dynamik, innovation och tillväxt
Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Det ställer höga krav på ett omfattande bostadsbyggande, som framgångsrikt förenar kvantitet i bostadsmålen med kvalitet i byggandet. Effektiviteten i planprocessen behöver öka, planberedskapen måste stärkas väsentligt och strategier behöver tillämpas för att bygga attraktiva stadsmiljöer i hela Stockholm. Fler unga behöver den första bostaden för att kunna ta det första jobbet.

Stockholms befolkning väntas enligt de senaste prognoserna öka med elva procent till 2020. Det innebär en ökning i absoluta tal med 100 499 personer, från dagens 911 989 till 1 012 488 människor år 2020. Räknat på att det i snitt bor 2,14 personer i varje bostad så behöver det byggas 46 962 bostäder till 2020.

I vårt budgetförslag är målsättningen för antal påbörjade bostäder till 2020 50 000 stycken, vilket är 25 procent högre än majoritetens målsättning. Vi förenar detta med förslag på hur planprocessen kan effektiviseras och planberedskapen höjas i samverkan med byggbranschen för att säkerställa att målen nås.

Fler unga måste ges möjligheten till en första bostad. En bostad som alla kan ha råd med så att fler unga kan flytta hemifrån eller tacka ja till det första jobbet. Vi presenterar förslag för hur fler ungdomar ska ha rätt till den första bostaden:
• Halvera markkostnaden för ettor.
• Slopa avgiften för unga i bostadskön, avgiftsfritt upp till 25 år.
• Markanvisningstävlingar för lägre hyra.
• Tillåt högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna.

Skola: en politik för att Stockholms skolor ska vara bäst i Sverige på att ge alla barn verktygen för framtiden
Stockholm är en kunskapsstad med ett starkt kunskaps- och forskningsorienterat näringsliv med hög innovationsförmåga och ett om-fattande kompetensförsörjningsbehov. Det ställer krav på Stockholms skolor att ge alla barn goda förutsättningar att tillägna sig kunskaper för att stå starka i yrkeslivet.

Stockholm behöver de bästa lärarna. Därför har vi en särskild satsning på fler förstelärare både i förskolan och i skolan för att kompensera för att den rödgröna regeringen nu säger nej till att satsa på de bästa lärarna. Dessutom satsar vi mer resurser på att upptäcka och ge fler elever rätt till mer extrastöd i skolan. Vi satsar 107,5 miljoner kronor mer på förskolan och skolan på bland annat:
• 50 miljoner kronor för fler förstelärare i skolan och förskolan.
• 20 miljoner kronor för förstelärare med fokus på språkutveckling i förskolan.
• 20 miljoner kronor för utökade insatser för elever i behov av särskilt stöd.
• 10 miljoner kronor för att erbjuda programmering i grundskolan.
• 3 miljoner kronor för parvis bemanning och ökat pedagogiskt innehåll i parklekar.

Integration: en politik som säkrar att alla människor oavsett bakgrund blir del-aktiga i samhällsgemenskapen
Stockholm är en välkomnande stad för människor från andra länder och kulturer. I en tid när världen ser de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget är behovet stort av ett snabbt och rättssäkert mottagande som effektivt ger nyanlända inträde i den svenska samhällsgemenskapen i form av svenskakunskaper, skolgång och arbete.

Asylmottagandet är på rekordhöga nivåer på grund av krig och konflikter i omvärlden. För närvarande söker mellan 1 500 och 2 000 personer asyl i Sverige varje dag. Enligt Migrationsverkets senaste prognos vänas 30 000 ensamkommande barn anlända till Sverige under 2015. Ett knappt tusental ensamkommande barn har tillfälligt boende i Stockholms stad och denna siffra kan förväntas öka kraftigt kommande månader. Detta måste mötas av en fungerande integration.

Vår budget är tydlig med att arbetet med ensamkommande flyktingbarn ska prioriteras genom att utveckla rutiner för att samordna och säkra ett effektivt mottagande, integration, svenskundervisning, skolgång och boende över hela staden. Stockholm ska redan från första dagen påbörja arbetet med att säkra barns och ungdomars rätt till skola och en ordnad skolgång ska erbjudas inom två veckor.

Vi satsar därför mer än majoriteten på utökad SFI-undervisning, fler behöver lära sig svenska snabbare. Fler utlandsfödda kvinnor ska kunna ta del av både öppen förskola och SFI och vi vill inrätta nya Jobbtorg som validerar kunskaper så att vägen till jobb kortas. I Moderaternas Stockholm är inte det viktigaste var du kommer ifrån utan vart du är på väg. Vi satsar sammanlagt 98 miljoner kronor mer för integrations- och mottagandeinsatser i form av bland annat:
• 59 miljoner kronor för utökade insatser för asylmottagande och boende.
• 20 miljoner kronor för skolgång för ensamkommande barn
• 13 miljoner kronor för utökad och förstärkt SFI.
• 6 miljoner kronor till nya Jobbtorg med specialiserade upp-drag om validering, både för dem med utländsk examen och för utländska yrkesarbetare.

En politik som förenar ekonomiskt ansvarstagande och oförändrad skatt med prioritering av välfärden
Vår budget visar att det är fullt möjligt att krona för krona stärka välfärden i samma utsträckning som majoriteten och dessutom genomföra betydande riktade satsningar utan att höja skatten. Den rödgrönrosa majoriteten har på det år som gått sedan valet höjt skatten med omkring 1,3 miljarder kronor. Dessa skattehöjningar är både onödiga och skadliga. Onödiga, därför att det med en tydlig prioritering och god kostnadskontroll är möjligt att prioritera välfärden utan att öka stockholmarnas skattebörda. Skadlig, därför att kommunalskatten slår mot alla inkomstgrupper och höjningen därför gör det mindre lönsamt att arbeta. Kombinerat med de massiva skattehöjningarna som den rödgröna regeringen genomför är det en politik som slår direkt mot jobb och tillväxt.

Moderaterna lägger ett förslag till budget i balans med satsningar på 309,5 miljoner kronor. Dessa fördelar sig i 107,5 miljoner kronor till förskola och skola, 98 miljoner kronor till integrationsåtgärder och flyktingmottagande, 48,5 miljoner kronor till stadsmiljöinsatser, 37 miljoner kronor till äldreomsorgen samt 18,5 miljoner kronor till sociala insatser. På investeringssidan föreslår vi investeringar på 150 miljoner kronor i trygga och säkra gångstråk samt trygga och attraktiva stadsmiljöer, samtidigt som vi matchar majoritetens cykelinvesteringar krona för krona.

Stockholm går åt fel håll

Igår presenterade den rödgrönrosa majoriteten sin budget. Det är en ekonomi som inte håller ihop och det saknas svar på de utmaningar som Stockholm står inför. Oavsett om det gäller flyktingkrisen, kvaliteten i välfärden eller den ekonomiska utvecklingen så saknas en tydlig inriktning och mål. Det är ett Stockholm som går åt fel håll.

Anna König Jerlmyr kommenterade den rödgrönrosamajoritens budget i ett flertalet medier under gårdagen och lyfte bland annat problematiken kring bostadspolitiken:

”Det är ett stopp i bostadsbyggandet just nu. Det kommer inga nya studentbostäder och man har inte levererat nya bostäder under perioden. Det är problematiskt för ett Stockholm som växer för varje år

Vi har en bostadskris och då är det viktigt att kunna leverera de bostäder man har satt upp. Nu ser vi att man inte gör det. Det som behövs är att man visar ledarskap och inte förhalar och försenar utan kommer överens om att ta till handling”

Kommentarer från Anna om den rödgrönrosa majoritetens budget finner du nedan:

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Sveriges Radio

Stockholm direktpress

SVT Stockholm

Anna König Jerlmyr (M) utmanar Karin Wanngård (S) i öppet brev

Anna König Jerlmyr (M) utmanar Karin Wanngård (S) i öppet brev
För ett år sedan tog de rödgröna partierna över makten i Stockholms stad, med finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i täten. Moderaternas frontfigur, oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M), anser att staden är på väg åt fel håll och skriver här ett öppet brev till Karin.

– Vi är väldigt bekymrade över den rödgrönrosa majoritetens prioriteringar av stadens skatteintäkter. Förseningar av infrastrukturprojekt har kostat stockholmarna drygt 570 miljoner kronor, graffittimålningar för drygt 1 miljon och därtill skuldsätter sig staden med 1 miljard i månaden. Pengar som istället hade kunnat användas till att exempelvis finansera underskottet i äldreomsorgen eller skapa en renare och tryggare stadsmiljö, säger Anna König Jerlmyr (M)

Våra partier leder olika alternativ i Stockholmspolitiken och väljarna förtjänar att få fler besked om hur vi konkret vill ta oss an Stockholms utmaningar. Vårt förslag är därför en debatt mellan finansborgarrådet Karin Wanngård och oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr. Vi hoppas att Socialdemokraterna ser positivt på förslaget och att vi snart möts för att debattera hur Stockholm framtidsutmaningar ska lösas.