Kategoriarkiv: Skolan

Om majoritetens budget: En budget utan ansvar

Majoriteten har presenterat sin budget för 2017, det är den lägsta satsningen på skolan på tolv år – dvs. från sist när Socialdemokraterna styrde.

– Det är uppenbart att Socialdemokraterna halvvägs in i mandatperioden har blivit nöjda, trötta och idélösa. De saknar svar på hur kunskaperna i skolan ska öka och hur det ska bli enklare att få sin första bostad och det första jobbet det är så vi bryter segregationen och utanförskapet, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) till SVT Stockholm.

skolsveket

Betyg i fjärde klass: delade meningar inom S

Regeringen och allianspartierna slöt en uppgörelse om skolan år 2015. Uppgörelsen innebär att betyg från årskurs fyra införs på försök i högst hundra skolor i Sverige. Medverkan är frivillig för skolorna. I ett remissvar från Stockholms stad säger skolborgarrådet Olle Burell att tidiga betyg är ett ideologiskt drivet experiment och han vill inte låta någon skola i Stockholm delta. Oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) tycker det är bra att betyg ges i tidig ålder och tycker att de skolor i Stockholm som vill vara med i försöket ska få vara det.

– Vi tycker att det är rätt märkligt att Socialdemokraterna säger en sak på andra sidan Riddarholmen och en annan i Stadshuset. Det är problematiskt och skapar osäkerhet, säger oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) till DN Stockholm.

Rätt prioriteringar behövs i förskolan

Förutom att antalet barn i förskoleålder väntas öka med 10.000 barn de kommande åtta åren så är bristen på utbildade förskollärare och lokaler påtaglig. Att i det läget prioritera alla barns, inklusive barn till föräldralediga, rätt till heltid på förskolan slår fel. Den S-ledda majoriteten bör istället fokusera på att stärka förskolan utifrån befintliga förutsättningar. För Moderaterna är minskade barngrupper, fler pedagoger och ökad kvalitet det väsentliga inom förskolan, skriver oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i DN Åsikt.

Palms nostalgiska skolminnen löser inte skolan

Veronica Palm (S) hävdar att de könsseparerade idrottslektionerna på Al-Ahzarskolan inte är ett bekymmer, utan grunden till den strukturellt segregerande skolan är friskolesystemet och det fria skolvalet. 

Oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) svarar Palm i Dagens Arena: Vi kan inte acceptera att könsseparering i skolidrottsundervisningen sker av religiösa skäl och bygger på patriarkala strukturer av ett slag som är främmande för de värderingar skolan ska förmedla. Det är därför Skolinspektionens beslut gällande Al-Azharskolan är helt orimligt.

Det fria skolvalet har snarare skapat nya möjligheter för elever att röra sig utanför sin egen stadsdel och därmed bryta den bostadssegregation som är det verkliga skälet till skolsegregationen. 35 procent av eleverna boende i Rinkeby-Kista väljer en skola i en annan stadsdel, medan motsvarande siffra på Södermalm är 14 procent. Palms önskan om en återgång till systemet innan det fria skolvalet skulle snarare cementera bostadssegregationen och skapa ännu större klyftor mellan skolor.

Därför vill vi moderater i stället öka valfriheten inom skolan genom att införa ett aktivt skolval som innebär att alla elever måste välja skola. På det sättet kan fler elever göra ett medvetet och aktivt skolval och effekterna av bostadssegregationen kan lindras.

Skev fördelning av nyanlända i Hässelby

Hässelby villastadsskola har 112 platser färdiga som är vidgade till nyanlända elever, trots det har ingen elev börjat där ännu rapporterar Stockholm direkt.

Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd i utbildningsnämnden, är kritisk över detta och vill se att utbildningsförvaltningen centralt ser till att de nyanlända eleverna fördelas jämnare över staden för att eleverna ska få rätt förutsättningar till att integreras. På så vis hamnar inte de nyanlända eleverna på den skola de har närmast hemmet.

Cecilia Brinck

Samling för kunskap: Moderaternas skolkommission

Moderaterna i Stockholms stad kommer under hösten att införa en skolkomissionen under namnet – Samling för kunskap. Kommissionen består av olika professioner inom skola och utbildning. Kommissionens uppdrag är att ta fram förslag för att stärka likvärdigheten i utbildning i Stockholm. Arbetet leds av Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd. 

Läs mer om Moderaterna i Stockholms stads skolkommission i DN Stockholm.

– Det finns idag 130 000 elever i stadens skolor. Det finns därmed 130 000 goda skäl till att stärka utbildningen. Vi vet att betygsresultaten skiljer sig åt mellan stadsdelarna, det accepterar vi inte. Utan vi behöver gå till botten med varför det ser ut som det gör och dessutom stärka pedagogerna i deras arbete. Bostadssegregationen är en anledning till de olika resultaten i skolan, därför spelar det fria skolvalet en avgörande roll när eleven får välja skola och inte är bunden till sin bostadsort. Det vi ska göra är att stärka alla skolor i Stockholm och definitivt inte begränsa det fria skolvalet som nuvarande skolborgarråd vill göra, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

samling-for-kunskap

Roma kulturklass: Dags att agera Olle Burell!

Oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M) kräver, i Dagens Samhälle, att skolborgarrådet Olle Burell (S) agerar när det gäller misskötseln av Roma kulturklass i Hammarbyskolan.

”När Skolinspektionen besökte skolan arbetade alla elever i årskurserna 4 till 9 med samma matematikuppgift. Rektor säger att alla elever – årskurserna 1 till 9 – i bland undervisas på samma nivå. 14 av 15 elever i årskurs 6 till 9 har haft underkänt, det vill säga  F, i alla ämnen i flera terminer. Men skolan har inte satt in något särskilt stöd för att hjälpa dessa elever. Ingen av eleverna i Roma kulturklass har utretts för behov av särskilt stöd.

Roma kulturklass lever inte upp till de krav vi måste ställa på en skola och det är huvudmannens ansvar, det vill säga Socialdemokraternas och skolborgarrådet Olle Burell ansvar att se till att den gör det. Det är dags att agera!”

Statliga byggregler är hinder för Stockholms skolor

186 förskolor och 534 skolor i Stockholms stad riskerar att behöva stänga de kommande åren eftersom de saknar permanenta bygglov. Sedan beslut om tillfälliga bygglov för skolor och förskolor fattades så har regelverket kring tillfälliga bygglov skärpts och kan inte längre beviljas mer än max tio år. Det innebär enorma utmaningar för Stockholms stad, skriver Cecilia Brinck i Stockholmdirekt.

Cecilia Brinck

Utöka skoldagen med en timme per dag

Cecilia Brinck skriver idag i SvD om att öka undervisningstiden i skolan.

Stockholm ska vara en stad där alla kan växa och komma till sin rätt, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund man har. Stockholm ska vara staden som håller ihop och vägen in i det svenska samhället börjar i skolan.

Men skolan står inför tuffa utmaningar. I de internationella kunskapsmätningarna har man kunnat se att Stockholmselevernas resultat sjunkit över tid precis som svenska elevers i allmänhet. Svenska elever går dessutom kortare tid i skolan i förhållande till jämförbara länder. Jämfört med dessa länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Läs hela artikeln här.

Stärk språkkunskaperna för nyanlända

I en ny rapport från Skolverket visar att rekrytering av lärare och studiehandledare är ett av skolans stora problem. Rapporten visar att omkring var tredje elev har gått vidare till ett nationellt program tre år efter att de gått på språkintroduktionen.

Cecilia Brinck (M), gruppledare i utbildningsnämnden berättar i Skolvärlden om att fler insatser behövs för att stärka nyanländas språkkunskaper och integrationen.

– Kunskaper i svenska språket är avgörande för en framgångsrik integration. Vi måste förbättra språkintroduktioner för att kunna ta tillvara människors kompetenser och erfarenheter så att fler kan påbörja sina liv i ett nytt land. Därför vill vi att alla nyanlända elever erbjuds skolgång inom två veckor för att snabbare kunna lära sig språket och förbättra integrationen.