Kategoriarkiv: Skolan

S hotar det fria skolvalet i Stockholm

Rätten att få välja skola ses i dag som en självklarhet av såväl elever som föräldrar. Över 80 procent anser att det är elevens rätt, inte kommunens byråkrater eller skolpolitiker, att välja skola. I Stockholms län pågår nu skolvalet fram till den 15 februari där cirka 22 000 elever sitter hemma vid köksbordet tillsammans med sina föräldrar för att välja vilken skola som passar dem bäst.

Nu hotas det fria skolvalet på såväl nationell men framför allt på kommunal nivå. Den rödgröna regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på möjligheten att försvåra förutsättningarna att bedriva fristående skolor och andra välfärdsverksamheter. I Stockholms stad ser vi samtidigt hur den rödgrönrosa majoriteten drar åt snaran för de fristående skolorna lokalt då majoriteten har avstyrkt tillstånd för flera skolverksamheter, bland annat med motiveringen att det riskerar att konkurrera ut den kommunala skolan kvalitetsmässigt.

Läs Anna König Jerlmyr och Cecilia Brincks artikel i Brännpunkt, här.

 

Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck

 

Stärk insatserna för ensamkommande flyktingbarn

12003369_961643230545822_4998228477488013394_nEnsamkommande barn och unga omfattas av kommunens ansvar och bör vara av högsta prioritet. Istället fokuserar den rödgrönrosa majoriteten att prioritera miljoner till transitboenden. Den rödgrönrosa majoriteten satsar miljoner på de som inte söker asyl i Stockholm eller som vistas olovligen i kommunen. Det är tyvärr tydligt att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm brister i sitt politiska ledarskap och har inte förmåga att prioritera skriver Anna König Jerlmyr  i Stockholmdirekt. Läs hela artikeln här.

Rapport: Stockholm är på väg åt fel håll

Stockholm utvecklas åt fel håll bildEtt år har gått sedan finansborgarrådet Karin Wanngårds (S) första budget togs i Stockholms kommunfullmäktige. Efter ett år med rödgrönrosa politik så är det uppenbart att Stockholm, som är hela Sveriges tillväxtmotor, börjar hacka. Stockholms stad saknar i dag ett aktivt politiskt ledarskap. I stället ser vi en stadshusmajoritet som är mer upptagna av inre strider än av att möta Stockholms utmaningar.

Vi ser med ökad oro på att Socialdemokraterna saknar svar på de stora samhällsutmaningar som Stockholm står inför. Vi ser en förskola med ökade barngrupper, en äldreomsorg med växande underskott och att handbromsen har dragits åt i bostadsbyggandet samt att staden belånar sig med över en miljard kronor i månaden. Stockholm saknar, när det behövs som mest, politisk ledning och färdriktning.

Läs hela vår rapport: Stockholm utvecklas åt fel håll

 

Alla skolor i Stockholm stad ska ta emot nyanlända elever

I Moderaternas budgetförslag för 2016 vill vi att alla skolor ska vara beredda på att ta emot 12003369_961643230545822_4998228477488013394_nnyanlända elever. Det är viktigt att berätta för vårdnadshavaren att även nyanlända elever har till rätt att välja skola. Samordningsansvaret bör ligga på utbildningsförvaltningen för en jämn fördelning av nyanlända elever i stadens skolor.

– Vi tror att kunskaps- och språkinlärningen går fortare och att varje elevs förutsättningar kan tillvaratas på ett bättre sätt om det är färre nyanlända som kommer till varje skola. Det handlar också om att vissa skolor inte ska bli väldigt hårt belastade, utan att det blir ett jämnt mottagande i Stockholms skolor, säger Anna König Jerlmyr.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet här.

 

Flest dödsskjutningar i Stockholm

SVT har tagit fram siffror som visar på att antalet dödsskjutningar är mycket högre i svenska storstäder i jämförelse med andra nordiska storstäder. Under de senaste två och ett halvt åren har 21 personer skjutits ihjäl, bara i Stockholms län.

Anna vill se att större polisiära befogenheter ges för polisen att agera. I Oslo, Helsingfors och Köpenhamn har polisen större utrymme att göra visiteringar, spana och häkta än här i Sverige.

– I vissa av de stadsdelar där det sker skjutningar är det nästan som laglöst land och det klart att vi där behöver fler synliga poliser och ordningsvakter, säger Anna König Jerlmyr.

Se hela reportaget på SVT här.

Möjligheternas stad – Stockholm kan mer

Anna König JerlmyrIdag presenterade Moderaterna sitt budgetförslag för Stockholms stad 2016. Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens på samtliga verksamhetsområden, men kännetecknas framförallt av ett tydligt fokus på Stockholms tre största samhällsutmaningar: bostäderna, skolan och integrationen.

Budgeten i sin helhet samt sammanfattning och frågor och svar finns via länkar nedan:

Moderaternas budget 2016 för Stockholms stad

Stockholm kan mer

QA budget 2016

Satsningar 2015 Bostadsbyggande, skolan och integration

Bostäder: en politik för en modern och hållbart växande storstad med dynamik, innovation och tillväxt
Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Det ställer höga krav på ett omfattande bostadsbyggande, som framgångsrikt förenar kvantitet i bostadsmålen med kvalitet i byggandet. Effektiviteten i planprocessen behöver öka, planberedskapen måste stärkas väsentligt och strategier behöver tillämpas för att bygga attraktiva stadsmiljöer i hela Stockholm. Fler unga behöver den första bostaden för att kunna ta det första jobbet.

Stockholms befolkning väntas enligt de senaste prognoserna öka med elva procent till 2020. Det innebär en ökning i absoluta tal med 100 499 personer, från dagens 911 989 till 1 012 488 människor år 2020. Räknat på att det i snitt bor 2,14 personer i varje bostad så behöver det byggas 46 962 bostäder till 2020.

I vårt budgetförslag är målsättningen för antal påbörjade bostäder till 2020 50 000 stycken, vilket är 25 procent högre än majoritetens målsättning. Vi förenar detta med förslag på hur planprocessen kan effektiviseras och planberedskapen höjas i samverkan med byggbranschen för att säkerställa att målen nås.

Fler unga måste ges möjligheten till en första bostad. En bostad som alla kan ha råd med så att fler unga kan flytta hemifrån eller tacka ja till det första jobbet. Vi presenterar förslag för hur fler ungdomar ska ha rätt till den första bostaden:
• Halvera markkostnaden för ettor.
• Slopa avgiften för unga i bostadskön, avgiftsfritt upp till 25 år.
• Markanvisningstävlingar för lägre hyra.
• Tillåt högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna.

Skola: en politik för att Stockholms skolor ska vara bäst i Sverige på att ge alla barn verktygen för framtiden
Stockholm är en kunskapsstad med ett starkt kunskaps- och forskningsorienterat näringsliv med hög innovationsförmåga och ett om-fattande kompetensförsörjningsbehov. Det ställer krav på Stockholms skolor att ge alla barn goda förutsättningar att tillägna sig kunskaper för att stå starka i yrkeslivet.

Stockholm behöver de bästa lärarna. Därför har vi en särskild satsning på fler förstelärare både i förskolan och i skolan för att kompensera för att den rödgröna regeringen nu säger nej till att satsa på de bästa lärarna. Dessutom satsar vi mer resurser på att upptäcka och ge fler elever rätt till mer extrastöd i skolan. Vi satsar 107,5 miljoner kronor mer på förskolan och skolan på bland annat:
• 50 miljoner kronor för fler förstelärare i skolan och förskolan.
• 20 miljoner kronor för förstelärare med fokus på språkutveckling i förskolan.
• 20 miljoner kronor för utökade insatser för elever i behov av särskilt stöd.
• 10 miljoner kronor för att erbjuda programmering i grundskolan.
• 3 miljoner kronor för parvis bemanning och ökat pedagogiskt innehåll i parklekar.

Integration: en politik som säkrar att alla människor oavsett bakgrund blir del-aktiga i samhällsgemenskapen
Stockholm är en välkomnande stad för människor från andra länder och kulturer. I en tid när världen ser de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget är behovet stort av ett snabbt och rättssäkert mottagande som effektivt ger nyanlända inträde i den svenska samhällsgemenskapen i form av svenskakunskaper, skolgång och arbete.

Asylmottagandet är på rekordhöga nivåer på grund av krig och konflikter i omvärlden. För närvarande söker mellan 1 500 och 2 000 personer asyl i Sverige varje dag. Enligt Migrationsverkets senaste prognos vänas 30 000 ensamkommande barn anlända till Sverige under 2015. Ett knappt tusental ensamkommande barn har tillfälligt boende i Stockholms stad och denna siffra kan förväntas öka kraftigt kommande månader. Detta måste mötas av en fungerande integration.

Vår budget är tydlig med att arbetet med ensamkommande flyktingbarn ska prioriteras genom att utveckla rutiner för att samordna och säkra ett effektivt mottagande, integration, svenskundervisning, skolgång och boende över hela staden. Stockholm ska redan från första dagen påbörja arbetet med att säkra barns och ungdomars rätt till skola och en ordnad skolgång ska erbjudas inom två veckor.

Vi satsar därför mer än majoriteten på utökad SFI-undervisning, fler behöver lära sig svenska snabbare. Fler utlandsfödda kvinnor ska kunna ta del av både öppen förskola och SFI och vi vill inrätta nya Jobbtorg som validerar kunskaper så att vägen till jobb kortas. I Moderaternas Stockholm är inte det viktigaste var du kommer ifrån utan vart du är på väg. Vi satsar sammanlagt 98 miljoner kronor mer för integrations- och mottagandeinsatser i form av bland annat:
• 59 miljoner kronor för utökade insatser för asylmottagande och boende.
• 20 miljoner kronor för skolgång för ensamkommande barn
• 13 miljoner kronor för utökad och förstärkt SFI.
• 6 miljoner kronor till nya Jobbtorg med specialiserade upp-drag om validering, både för dem med utländsk examen och för utländska yrkesarbetare.

En politik som förenar ekonomiskt ansvarstagande och oförändrad skatt med prioritering av välfärden
Vår budget visar att det är fullt möjligt att krona för krona stärka välfärden i samma utsträckning som majoriteten och dessutom genomföra betydande riktade satsningar utan att höja skatten. Den rödgrönrosa majoriteten har på det år som gått sedan valet höjt skatten med omkring 1,3 miljarder kronor. Dessa skattehöjningar är både onödiga och skadliga. Onödiga, därför att det med en tydlig prioritering och god kostnadskontroll är möjligt att prioritera välfärden utan att öka stockholmarnas skattebörda. Skadlig, därför att kommunalskatten slår mot alla inkomstgrupper och höjningen därför gör det mindre lönsamt att arbeta. Kombinerat med de massiva skattehöjningarna som den rödgröna regeringen genomför är det en politik som slår direkt mot jobb och tillväxt.

Moderaterna lägger ett förslag till budget i balans med satsningar på 309,5 miljoner kronor. Dessa fördelar sig i 107,5 miljoner kronor till förskola och skola, 98 miljoner kronor till integrationsåtgärder och flyktingmottagande, 48,5 miljoner kronor till stadsmiljöinsatser, 37 miljoner kronor till äldreomsorgen samt 18,5 miljoner kronor till sociala insatser. På investeringssidan föreslår vi investeringar på 150 miljoner kronor i trygga och säkra gångstråk samt trygga och attraktiva stadsmiljöer, samtidigt som vi matchar majoritetens cykelinvesteringar krona för krona.

Vad vill de rödgrönrosa med Konradsberg?

I dag besökte Cecilia Stockholms Internationella Montessoriskola (Stims). Stims är en fristående verksamhet som bedriver förskola och grundskola f-9, sammanlagt ungefär 700 barn, varav 200 i förskolan och som sedan 2009 är inrymd på campus Konradsberg på Kungsholmen.
Hela området ägdes tidigare av Akademiska Hus, men Sisab köpte det 2014. På området finns både kommunala, fristående och statliga skolverksamheter – allt från förskola till gymnasium.
Skolan är populär, kön lång och resultaten bland de bästa i Sverige Rektorn Jill Eriksson framhåller det målmedvetna arbetet med värdegrund och respekt samt betydelsen av att låta eleverna ta stort ansvar själva.
Men det finns orosmoment. Campus Konradsberg skulle kunna bli ett fantastiskt nav för samverkan mellan olika skolformer. Här finns fristående förskola och grundskola, kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola och statlig grundskola (Manillaskolan). De delar ytor med varandra, de samsas om idrottshall, aula, slöjdsalar och matsal, barnen leker tillsammans i den fantastiska parken och det finns enastående förutsättningar att skapa något riktigt bra. Inte så att man inte samarbetar i dag – det gör man eftersom man måste. Men det verkar inte som om staden är så intresserad av att utveckla något formellt samarbete, något som grundar sig i en oförmåga från majoritetens sida att formulera en vision för campus Konradsberg. Nu bygger Sisab nytt kök och ny matsal på området, och det naturliga vore ju då att dimensionera det så att alla elever på området kan äta där och inte bara de som går i de kommunala skolorna. Stims enda möjlighet att ordna egen matsal är att lägga ner förskolan och bygga matsal i förskolans lokaler. Och då står 200 barn på Kungsholmen utan förskoleplats – är det vad majoriteten vill? Eller vill man (dessvärre finns det tecken som tyder på det) sakta men säkert manövrera ut de fristående aktörerna för att ta över verksamheterna i egen regi?

Cecilia deltar i skolpolitisk debatt

Idag deltog Cecilia i en skolpolitisk debatt som anordnades av Lärarnas Riksförbunds studerandeförening. Debatten, som i huvudsak riktade sig till lärarstudenter, kom att handla om allt från lärarnas arbetsvillkor till utmaningarna inom skolan och friskolors vara eller icke vara. Det var en intressant debatt där partierna fick möjlighet att ge sin syn på dessa frågor och där en tydlig linje utkristalliserade sig, inte minst i frågor om friskolor. En enig Allians som står för varje elevs rätt att själv få välja skola står mot den rödgrönrosa majoriteten som istället anser att det är politikerna som är bäst lämpade att bestämma vilket skola som varje elev ska gå i.

f.v. Cecilia Brinck (M), Christian Carlsson (KD), Rasmus Jonlund (FP), Britt-Marie Selin (moderator),  Jenny Sandsten (F!), Olle Burell (S) samt Freddy Grip (V)

f.v. Cecilia Brinck (M), Christian Carlsson (KD), Rasmus Jonlund (FP), Britt-Marie Selin (moderator), Jenny Sandsten (F!), Olle Burell (S) samt Freddy Grip (V)

Besök hos lärarförmedlarna

Igår, torsdag, besökte Cecilia företaget People Production, ett företag som dels driver Lärarförmedlarna, ett bemanningsföretag för lärarvikarier, samt förskolan Pionjären som idag finns i Årstaberg. Lärarförmedlarna är idag den största förmedlaren av lärarvikarier i stor-Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och inom kort även i Linköping. Det är ett expansivt företag som växer med 40-50 procent om året och de förmedlar lärarvikarier inom såväl förskola som grundskola och gymnasium. Deras anställda är mellan 19 och 70 år och har över 40 olika nationaliteter. Samtidigt driver de också en framgångrik förskola med många nöjda brukare.

Cecilia tillsammans med Kalle Olby och Patricia Kimondo från lärarförmedlarna

Cecilia tillsammans med Kalle Olby och Patricia Kimondo från lärarförmedlarna

Under mötet pratade vi om gemensamma utmaningar vad gäller rekryteringsbehovet av lärare framöver samt andra utmaningar och möjligheter som finns för att utveckla skolan i såväl Stockholms stad som i hela länet. De berättade hur många unga, som tar anställning hos dem, får upp ögonen för lärararyrket och senare väljer att utbilda sig till behörig lärare. Det är väldigt spännande eftersom allt för många väljer bort läraryrket samtidigt som behovet av nya lärare är enormt. Bara i Stockholms stad har vi ett behov av att rekrytera 800 lärare om året de kommande tio åren och då är inte de fristående skolornas behov inräknade. Trots att behovet av nya lärare är stort i Stockholm så väljer regeringen att skära ner på antalet lärarutbildningsplatser i Stockholm, vilket är olyckligt då lärare ofta tar anställning på samma ort där de utbildat sig. Parallellt med detta så frångår nu den rödgrönrosa majoriteten sitt vallöfte om ytterligare satsningar på lärarlöner genom att kraftigt bromsa in den löneutvecklingen som var i staden innan 2015. Det är olyckligt och riskerar att hämma läraryrkets attraktivitet ytterligare.

Fler kommuner bör erbjuda senare skolstart

Anna Kinberg Batra, partiledare (M) och Anna König Jerlmyr oppositionsborgarråd(M) intervjuades i Aftonbladet angående M- förslag om att fler kommuner bör erbjuda senare skolstart så att familjernas livspussel ska fungera bättre.

Inför Moderaternas partistämma i oktober har en rad arbetsgrupper mejslat fram ny politik som partiet ska ta ställning till. En av grupperna leds av Stockholmspolitikern Anna König Jerlmyr och fokuserar på familjernas livspussel. Gruppen heter ”Ett modernt yrkesliv, ett tolerant och jämställt Sverige”.

Under våren har flera förslag presenterats. Det handlar bland annat om att man vill korta elevernas sommarlov, att pappor ska uppmuntras att vabba mer, hur den allmänna förskolan bör utökas samt en satsning på sommarskola.