Integration

Endast med en framgångsrik integration som tillvaratar potentialen hos de människor som söker sig till Stockholm och ger dem förutsättningar att delta i den svenska samhällsgemenskapen är det möjligt att förena ett humant flyktingmottagande med en socialt hållbar stad.

Världen, Sverige och Stockholm genomgår nu den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Stockholm ska ta ansvar för att hjälpa utsatta människor på flykt och bistå dem med ett värdigt och rättssäkert mottagande. Samtidigt som insatser i det akuta skedet är väsentligt så är det inte tillräckligt. Staden måste parallellt med insatser i det akuta mottagandet säkerställa effektiva insatser för svenskakunskaper, bostad, skolgång och introduktion på arbetsmarknaden. Dessa insatser behöver vidtas från dag ett.

Arbetslösheten bland utrikes födda är även i Stockholm för hög och för många fastnar i bidragsberoende. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan en förlust för hela samhället att misslyckas med att ta tillvara människors potential. Studier pekar på ett direkt samband mellan ett gott svenskt företagsklimat och en lyckad integration. Därför är det illavarslande att Stockholms företagsklimat nu rasat på bara ett år under den rödgrönrosa majoritetens styre.

Förstärkt integration och tydlig etableringskedja

Stockholm är en stad präglad av mångfald. Blandningen av människor från olika delar av världen är positiv och berikande och stärker Stockholm som internationell storstad. Samtidigt ser vi ett nytt utanförskap växa fram som drabbar i synnerhet unga och utrikesfödda hårt. Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda vad gäller till exempel sysselsättning är visserligen mindre i Stockholm än i övriga Sverige. Det är positivt. Men mycket återstår ändå att göra för att säkerställa en framgångsrik etablering och integration av fler.

Moderaterna vill att kvaliteten och effektiviteten i Stockholms integrationsarbete förstärks, särskilt för att möta de många människor som nu söker sin tillflykt undan krig och förtryck här. Vår förvissning är att kunskaper i svenska språket är avgörande för en framgångsrik integration. Utbildningen för nyanlända måste förbättras samtidigt som vi måste förenkla för att ta tillvara människors kompetenser och erfarenheter så att fler snabbt kan komma i arbete.

Vägen till egen försörjning är avgörande för integrationen. I Stockholm ska det finnas en individuellt anpassad och tydlig etableringskedja för nyanlända, som snabbt leder till egen försörjning. Under vår ledning tog staden initiativ till en fadderverksamhet för nyanlända. Ytterstadens stadsdelar ska stå i fokus för ökat företagande och fler arbetstillfällen.

Ökade insatser för mottagande av ensamkommande barn

Asylmottagandet är på rekordhöga nivåer på grund av krig och konflikter i omvärlden. För närvarande söker mellan 1 500 och 2 000 personer asyl i Sverige varje dag. Enligt Migrationsverkets senaste prognos vänas 30 000 ensamkommande barn anlända till Sverige under 2015. De flesta som kommer är från Afghanistan, Syrien och norra Irak. Många av dessa är ensamkommande barn. Ett knappt tusental ensamkommande barn har tillfälligt boende i Stockholms stad och denna siffra kan förväntas öka kommande månader. Kraftfulla och centralt samordnade stadsövergripande insatser behövs därför för att säkerställa ett tryggt och rättssäkert mottagande av dessa barn och för att erbjuda dem snabba vägar in i svenskundervisning och skolgång. Många barn är också traumatiserade av upplevelser i sina hemländer. Staden behöver tidigt och strukturerat samverka med landstinget för att erbjuda dessa barn psykologiskt stöd parallellt med övriga insatser.

I en tid när Stockholm tar emot ett allt större antal ensamkommande barn måste arbetet med ensamkommande barn och ungdomar prioriteras och insatserna förstärkas för att tillgodose dessa barns behov. Rutiner för att säkra ett effektivt mottagande, integration, trygghet, skolgång och boende för gruppen över hela staden behöver utvecklas av alla de instanser i staden som är berörda av frågan. Som ett viktigt steg för en effektiv integration ska ungdomarnas rätt till skola och en ordnad skolgång erbjudas inom två veckor. Som en del i arbetet med fler socialsekreterare ute i fält ska staden stärka det akuta mottagandet och i samverkan med polisen stärka arbetet med ensamkommande barn som vistas i riskabla miljöer samt de barn som försvinner.

Snabba vägar till skolgång i hela staden

För att stärka nyanlända elevers möjligheter att integreras i den svenska skolan och i det svenska språket samt ge dem möjligheten att gå i skola i stadsdelar med färre nyanlända elever så vill vi lyfta utbildningsansvaret från den enskilda skolpliktsskolan till utbildningsnämnden centralt. På så vis ges bättre möjligheter att sprida ut eleverna på fler skolor, förbättra stödet till den enskilde eleven samt skapa mer rimliga planeringsförutsättningar för skolorna. Det visar också på att staden har ett helhetsansvar för dessa elever och att alla skolor hjälps åt.

Svenskundervisning och samhällsinformation från första dagen

Staden ska arbeta med ett effektivt välkomnande till Sverige och Stockholm där tydlig information ges om möjligheter, skyldigheter och förutsättningar.   Kunskaper i svenska språket och en fullgod samhällsorientering spelar en viktig roll för att på bästa sätt etablera sig på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Svenska för invandrare, SFI, ska vara effektivt och erbjudas direkt med en hög grad av valfrihet för den enskilde och med en tydlig koppling till arbetsmarknaden. Individens behov av språkutbildning för att förverkliga sin framtidsdröm ska vara utgångspunkten i stadens SFI-organisation. För att underlätta för i synnerhet kvinnor ska SFI erbjuda möjlighet att delta i undervisningen tillsammans med spädbarn och undervisning i svenska ska tillhandahållas kombinerat med öppen förskola.

Ett nytt Jobbtorg ska etableras för att arbeta fokuserat med utländska akademiker med uppdrag att underlätta processerna med validering av kunskap och utländska universitetsexamina. Ett andra nytt Jobbtorg ska arbeta med nyanlända yrkesarbetare för att validering av kunskap ska gå snabbare och på så sätt korta steget till den svenska arbetsmarknaden.

Moderaterna vill:

 • Arbetet med ensamkommande barn ska prioriteras.
 • Utveckla rutiner för att samordna och säkra ett effektivt mottagande, integration, svenskundervisning, skolgång och boende över hela staden.
 • Stockholm ska redan från första dagen påbörja arbetet med att säkra barns och ungdomars rätt till skola och en ordnad skolgång ska erbjudas inom två veckor.
 • Utveckla SFI och erbjuda svenskaundervisning direkt vid ankomst.
 • Inrätta två nya Jobbtorg inriktade mot validering av utländska examina och yrkeskunskaper för att påskynda inträdet på arbetsmarknaden.
 • Ha målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat.
 • Uppnå full sysselsättning: alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till.
 • Förbereda och rusta fler för det första jobbet
 • Ha målet att Stockholm ska ha landets lägsta ungdomsarbetslöshet.
 • Bredda jobbtorg Stockholms uppdrag att arbeta också med de som bedöms ha 20 procents arbetsförmåga eller mer.
 • Skapa fler arbetsplatser i Söderort.
 • Satsningar på feriearbete ska ytterligare fokuseras till ungdomar från ekonomiskt resurssvaga familjer.
 • Utöka satsning på yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom staden.
 • Erbjuda unga sommarjobb i form av sommarföretagande.
 • Hemställa hos regeringen om att återställa den reducerade arbetsgivaravgiften för unga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>