Skolan

Kunskap och bildning ger människor makt att själva forma sina liv. Skolan ska därför utgå från individen där undervisningen utmanar så väl särbegåvade elever som de elever som behöver extra stöd för att tillgodogöra sig utbildningen.

Alla stadens skolor ska vara bra skolor, där alla elever får det stöd som de behöver för att klara kunskapskraven och nå sin fulla potential. Fokus ska ligga på elevernas kunskaper och förbättrade studieresultat och goda exempel på framgångsrikt arbete i stadens skolor ska tas tillvara och spridas. Varje rektor och lärare ska tillförsäkras de förutsättningar som de behöver för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Därför vill vi återge makten över undervisningen och dess innehåll till professionen och till rektorerna som ska ges bättre möjligheter att vara pedagogiska ledare för skolans verksamheter.

Under alliansstyret i staden, steg lärarlönerna i snitt 5,8 procent 2014 i Stockholms stad. Med den rödgrönrosa majoriteten ökade lärarlönerna med 2,6 procent under 2015 vilket är strax över riktmärket för majoriteten av löneförhandlingar på arbetsmarknaden samtidigt som den rödgröna regeringens bromsar ner förstelärartjänster.

Satsa på Stockholms lärare

Skickliga och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola och därför vill vi fortsätta satsningen på Stockholms lärare. Genom förstelärartjänster, höjda löner, individuella kompetensutvecklingsplaner och minskad administration vill vi stärka läraryrket ytterligare. Vi vill fortsätta satsningen på läxhjälp och sommarskola, med fokus på mer kunskap i skolan. Och ledarskapet i skolan ska utvecklas och förbättras ytterligare, genom att mer tid frigörs för rektorernas pedagogiska ledarskap.

De skolor som har särskilt stora utmaningar och låg måluppfyllelse står i fokus för våra satsningar. Vi kan inte acceptera att vissa skolor tillåts prestera allt för dåliga resultat under en längre period. Vi vill därför att Stockholms stad hemställer hos regeringen att skolor som återkommande presterar dåligt ska fråntas huvudmannaskapet till förmån för någon annan. Detta ska även gälla för kommunala skolor. Vi vill även fortsätta att rikta våra förstelärare till dessa skolor, samtidigt som vi vill öka möjligheterna för skolorna att genom attraktiva arbetsvillkor locka till sig fler skickliga lärare. Stockholms stad bör verka för att implementera föreslärarsatsningen fullt ut, även om regeringen inte tillskjuter medel för detta.

Alla elever ska få det stöd som de behöver för att nå sin potential

En tillgänglig elevhälsa är viktig för att tidigt nå och hjälpa barn och unga som behöver stöd. Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och integreras bättre i skolans alla verksamheter samt skapa tillit till den egna förmågan utifrån de olika förutsättningar och behov eleverna har. Det ska vara enkelt att boka och komma i kontakt med kurator, skolsköterska eller psykolog, antingen inom ramen för skolhälsovården eller från andra aktörer.

Alla barn behöver bli sedda i skolan och ges rätt stöd i tid. För att underlätta för samtliga skolor att ge alla elever det stöd som de behöver och har rätt till vill Moderaterna införa tester för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter innan barnen börjar skolan för att likt Finland kunna sätta in rätt stöd i tid. Vi vill även utreda inrättande av en central fond ur vilken samtliga skolor kan söka medel för elever med behov av särskilt stöd. Syftet är alla elever ska få det stöd de har rätt till utan att en enskild skola belastas ekonomiskt. Vi vill också genomföra en satsning på specialpedagoger i syfte att dels säkra alla elevers behov av särskilt stöd, dels stärka kompetensen bland skolans ordinarie personal i frågor som rör specialpedagogik och elevers särskilda behov.

Nyanlända elever ska snabbt ges skolgång och individuellt stöd

Ett stort inflöde av nyanlända elever är en utmaning för Stockholms skolor att hantera. Vi vill stärka nyanländas möjligheter att integreras i den svenska skolan och i det svenska språket genom att ge dem möjligheten att gå i skola i stadsdelar med färre nyanlända elever. Som ett led i detta vill vi att ansvaret för nyanlända fråntas skolpliktsskolan och samordnas centralt, detta är en stadsövergripande och inte en lokal fråga.  Vidare är det relevant att nyanlända elevers skolresultat särredovisas under de första åren i den svenska skolan för att kunna ge dessa elever bättre och individuellt anpassat stöd samt för att identifiera de skolor som har de riktigt stora utmaningarna beträffande resultaten.

Skolan ska samverka med näringslivet och akademierna

Stockholms utbildningsväsende ska hålla hög kvalitet och förbereda eleverna för både yrkesarbete och akademiska studier, samtidigt som det skapar många vägar in i arbetslivet. Genom en nära samverkan mellan näringsliv, grund- och gymnasieskolor, universitet och högskolor skapas naturliga bryggor i allt från trainee- och praktikplatser till mentorskap och lärlingsutbildningar. Vi ser gärna att entreprenörer och forskare regelbundet träffar skolelever för att berätta om sitt arbete.

Samarbetet med ledande universitet och högskolor samt med världsledande städer och företag inom strategiska framtidsbranscher som informationsteknik, hälsovetenskap och miljöteknik ska stärkas. Genom att samverka och nå samsyn åstadkommer näringslivet, staden och akademierna att vi når ännu längre i Stockholms utveckling och ökar regionens attraktivitet för både företag och människor. Moderaterna vill att Stockholmsregionens första teknikcollege ska etableras i staden.

Hög pedagogisk kvalitet i förskolan för en god start i livet för alla barn

Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Därför är det är viktigt att tillsynen av förskolan fungerar och att verksamheten i förskolan håller högsta kvalitet. Om brister upptäcks ska åtgärder vidtas skyndsamt, oberoende av huvudmannaskap. Stockholms förskolor ska erbjuda en verksamhet som är utvecklande rolig, stimulerande, trygg och utmanande, full av möjligheter.

Moderaterna värnar en mångfald av förskolor med olika pedagogisk inriktning och generösa öppettider. Förskola på obekväm arbetstid ska omfattas av barnomsorgsgarantin. Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn det de behöver för att lära och utvecklas. Lika naturligt som valfriheten att välja förskola eller skola, ska det vara att alla skolor, offentliga såväl som fristående, ska leva upp till högt ställda kvalitetskrav. En lugn och trygg skola lägger grunden för nyfikenhet och kunskap.

Det är helt avgörande att så tidigt som möjligt identifiera barn med särskilda behov för att säkra att de ges rätt stöd i tid. För att underlätta övergången mellan förskolan och grundskolan vill Moderaterna införa tester för att upptäcka barn med läs- och skrivsvårigheter. På så vis kan redan i tidig ålder eventuella svårigheter upptäckas och därmed underlättas för skolan att tidigt sätta in rätt insatser för att ge adekvat stöd till de elever som har behov av detta.

Fritids spelar en viktig roll i barns lärande och sociala utveckling. För att pedagogiken ska kunna ta ännu större plats vill vi stärka integrationen mellan fritidsverksamhet och skolans undervisning. Vi vill att Stockholms stad under året undersöker möjligheterna att tillsammans med föreningslivet införa profilfritids runt om i staden.

Moderaterna vill:

 • Säkra alla elevers fortsatta rätt att själv fritt få välja skola.
 • Fortsätta stärka läraryrket genom satsningar på attraktiva anställningsvillkor, bättre arbetsmiljö, individuell kompetensutveckling och minskad administrativ börda.
 • Följa upp, och vid behov utveckla, läxhjälpen för att garantera att den kommer alla elever till del.
 • Fortsätta och utveckla satsningen på de skolor som har låg måluppfyllelse.
 • Fortsätta ökningen av förstelärare i grundskolan och även etablera förstelärare i förskolan.
 • Utreda inrättandet av en central fond med medel för att säkra insatser för elever i behov av särskilt stöd.
 • Satsa på specialpedagoger och speciallärare för att säkra alla elevers behov av särskilt stöd och stärka kompetensen kring specialpedagogik och elevers särskilda behov.
 • Stärka nyanlända elevers skolgång och integration genom att inrätta förberedelseklasser i samtliga skolor.
 • Säkra tillgång till elevhälsa på samtliga skolor.
 • Likställa förskolechefer med rektorer i grund- och gymnasieskola.
 • Förstärka språkutvecklande insatser i förskolan och inom öppna förskolor.
 • Förstärka övergången från förskola till skola genom att kartlägga behov hos barn med behov av särskilt stöd.
 • Stärka det pedagogiska inslaget i fritidsverksamheten och tillsammans med föreningslivet pröva att införa profilfritids.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>