Etikettarkiv: Bostäder

Socialdemokraternas löftesbrott – vem i majoriteten håller i styrårorna?

150129_AnnaKonig_V2A2279Sedan regeringen tillträdde har det ena vallöftet efter det andra brutits. Stefan Löfven och hans regeringskollegor har dragits med en svekdebatt under större delen av deras korta tid i Rosenbad. Socialdemokraternas löftesturné under valrörelsen där de lovade allt till alla slår nu tillbaka mot skattebetalarna. Läget är likartat i det numera S-ledda Stockholms stad. Vänstermajoriteten i Stadshuset har inte ens uppfyllt hälften av de löften som Socialdemokraterna ställde ut innan valet. Det handlar bland annat om studentbostäder, traineejobb och en regional pakt för att alla länets kommuner ska höja ambitionerna för bostadsbyggande. Inget av löftena har uppfyllts och besluten finns inte heller med i stadens budget.

Socialdemokraterna i Stockholms stad presenterade under valrörelsen sitt program ”100 dagar av förändring”. Detta utspel bestod av en lång rad olika reformer och beslut som Socialdemokraterna lovade sina väljare att genomföra de första 100 dagarna om de fick makten i Stockholms stad. Nu har 100 dagar gått en granskning av Moderaterna i Stadshuset visar det att inte ens hälften av deras löften är uppfyllda.

Deras löften om att införa traineejobb för unga i äldreomsorgen har inte blivit av och inte heller har deras utlovade program för studentbostäder påbörjats. Socialdemokraterna lovade allt till alla innan valet, men nu står det klart att det är stockholmarna som får betala priset för detta löftesmaraton.

Vänstermajoritetens oenighet har resulterat i att viktiga beslut skjutits upp och förhalats, ofta med stora kostnader för stockholmarna. Den absolut största notan är Förbifarten som hamnade på 170 miljoner kronor. Konfliktytor såsom Förbifart Stockholm, Bromma flygplats och Slussen visar starkt på att vänstermajoriteten är svårt splittrad i viktiga framtidsfrågor för både Stockholm och hela Sverige.

Socialdemokraternas uppenbara svårigheter med att regera staden är allvarligt för Stockholms möjlighet att växa och utvecklas. Om Socialdemokraterna redan i inledningen av sitt maktinnehav i Stadshuset är så tyngda av majoritetens splittring och oenighet att de inte ens kan uppfylla sitt eget 100-dagarsprogram, hur ska de då mäkta med att hantera Stockholms utmaningar kommande år? Med en så bristfällig regeringsduglighet, hur kommer Socialdemokraterna tillsammans med sina koalitionspartier att klara av oförutsedda kriser och händelser? Splittring, oenighet och förhalande är ett svek mot väljarna och Stockholm.

Regeringens höjda skatter i kombination med vänstermajoriteten i Stockholms oförmåga att hantera viktiga framtidsfrågor kommer att slå hårt mot svenska skattebetalare. För att Stockholm ska fortsätta att växa och vara en tillväxtmotor för hela Sverige behövs en handlingskraftig majoritet i staden och en nationell politik som skapar förutsättningar för jobb, företagande och tillväxt.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: S vallöften första 100 dagarna

Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd Stockholm stad

 

Alliansen besökte Bromma flygplats

Igår besökte den moderata kommunfullmäktigegruppen tillsammans med de övriga allianspartierna Bromma flygplats för att informera sig om betydelsen av flygplatsen samt vilka effekter en eventuell nedläggning skulle få. På plats träffade vi Swedavias VD Torborg Chetkovich, och Brommas flygplatsdirektör Peder Grunditz som dels berättade om Swedavias övergripande verksamhet samt om Bromma flygplats specifikt.

11156114_10153304448737754_2270129410879344918_n

Det var ett intressant besök där vi fick bekräftat att Bromma flygplats är av betydelse för såväl Stockholms utveckling som för hela Sveriges tillväxt. Idag är 60 procent av resenärerna på Bromma flygplats hemmahörande på annat håll än Stockholmsområdet samtidigt som 70 procent av alla resor är affärsrelaterade. Det visar på vilken betydelse Bromma flygplats har för att skapa nya arbetstillfällen i hela Sverige. Detta bekräftas också av den undersökning som Handelshögskolan i Jönköping och teknikkonsultföretaget WSP genomförde för ett par år sedan och som visar på att omkring 24 000 jobb är direkt hotade om Bromma flygplats läggs ned varav 18 000 av dessa jobb finns utanför Stockholmsområdet.

Därtill framhölls också vikten av Bromma flygplats för att Stockholm ska vara en attraktiv stad för större företag att vilja etablera sig. Stockholm är idag är den åttonde staden i världen mätt i antal globala huvudkontor och har idag fler globala huvudkontor än vad Norge, Danmark och Finland har gemensamt. Dessa företag är viktiga dels för att de genererar arbetstillfällen och dels för att de ökar regionens attraktionskraft. En så utpräglad huvudkontorsekonomi är synnerligen beroende av goda förbindelser med omvärlden, vilket ytterligare understryker betydelsen av Bromma flygplats.

IMG_0061   11025751_10153304448617754_4641644176054074078_n

I samband med besöket så lämnade en enig allians in en motion till kommunfullmäktige där staden uppmanas att dels hemställa hos regeringen att avbryta utredningen om att lägga ner Bromma flygplats och dels uppdra åt stadens berörda nämnder att genast avbryta all pågående planering för att bygga bostäder på Bromma flygplats. Motionen i sin helhet kan du läsa här.

König Jerlmyr (M): Vänstermajoriteten försvagar Stockholms starka position

Årsredovisningen 2014 för Stockholms stad är nu klar. Den visar på en mycket god ekonomisk situation där kommunkoncernen gör ett överskott på drygt fyra miljarder och staden gör ett överskott på knappt tre och en halv miljard kronor. Det visar att den skattehöjning för alla inkomstgrupper som vänstermajoriteten inledde mandatperioden med var helt onödig.

Argumentet att en skattehöjning var nödvändig för att säkra välfärden håller inte. I och med att Stockholm under flera år haft en stark ekonomisk situation finns möjligheter att satsa utan att höja skatten. Till exempel satsade Alliansen dubbelt så mycket på skolan 2014 än vad vänstermajoriteten gör i sin första budget.

- Alliansen har lämnat ett bra resultat bakom sig. Dock ser vi nu att vänstermajoriteten tar staden i helt fel riktning. Flera stadsdelsnämnder uppger att de inte kommer kunna uppfylla målet om barngruppernas storlek, målet om andelen personer som uppbär ekonomiskt bistånd bedöms missas och sjukfrånvaron kommer att bli högre än vad målen anger, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

Samtidigt visar bedömningarna i avstämningsärendet att måluppfyllelsen och kostnadskontrollen avseende byråkrati och administration brister. Administrationens andel av kostnaderna minskar inte längre utan ökar nu.

- Den sammantagna bilden blir en majoritet som har övertagit en stark ekonomi men som helt saknar förmåga att prioritera, styra mot uppsatta mål och komma överens internt. Det kan inga skattehöjningar avhjälpa, säger Anna König Jerlmyr (M).

Alliansens sista år i majoritet kan visa på flera framgångsrika exempel inom olika politikområden. Beslut har fattats om nio nya tunnelbanestationer och 78 000 nya bostäder. Finansiering för en tionde ny tunnelbanestation i Älvsjö har säkerställts. De höjda bostadsbyggnadsmålen nås – med bland annat över 8 000 studentlägenheter i godkända eller pågående detaljplaner och den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet. Alliansen har i åtta år arbetat medvetet och strategiskt med att utveckla ytterstaden, där långsiktiga mål har kombinerats med konkreta handlingar i nutid. Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd är den lägsta sedan 1982 och märkbart lägre än i Göteborg och Malmö.

- Självklart återstår flera utmaningar för att förbättra Stockholm. Men starka finanser är en förutsättning för att kunna satsa på de områden som behöver utvecklas. Därför är vi stolta över att vi 2014 lämnade över en stad med välskött ekonomi och välfungerande verksamheter till vänstermajoriteten, avslutar Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

Majoriteten sänker bostadsmålen och minskar möjligheterna för Stockholm att växa

I en artikel i Dagens Nyheter idag, menar svenska musikjätten Spotify, i ett möte med finansminister Magdalena Andersson (S), att de har svårast att hitta bostäder till sina anställda i Stockholm. Det är beklagligt att företag i en av Europas snabbast växande städer upplever att det är brist på bostäder, som är fundamentalt inte för bara stadens invånare, utan även för ett fungerande näringsliv.  Grundproblemet är att byggprocesserna är långsamma, vilket för med sig att det inte byggs tillräckligt med bostäder och att rörligheten på bostadsmarknaden är låg.

Stockholm är den åttonde staden i världen, sett till hur många globala företag med kvalificerade tjänster som har sitt huvudkontor här. Elva av världens 600 största företag har sitt huvudkontor i Stockholmsregionen, vilket gör att vi har fler globala huvudkontor än vad Danmark, Finland och Norge har tillsammans. Det är en starkt bidragande orsak till att Stockholm, med en femtedel av Sveriges befolkning, skapar närmare en tredjedel av hela landets ekonomi. Det gör naturligtvis att Stockholm ses som en attraktiv tillväxtsregion runtom i världen.

För att vi ska kunna fortsätta att utveckla staden krävs kraftfulla mål för bostadsbyggandet. Alliansen har under de senaste åtta åren drivit en aktiv bostadspolitik som lett till att vi nu har den högsta byggtakten sedan 1970-talet i Stockholm, mellan 2006 – 2014 färdigställdes närmare 39 000 nya bostäder. En fortsatt hög byggtakt är nödvändigt för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt.

Det är viktigt att vi kan få till långsiktiga lösningar som skapar en förutsägbarhet på bostadsmarknaden. I Stockholm är inte problemet att det saknas aktörer som vill bygga, vi har närmare 100 byggbolag som är aktiva i regionen. Det är därför beklagligt att vänstermajoriteten i Stockholm nu sänder oroväckande signaler till hela marknaden om att de kommunala bostadsbolagen ska få en gräddfil när det gäller markanvisningar. Samtidigt sänker man ambitionerna när det gäller antalet nya bostäder som ska byggas.

Vi tror att det är fel väg att gå, och att det i förlängningen riskerar att undermininera produktionstakten i Stockholm. Vi vill dels uppmana vänstermajoriteten att istället öka ambitionerna för bostadsbyggandet, men även uppmana regeringen att se över reglerna för att bygga bostäder, och att göra det lättare att hyra ut lägenheter i andra hand.

Mycket gjordes av Alliansregeringen för att underlätta bostadsbyggandet, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det handlar bland annat om kommunernas utmaningar och möjligheter vad gäller markpolitiken, men även om förenklad lagstiftning i form av kortare processer och nya bullerregler som gör det enklare att bygga t.ex. nära tunnelbanan. Det finns redan färdiga propositioner som Alliansen tagit fram, men som Socialdemokraterna, med stöd av bland annat Sverigedemokraterna, valt att rösta ned i riksdagen. Om Magdalena Andersson på allvar vill öka bostadsbyggandet så behöver hon alltså inte fundera så länge, det är bara för regeringen att lägga fram Alliansens redan färdiga förslag.

Det är dags för den politiska ledningen att börja ta sitt ansvar och plocka bort den våta filt man lagt över Stockholm som tillväxtmotor, för de som står i bostadskön och för innovativa företag som Spotify.

”24 000 jobb hotas om Bromma läggs ned”

Anna König Jerlmyr och Jessica Rosencrantz har i dag en artikel på DN Debatt om Bromma flygplats framtid.

På DN Debatt 12/2 skriver Per Kågesson om hur Bromma kan läggas ned och ersättas med bostäder. Kågesson tar dock ingen hänsyn till de 24 000 jobb som riskerar att försvinna, att en citynära flygplats är nödvändig dels för regionen men även för hela landet eller att Arlanda inte har kapaciteten att möta resenärernas och flygets behov.

Per Kågeson missar en viktig poäng i sitt resonemang, nämligen den om frågan om jobb och tillväxt i regionen. Bromma flygplats är en viktig del i att skapa jobb, tillväxt och locka nya företag. En rapport som Stockholms handelskammare tagit fram visar att så många som 24 000 jobb riskerar att försvinna i Sverige om Bromma flygplats läggs ned. En majoritet av de hotade jobben finns i dag utanför Stockholmsregionen. Det kan vi naturligtvis inte acceptera. Bromma är större än Stockholm.

I dag är mer än 90 procent av flygresorna till och från Bromma arbetsrelaterade. Flera undersökningar visar att närheten till city och korta restider är den allra viktigaste frågan för affärsresenärer runt om i hela världen. Här har Bromma flygplats överlägsna konkurrensfördelar jämfört med både Arlanda och Skavsta. Att byta direktlinjer mellan Bromma flygplats och andra destinationer ute i landet mot mellanlandningar på mindre orter gör att det blir mindre attraktivt att resa till Stockholm vilket i förlängningen innebär att resorna uteblir och jobb försvinner.

Per Kågeson framhåller att Brommaflyget kan flyttas till Arlanda men inte heller här beaktas det mänskliga perspektivet – människor reser på tider då människor behöver resa. För många affärsresenärer är tidiga morgonflyg och sena eftermiddagsflyg en förutsättning för att kunna kombinera familj och arbetsliv. Att flytta över Brommaflyget till Arlanda och samtidigt tillgodose människors behov och önskemål gällande restider är inte möjligt, det konstaterar även Trafikverket.

Stockholms stad har ansökt om att uppgradera Bromma flygplats status. Genom att göra det kan vi möjliggöra en ökad kapacitet men också för mer miljövänliga flygplan med mindre koldioxidutsläpp och lägre bullernivåer. Braathens, som är en av de stora aktörerna på Bromma, har till exempel påbörjat arbetet med att byta ut sin flygplansflotta mot mer bränslesnåla och tystare flygplan. På så vis kommer de att kunna minska koldioxidutsläppen per säte med närmare 40 procent och bullerutbredningen med 75 procent jämfört med dagens situation.

En annan viktig faktor för att Stockholm ska vara en konkurrenskraftig region är ett ökat bostadsbyggande. Alliansen har visat att det går att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 utan att behöva bygga på Bromma flygplats. Den nya vänsterledda majoriteten har både sänkt ambitionerna i närtid och tänker sig att det i en snar framtid ska finnas möjlighet att bygga 50 000 bostäder på Bromma flygplats. Inte bara är den tidsplanen orealistisk, den hämmar också stadens tillväxt. För att sätta lite perspektiv på bostadsbyggandet – Hammarby sjöstad som omfattar 11 000 bostäder började byggas på 90-talet och är ännu inte färdigbyggt. Alliansen gick till val på lika många bostäder som vänstermajoriteten, bostäder som ska byggas runt om i hela staden, men lovade också att bevara Bromma flygplats som en viktig fråga för både regionens och landets utveckling och tillväxt. Till skillnad från vänstermajoriteten så anser vi inte att dessa står i motsats till varandra.

Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd, Stockholm stad

Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande i trafikutskottet

König Jerlmyr (M): Vänstermajoritetens politik förvärrar Stockholms bostadsproblem

Anna König JerlmyrI den granskning som P4 Stockholm har gjort av Stockholms bostadsmarknad framkommer betydande problem med rörligheten och utbudet av bostäder.

- Grundproblemet är att vi inte bygger tillräckligt med bostäder och att rörligheten på bostadsmarknaden är låg. Därför är det beklagligt att vänstermajoriteten nu har sänkt ambitionerna i bostadsbyggandet i Stockholms stad, säger Anna König Jerlmyr (M), oppositionsråd och gruppledare.

– Det är bristande tillgång till bostäder som skapar höga hyror och låg rörlighet. Jag vill dels uppmana vänstermajoriteten att öka ambitionerna för bostadsbyggandet men även uppmana regeringen att se över reglerna för att göra det lättare att hyra ut lägenheter i andra hand, avslutar Anna König Jerlmyr (M).

​König Jerlmyr (M): Stoppa utredningen om nedläggningen av Bromma flygplats

Anna König JerlmyrVillaägarna har presenterat en opinionsundersökning som visar att drygt hälften av alla boende i Bromma vill ha kvar Bromma flygplats. Det visar på ett brett folkligt stöd att flygplatsen ska få finnas kvar. Samtidigt uppger de boende att buller är ett problem.

- Regeringen måste lyssna på Brommaborna själva och stoppa utredningen om att stänga Bromma flygplats. Det viktiga nu är att respektera folkopinionen och ge långsiktiga möjligheter att investera i bullerdämpande åtgärder, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

​König Jerlmyr (M): Majoritetens sänkta bostadsmål är skadligt för Stockholm

Anna König JerlmyrUnder alliansens tid uppnådde vi den högsta byggtakten i Stockholm sedan 1970-talet. En fortsatt hög byggtakt är nödvändigt för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt.

Samtidigt som fler än någonsin står i bostadskö i Stockholm så sänker vänstermajoriteten målet för bostadsbyggandet.

- Det är olyckligt att vänstermajoriteten nu sänker bostadsambitionerna. Det är i ett läge där Stockholm växer så det knakar och är i stort behov av fler bostäder. säger Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd och gruppledare (M).

– Moderaterna vill bygga minst 10 000 bostäder per år denna mandatperiod, majoriteten vill inte ens bygga 7 000 bostäder per år. För att värna Stockholms tillväxt, och människors rätt till bostad, krävs en ambitionshöjning i bostadsbyggandet, avslutar Anna König Jerlmyr (M).

Moderaterna vill bevara Astoriaflygeln

Joakim Larsson (M)För Moderaterna är det viktigt att vi tar hand om det historiska Stockholm, dess kulturvärden och vackra stadsmiljö. Vi värnar stenstaden och dess äldre bebyggelse.

Samtidigt är det viktigt att vi också ser till det som gör Stockholm till Stockholm, stadens gröna och blå värden. Staden växer som aldrig förr och inte sedan 70-talet har det byggts så många nya bostäder. Med Alliansen i majoritet färdigställdes närmare 39 000 nya bostäder 2006 – 2014. Den höga byggtakten behöver fortsätta, och helst öka. Men det måste göras med respekt till det gamla och till det gröna. Vår målsättning är att bygga 140 000 nya bostäder till 2030. Därför har vi också tagit fram en utredning som visar på att det är fullt möjligt utan att ta mer än sju promille värdefull grönyta i anspråk. Och utan att lägga ned Bromma flygplats. Rapporten heter Bostadspotential i Stockholm och finns att läsa här.

Förra våren drog vi ut ärendet om kvarteret Riddaren från stadsbyggsnämndens lista. På torsdag kommer ärendet upp igen, efter att vänstermajoriteten bordlade det på förra nämnden. Vi kan inte se att något som motiverar en rivning framför ett bevarande av byggnaden har tillförts ärendet i sak. Genom det underlag som finns framtaget framgår det inte tydligt att den del som vetter mot Sofi Almquists Plats är i så dåligt skick att en rivning kan motiveras. Därför kommer Moderaterna efter noga övervägande att rösta nej till förslaget i stadsbyggnadsnämnden på torsdag.

Artikel i Östermalmsnytt

 

Samtal om stockholmregionens bostadsutmaningar

Idag deltog Cecilia i ett rundabordssamtal om bostadsbyggande i stockholmsregionen som arrangerades av Stockholms handelskammare. Förutom flera kommuner i länet så fanns även representanter från landstinget, länsstyrelsen och riksdagen på plats.

Bostadsbristen i regionen är en hämmande faktor för utvecklingen länet. Alliansen i Stockholms stad satte redan 2006 upp höga bostadsmål och har sedan ökat ambitionerna för varje år. Totalt byggdes 38 864 nya bostäder i Stockholms stad mellan 2006-2014, vilket innebär att vi har den högsta byggtakten på 40 år men vi behöver höja den ytterligare. Därför gick alliansen till val på att bygga ytterligare 140 000 nya bostäder fram till 2030.

En utmaning i bostadsbyggandet är att möta behovet utifrån de förutsättningar som de nyinflyttade stockholmarna har. Befolkningsökningen i stockholmsregionen består i huvudsak av nyfödda, invandring och inflyttning från resten av Sverige. Inflyttningen från resten av Sverige är i förhållande till de två övriga kategorierna ganska liten och består främst av yngre personer mellan 20-30 år. Utmaningen för regionen är, förutom att tillgodose behovet av nya bostäder, även att möta de aktuella målgruppernas behov av bostäder. Det är grupper som generellt är mindre resursstarka än den genomsnittliga stockholmaren, något som också ställer krav på bostadspolitiken och dess förutsättningar.

Dagens diskussioner kom i mångt och mycket att handla om kommunernas utmaningar och möjligheter vad gäller markpolitiken men även om förenklad lagstiftning i form av kortare processer och nya bullerregler som gör det enklare att bygga t ex nära tunnelbanan.

Därtill diskuterades även vikten av att koppla infrastrukturinvesteringar till bostadsbyggande och få dessa att gå hand i hand. Stockholmsöverenskommelsen och utbyggnaden av tunnelbanan är ett bra exempel på hur detta kan samordnas på bästa sätt.

Det är även viktigt att alla aktörer i regionen tar sitt ansvar och att vi kan få till långsiktiga lösningar som skapar en förutsägbarhet på bostadsmarknaden i så väl stockholmsregionen som i andra storstadsregioner i Sverige.