Etikettarkiv: Cecilia Brinck

Positiva skolexempel uppmärksammas

I dag besökte vi Rålambshovsskolan, en kommunal grundskola (6-9) i Stockholm som lyckades  få alla elever som gick ut nian förra året behöriga till gymnasiet. För att visa vår uppskattning hade vi med oss tårta som tack för deras insatser.

IMG_0089

Rektor Gunilla Olsson tillsammans med biträdande rektorerna Eva Andersson (tv) och Jenny Johansson (th)

Nyckeln bakom framgången är enligt skolan själva dels deras medvetna arbete med elevhälsa och bra studie- och yrkesvägledare och dels skolans särskilda teknikfokus. Genom att skolledningen tar en aktiv roll i elevhälsoarbetet, där regelbundna uppföljningar genomförs, så har de bra koll på elever som behöver hjälp och stöd samtidigt som de har goda redskap för att agera om det behövs.

En annan viktig faktor som skolan själva framhåller som en del i det lyckade arbetet är att de sedan 2013 är en diplomerad teknikskola. Det innebär att skolan har genomgått Tekniklyftet, ett fortbildningsprojekt, på Vetenskapens hus och att teknikämnena genomsyrar hela skolans arbete.

IMG_0092

Cecilia tillsammans med skolledningen för Rålambshovsskolan

 

Det var ett mycket inspirerande besök och vi hoppas att Rålambshovsskolan ska bli en förebild för andra skolor som väljer att följa efter. Vårt mål är att alla elever ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet och att alla skolor får de verktyg som behövs för att kunna hjälpa alla elever att nå det målet.

 

Alliansen reservation mot vänstermajoritetens verksamhetsplan

Under Alliansens åtta år i majoritet har Stockholms stads kommunala förvaltning steg för steg blir mer effektiv för att skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt. Alliansen har konsekvent prioriterat kärnverksamheten som förskola, skola, äldreomsorg, sociala verksamheter och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Vi har varit garanten för en stark och välskött ekonomi och levererat överskott till stockholmarna varje år under den tiden vi haft förtroende att styra Stockholm. Därför kunde vi också ge mer resurser än någonsin till äldreomsorgen, skolan och stadens sociala verksamheter.

Alliansens vision är att stockholmarna ska ha frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett bra liv. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar istället för att diktera hur stockholmarna ska leva sina liv. Vi strävar efter att förenkla för invånare och företag i relationerna med staden. Vi vill stärka människors egenmakt genom att utveckla och förbättra valfriheten. Stockholm ska vara såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Förslaget till verksamhetsplan för kommunstyrelsen återspeglar med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och den rödgrönrosa majoritetens.

Det mest allvarliga vi ser är den aviserade kursändring som utgör ett hot mot mångfalden och valfriheten i välfärden. Inom förskola och äldreomsorg hotas den fria etableringsrätten, vilket leder till en sämre mångfald och som allvarligt försvårar entreprenörskapet i kvinnodominerade branscher. Även valfriheten för hela länets gymnasieelever är hotad genom den översyn av den länsgemensamma gymnasieregionen som aviseras i verksamhetsplanen.

Vänstermajoritetens tilltro till politiska beslut är lika stor som respekten för enskilda människors val är liten. Det är en politik som är verklighetsfrämmande, i otakt med stockholmarnas önskemål och som undergräver drivkrafter för förnyelse i välfärden.

Vi är även kritiska till den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som vänstermajoriteten nu lägger på staden. Vi säger nej till den överflödiga byråkratiska överbyggnad i form av nya kanslier, råd, utskott och samordnare som kommer att kostnaden om tolv miljoner kronor årligen.

Avslutningsvis är vi frågande till den kommission för social hållbarhet som kommunstyrelsen ska ta fram en plan för. Det är i dagsläget inte känt vilket uppdrag och vilken sammansättning som denna kommission ska ha. Vi förutsätter att oppositionen ges möjlighet till antingen politisk representation eller möjlighet att lämna förslag på personer som ska ingå i kommissionen. Oaktat detta konstaterar vi att vänstermajoriteten, trots högstämd retorik, har försatt arbetet med utvecklingen av ytterstaden i ett beslutsmässigt vakuum efter valet.

Cecilia besöker Må bra förskolor

Må bra förskolor1 I förmiddags besökte vi Må Bra Förskolor i Upplands Väsby. Elisabeth Kvanman, ägare och VD, visade runt och berättade om företagets värdegrund och kvalitetsarbete. Mycket imponerande. Nya fina lokaler, funktionellt inredda och med fantastiska möjligheter till uteaktiviteter. Man har också en nystartad svensk-engelsk avdelning, som snabbt blivit stor succé.

Tyvärr kan barn i Stockholms stad inte längre ta del av Må Bra-konceptet. Sedan 2011 har företaget drivit två parklekar i Stockholms stad, Obsans parklek i Observatorielunden samt Vasaparkens parklek. Kopplad till Obsans parklek finns också en populär fritidsklubb (med lång kö) och dessutom har man drivit öppen förskola på Norrmalm.

Våren 2014 beslutade Norrmalms stadsdelsnämnd att upphandla verksamheten på nytt, och Må Bra Förskolor i Stockholm lämnade in ett anbud. Ingen kritik har riktats mot verksamheterna – tvärtom. Brukarna är mycket nöjda och förvaltningen konstaterade i våras att upphandlingen lett till högre kvalitet och bättre lokalutnyttjande.

Men den rödgrönrosa majoriteten har nu beslutat att ta tillbaka verksamheten i egen regi. Inga skäl har angetts. Ordförande i SDN Norrmalm är vänsterpartisten Åsa Tillberg. Hon intervjuades i Vi i Vasastan i höstas när hon blivit vald och konstaterar där att de här verksamheterna ska tas tillbaka i egen regi. Sen tillägger hon: ” Under nästa år finns inga fler aktuella verksamheter att ta tillbaka.” Där har vi det, i svart på vitt. I vänsterns Stockholm ska det inte finnas några fristående alternativ. Kommunalt är bra, privat är dåligt.

Vad brukarna tycker är ointressant. Att barnen trivs och mår bra är ointressant. Att stadsdelsförvaltningen själv konstaterat att verksamheten är bra och effektiv är ointressant. Vänsterns ideologiska skygglappar och totala okunskap om och ointresse för företagande innebär att stockholmarnas valfrihet begränsas kraftigt och att kvaliteten i verksamheterna därför försämras. Konkurrens är nämligen bra för kvaliteten även i välfärdssektorn.

Samtal om stockholmregionens bostadsutmaningar

Idag deltog Cecilia i ett rundabordssamtal om bostadsbyggande i stockholmsregionen som arrangerades av Stockholms handelskammare. Förutom flera kommuner i länet så fanns även representanter från landstinget, länsstyrelsen och riksdagen på plats.

Bostadsbristen i regionen är en hämmande faktor för utvecklingen länet. Alliansen i Stockholms stad satte redan 2006 upp höga bostadsmål och har sedan ökat ambitionerna för varje år. Totalt byggdes 38 864 nya bostäder i Stockholms stad mellan 2006-2014, vilket innebär att vi har den högsta byggtakten på 40 år men vi behöver höja den ytterligare. Därför gick alliansen till val på att bygga ytterligare 140 000 nya bostäder fram till 2030.

En utmaning i bostadsbyggandet är att möta behovet utifrån de förutsättningar som de nyinflyttade stockholmarna har. Befolkningsökningen i stockholmsregionen består i huvudsak av nyfödda, invandring och inflyttning från resten av Sverige. Inflyttningen från resten av Sverige är i förhållande till de två övriga kategorierna ganska liten och består främst av yngre personer mellan 20-30 år. Utmaningen för regionen är, förutom att tillgodose behovet av nya bostäder, även att möta de aktuella målgruppernas behov av bostäder. Det är grupper som generellt är mindre resursstarka än den genomsnittliga stockholmaren, något som också ställer krav på bostadspolitiken och dess förutsättningar.

Dagens diskussioner kom i mångt och mycket att handla om kommunernas utmaningar och möjligheter vad gäller markpolitiken men även om förenklad lagstiftning i form av kortare processer och nya bullerregler som gör det enklare att bygga t ex nära tunnelbanan.

Därtill diskuterades även vikten av att koppla infrastrukturinvesteringar till bostadsbyggande och få dessa att gå hand i hand. Stockholmsöverenskommelsen och utbyggnaden av tunnelbanan är ett bra exempel på hur detta kan samordnas på bästa sätt.

Det är även viktigt att alla aktörer i regionen tar sitt ansvar och att vi kan få till långsiktiga lösningar som skapar en förutsägbarhet på bostadsmarknaden i så väl stockholmsregionen som i andra storstadsregioner i Sverige.