Etikettarkiv: EU-medborgare

Öppet brev till Stefan Löfven: Sluta ducka i tiggarfrågan

Idag har oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr skickat ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven (S) om att regeringen måste ta ansvar och börja agera i frågan om fattiga EU-medborgare som tigger.

Hela brevet publiceras nedan:

Statsminister Stefan Löfven,

Stockholms stad möter tillsammans med andra kommuner runt om i hela Sverige en allt mer växande utmaning med fattiga EU-medborgare som söker sig hit för att under en tid få ihop pengar. Bakgrunden är att människor är fattiga, arbetslösa och saknar tillräcklig utbildning och inte sällan beror detta på brister som korruption och diskriminering i deras hemländer. Boplatserna som följer av tiggeri är ohanterliga med stor nedskräpning och otrygghet som följd.

Regeringen har tillsatt den nationella samordnaren för utsatta EES-medborgare, vilket är ett mycket bra initiativ. Samtidigt ser vi hur en allt mer växande utmaning möts av avvaktan och tystnad i många kommuner. Allt för många står utan vägledning och utan vetskap om hur de ska hantera frågan. Samtidigt möts de av tystnad från regeringen.

Vi står nu inför en fullständigt ohållbar situation. Sveriges kommuner måste ges stöd och hjälp i att hantera den allt mer växande utmaning vi ser idag. På mindre än ett år har antalet som söker sig hit mer än dubblerats enligt den nationella samordnaren, vilket resulterat i en ökad otrygghet på grund av flertalet olagliga boplatser på gator och i naturen, men också i parker och lekplatser. Nu väntas gruppen ytterligare öka och regeringen behöver agera snarast för att ge kommunerna verktyg att hantera situationen.

En storstad som Stockholm har helt andra förutsättningar och möjligheter att själva agera än mindre kommuner i landet. Alliansen i Stockholms stad har under sin tid vid makten byggt upp en socialtjänst som erbjuder bland annat akutboende, dagverksamheter med mat och dusch samt uppsökande socialtjänst som behärskar romani chib. Samtidigt ser vi hur vänstermajoriteten i Stockholm allt mer tappar kontrollen över situationen. De skriver i sin budget att staden ska vara mycket restriktiva med avhysningar, samtidigt som allt fler boplatser växer fram.

Det saknas långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor i sina hemländer och en tydlighet i frågan från regeringen. Det är först när kommuner ges stöd i sitt arbete som vi kommer att kunna se en förändring lokalt. Moderaterna i Stockholms stad ser med oro på utvecklingen och regeringens oförmåga att presentera en konkret politik på området.

Därför hemställer Moderaterna i Stockholms stad att regeringen ska ta initiativ till följande konkreta åtgärder:

För det första: Initiera ett EU-toppmöte om mänskliga rättigheter och sociala trygghetssystem. Toppmöten kan inte enbart sammankallas när det krisar i ekonomin utan också frågor som rör diskriminering, korruption och bristfälliga trygghetssystem i länder som Rumänien och Bulgarien.

För det andra: Regeringen måste förändra det svenska regelverket så att kommuner och privata markägare kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga boplatser. Dels för att möta de utmaningar vi har idag men inte minst för att kunna arbeta för att inga nya boplatser växer fram. Kronofogden behöver inte alltid kopplas in vid ansökan om avhysningar och regelverket som idag är krångligt och byråkratiskt måste ändras. Flyttar en boplats några meter ska inte en ny ansökan behöva inkomma.

För det tredje: Svenska kommuner måste ges rätt verktyg att kunna möta utmaningarna på våra gator, torg och parker. Det handlar om nationella riktlinjer i frågan men också verktyg och möjligheter att upprätthålla gällande regelverk och ordningsföreskrifter. Moderaterna i Stockholm har föreslagit att kommuner bör kunna anställa ordningsvakter för att säkerställa att sov- och boplatser inte växer fram i parker och på förskolegårdar.

För det fjärde: Regeringen bör uppdra till den nationella samordnaren att uppmuntra människor att ge pengar till de organisationer som verkar i länder som Rumänien och Bulgarien för att möjliggöra stöd på plats. Genom att bidra till att köpa mark, bidra till utbildning för barnen, yrkesutbildning till vuxna kan fler arbetstillfällen skapas som kan motverka fattigdom på kort och lång sikt.

För det femte: Regeringen måste ta signalerna om människohandel på allvar. Moderaterna i Stockholms stad fick tidigt signaler om att det förekommer människohandel med inslag av ockerverksamhet och utpressning bland de som tigger. I vår budget för 2015 satsade vi på en enhet som skulle bestå av socialtjänst och polis för att kartlägga omfattningen samt arbeta uppsökande för att upptäcka eventuell människohandel. Regeringen måste ta initiativ så att den nya polismyndigheten kan agera på liknande sätt tillsammans med kommuner runt om i Sverige.

Till sist. Den lagstiftning som finns måste omfatta alla människor oavsett om de är EU-medborgare eller svenska medborgare. I Stockholms stad var jag som socialborgarråd tydlig med att barn som vistas i kommunen aldrig ska behöva tigga eller bo i de farliga miljöer som boplatserna utgör. Därför fick socialtjänsten ett särskilt uppdrag att agera omedelbart om de upptäckte att barn förekom bland tiggare. Samma princip som gäller barn oavsett ursprung i Stockholm. Jag noterar att alla kommuner inte agerar på liknande sätt och det finns kommuner som ser mellan fingrarna och låter barn tigga. Det är givetvis oacceptabelt och därför behöver regeringen också ta fram nationella riktlinjer kring kommuners stöd och agerande vid boplatser och tiggeri.

Problemet idag kan liknas vid en läckande hink där många kommuner försöker fånga upp de vattendroppar som sipprar ut istället för att göra något åt grundproblemet, laga hinken. Därför måste frågan upp på EU-ministernivå där mänskliga rättigheter och sociala rättigheter ska tillmätas samma betydelse som ekonomi. Att vi har medlemsstater som idag fortfarande har stora problem med korruption, bristande trygghetssystem och diskriminering är inte värdigt ett Europa 2015. Jag förväntar mig av statsministern att han snarast visar på handlingskraft.

Stockholm den 20 maj 2015

Anna König Jerlmyr
Oppositionsborgarråd Stockholms stad (M)

Vi kan inte låta kåkstäder växa fram i Sverige 2015

Slutreplik om tiggeri från Anna König Jerlmyr till socialborgarrådet Ewa Larsson

I sitt svar på min artikel tar Ewa Larsson (MP) upp en rad initiativ och insatser som Stockholms stad arbetar med för att hjälpa utsatta EU-migranter. Många av dessa insatser påbörjades redan under min tid som socialborgarråd och bör fortsätta. Jag vill också påminna Ewa Larsson om att hon i sin egen budget skrev att ”avhysningar ska undvikas i största möjliga utsträckning”.

Nu står vi inför en utmaning där antalet fattiga EU-medborgare befaras fördubblas fram till sommaren. Häri ligger utmaningen.
Tystnaden från den ansvariga ministern Åsa Regnér är talande för hur regeringen försöker att ducka i frågan.

I det fortsatta arbetet måste Regeringen ta ansvar. Det behövs ett tydligt regelverk så att kommuner och privata markägare kan agera kring avhysning av olagliga boplatser, men också vilket stöd och insatser som ska ges till utsatta EU-medborgare enligt svensk lag.

Kommunerna behöver också verktygen för att kunna möta utmaningarna på våra gator och parker. Svensk lag ska gälla lika för alla. Vi kan inte låta kåkstäder växa fram i Sverige 2015. Vi vill att regeringen tar initiativ till ett EU-toppmöte om mänskliga rättigheter och sociala trygghetssystem för att sätta press på medlemsländer så som Rumänien och Bulgarien. Detta handlar i grunden om mänskliga rättigheter.

Många är de initiativ, från både organisationer och kommuner, som förbättrar situationen för de utsatta.Detta är bra och behövs. Därför är det uppseendeväckande att den ansvariga ministern är helt tyst i dessa frågor.

Anna König Jerlmyr (M), Oppositionsborgarråd Stockholms stad

Intervju i mPodden

Den här veckan intervjuad Michael Anderberg, som driver den största fristående moderata poddradion, Anna König Jerlmyr. Diskussionen handlade om situationen med EU-migranter och de växande boplatserna runtom i Stockholm, den nationella arbetsgruppen ”Ett modernt yrkesliv, ett tolerant och jämställt Sverige” samt jämställdhet, dels i allmänhet och dels på den svenska arbetsmarknaden.

Ni kan lyssna på inslaget här: Intervju med Anna König Jerlmyr

IMG_0737.JPG

 

Akut socialt problem som måste lösas

Anna König JerlmyrNedan följer en replik från Anna König Jerlmyr på socialborgarrådet Ewa Larssons artikel i Svenska Dagbladet den 16/3:

Det är välkommet att Ewa Larsson (MP) tar initiativ för att nå en långsiktig lösning (16/3). Men vi måste samtidigt agera konkret för att på kort sikt avhjälpa problemen.

Antalet olagliga boplatser har på kort tid ökat kraftigt efter att de rödgrönrosa tog över makten och slutade arbeta mot olagliga boplatser. De befaras nu öka än mer inför sommaren. Samtidigt saknar kommuner verktyg för att upprätthålla lagen. Tyvärr blir MP svaret skyldig på vad de rödgrönrosa konkret tänker göra för att redan nu komma till rätta med den rådande situationen och förhindra att den förvärras.

Konkreta insatser i hemländerna är bra, men måste ske på ett sätt som är förenligt med lagstiftningen, som uttryckligen förbjuder kommuner att bedriva bistånd i utlandet. För att nå en långsiktig lösning är det viktigt att bygga upp arbeten, skolgång och yrkesutbildningar i hemländerna. En framkomlig väg är också att skapa samarbete med kyrkor och ideella föreningar för att skapa alternativ till tiggeri som försörjning, där fokus i arbetet utgår från hemlandet. Genom att varor tillverkade i hemländerna säljs här via nätet, företag eller frivilligorganisationer kan en förändring på gräsrotsnivå påbörjas.

Kommuner erbjuder tillfälligt stöd i Sverige, men regeringen måste ställa krav på länder som Rumänien och Bulgarien. Många EU-medborgare är här på grund av diskriminering och utsatthet. Vi kan inte heller acceptera att vissa människor får undantag från lagen och ges rätt att bosätta sig var som helst. De rödgrönrosa måste lämna oppositionsrollen, ta ansvar och agera för att lösa vad som är ett akut socialt problem här och nu.

Moderater har tagit initiativ med konkreta förslag för att lösa en situation som allt fler finner ohållbar och ge kommunerna verktyg för att upprätthålla lagen.

Vi är skyldiga både EU-medborgarna och väljarna att vidta verksamma åtgärder för att få en lösning som kombinerar hänsyn till socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet.

ANNA KÖNIG JERLMYR (M)

oppositionsborgarråd Stockholms stad

Anna König Jerlmyr (M): Regeringen måste ge staden verktyg att avhysa boplatser

Frågan om fattiga EU-medborgare som tigger i Stockholm och Sverige är en svår fråga som omfattar många dimensioner och grundproblematiken kan inte lösas av en enstaka kommun eller land. Det är viktigt att Stockholms stad tar ett tydligt ansvar för att lyfta diskussionen och finna en lösning på denna utmaning som kombinerar hänsyn för socialt utsatta människor med berättigade krav på trygghet och ordning i det offentliga rummet.

Stockholm har idag precis som många andra städer en allt större utmaning med EU-medborgare som kommer hit för att tigga. Enligt stadens uppsökande verksamhet har antalet EU-migranter på stadens gator ökat markant på senare tid efter vänstermajoritetens tillträde. Det är självklart att en kommun på kort sikt har ett ansvar att hjälpa människor som råkar illa ut. Det som saknas är långsiktiga lösningar för att hjälpa utsatta människor och en tydlighet i frågan från regeringen.

Vi måste arbeta för tryggheten på våra gator och stadsmiljön för alla som vistas i staden. När det gäller illegala boplatser måste utgångspunkten vara att ingen kan bosätta sig var de vill. Boplatserna skapar stora problem för kringboende samtidigt som det påverkar tryggheten i Stockholms stad. Svensk lag måste gälla för alla, oavsett var man kommer ifrån.  I Stockholms stads ordningsstadga står det klart och tydligt att camping är förbjudet. Vi har inte heller rätt att bosätta oss var vi vill enligt svensk lag. Ändå har vi nu en verklighet där allt fler bosättningar växer fram i stadens offentliga miljöer samtidigt som kommuner saknar de rätta verktygen för att kunna agera. Det krävs mer nationellt agerande för att möta de utmaningar vi ser idag. Regeringen måste ta ett tydligare ansvar.

Därför vill moderaterna i Stockholms stad att:

  •  Ge kommuner rätt verktyg för att kunna hantera utmaningen vi ser. Det handlar exempelvis om att ge kommunen rätt att anställa egna ordningsvakter som upprätthåller ordningsstadgan på stadens mark.
  •  Den svenska regeringen behöver se över regelverket så att kommuner själva kan agera tydligt i frågan kring avhysning av olagliga bosättningar på gator, parker och i stadens naturområden.
  •  Polisen måste agera tydligare och den politiska ledningen måste uttala sitt stöd till polisens insatser och sätta krav på att svenskt regelverk upprätthålls.
  •  Den svenska regeringen måste ta ett större ansvar i frågan och sätta press på EU och Rumänien att ta ansvar.  Grundproblematiken bottnar i att många är utsatta i Rumänien, att korruption hindrar utsatta att få vård, att fler behöver få tillgång till mark, bostäder och utbildning.

Läs mer:

Dagens Nyheter

Sveriges radio

Svt ABC

Expressen

Metro

 

 

Boplatser får inte bli permanenta kåkstäder

Anna König JerlmyrDen nya vänstermajoritetens nej till avhysningar har inneburit att boplatserna runt om i Stockholm blir fler och allt större. Detta är en olycklig utveckling som måste brytas innan vi får regelrätta kåkstäder i kommunen.

Vi är många som känner för de utsatta människorna som tigger och lever i stor utsatthet. Men det innebär inte att vi kan bortse från det faktum att det är olagligt att bosätta sig var som helst samtidigt som det är en ovärdig boendesituation och stor sanitär oläglighet.

Situationen som vi ser i dag är oacceptabel. Den nya majoriteten står i dag helt handfallen utan några konkreta åtgärder framåt. Kommuner har ett ansvar att hjälpa i det akuta skedet, men det
löser inte grundproblemet. Kortsiktiga lösningar, hur viktiga de än är, är just kortsiktiga. Att öka stödet till tillfälliga boenden som Vinternatt eller tillfälliga evakueringslokaler är inte fel, men det är inte en långsiktig lösning.

För att vi ska kunna nå en långsiktig lösning måste den svenska regeringen ta ett större ansvar i frågan. De måste sätta en större press på hemländerna att ta ansvar för sina medborgare. Regeringen måste även ge kommunerna bättre verktyg att hantera frågan. Ett konkret förslag är att ge kommuner verktyg för att kunna arbeta mot olagliga bosättningar och att upprätthålla den lokala ordningsstadgan, genom att bistå polisen med avhysningar.

Anna König Jerlmyr, (M)
gruppledare och oppositionsborgarråd

König Jerlmyr (M): Regeringen måste pressa Rumänien att ta ansvar för sina medborgare

Anna König JerlmyrRegeringen kommer i morgon, genom socialförsäkringsminister Åsa Regnér, att träffa den rumänske ministern för arbete, familj, socialt skydd och äldre.

Många av de tiggare som sitter på Stockholms gator kommer från Rumänien och flera av dessa vittnar om att de förhållanden de har lämnat efter sig i sitt hemland är fruktansvärda.

- Grundproblematiken bottnar i att många är utsatta i Rumänien, att korruption hindrar utsatta att få vård, att fler behöver få tillgång till mark, bostäder och utbildning. Jag kräver att regeringen ökar pressen på Rumänien att ta ansvar för sina medborgare, säger Anna König Jerlmyr (M).

– Kommuner har ett ansvar i det akuta skedet, men det löser inte problemet. Situationen som vi ser i dag är oacceptabel. För att vi ska kunna nå en långsiktig lösning måste den svenska regeringen ta ett större ansvar i frågan, avslutar Anna König Jerlmyr (M).