Etikettarkiv: Tillväxt

Socialdemokraternas löftesbrott – vem i majoriteten håller i styrårorna?

150129_AnnaKonig_V2A2279Sedan regeringen tillträdde har det ena vallöftet efter det andra brutits. Stefan Löfven och hans regeringskollegor har dragits med en svekdebatt under större delen av deras korta tid i Rosenbad. Socialdemokraternas löftesturné under valrörelsen där de lovade allt till alla slår nu tillbaka mot skattebetalarna. Läget är likartat i det numera S-ledda Stockholms stad. Vänstermajoriteten i Stadshuset har inte ens uppfyllt hälften av de löften som Socialdemokraterna ställde ut innan valet. Det handlar bland annat om studentbostäder, traineejobb och en regional pakt för att alla länets kommuner ska höja ambitionerna för bostadsbyggande. Inget av löftena har uppfyllts och besluten finns inte heller med i stadens budget.

Socialdemokraterna i Stockholms stad presenterade under valrörelsen sitt program ”100 dagar av förändring”. Detta utspel bestod av en lång rad olika reformer och beslut som Socialdemokraterna lovade sina väljare att genomföra de första 100 dagarna om de fick makten i Stockholms stad. Nu har 100 dagar gått en granskning av Moderaterna i Stadshuset visar det att inte ens hälften av deras löften är uppfyllda.

Deras löften om att införa traineejobb för unga i äldreomsorgen har inte blivit av och inte heller har deras utlovade program för studentbostäder påbörjats. Socialdemokraterna lovade allt till alla innan valet, men nu står det klart att det är stockholmarna som får betala priset för detta löftesmaraton.

Vänstermajoritetens oenighet har resulterat i att viktiga beslut skjutits upp och förhalats, ofta med stora kostnader för stockholmarna. Den absolut största notan är Förbifarten som hamnade på 170 miljoner kronor. Konfliktytor såsom Förbifart Stockholm, Bromma flygplats och Slussen visar starkt på att vänstermajoriteten är svårt splittrad i viktiga framtidsfrågor för både Stockholm och hela Sverige.

Socialdemokraternas uppenbara svårigheter med att regera staden är allvarligt för Stockholms möjlighet att växa och utvecklas. Om Socialdemokraterna redan i inledningen av sitt maktinnehav i Stadshuset är så tyngda av majoritetens splittring och oenighet att de inte ens kan uppfylla sitt eget 100-dagarsprogram, hur ska de då mäkta med att hantera Stockholms utmaningar kommande år? Med en så bristfällig regeringsduglighet, hur kommer Socialdemokraterna tillsammans med sina koalitionspartier att klara av oförutsedda kriser och händelser? Splittring, oenighet och förhalande är ett svek mot väljarna och Stockholm.

Regeringens höjda skatter i kombination med vänstermajoriteten i Stockholms oförmåga att hantera viktiga framtidsfrågor kommer att slå hårt mot svenska skattebetalare. För att Stockholm ska fortsätta att växa och vara en tillväxtmotor för hela Sverige behövs en handlingskraftig majoritet i staden och en nationell politik som skapar förutsättningar för jobb, företagande och tillväxt.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: S vallöften första 100 dagarna

Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd Stockholm stad

 

Alliansen besökte Bromma flygplats

Igår besökte den moderata kommunfullmäktigegruppen tillsammans med de övriga allianspartierna Bromma flygplats för att informera sig om betydelsen av flygplatsen samt vilka effekter en eventuell nedläggning skulle få. På plats träffade vi Swedavias VD Torborg Chetkovich, och Brommas flygplatsdirektör Peder Grunditz som dels berättade om Swedavias övergripande verksamhet samt om Bromma flygplats specifikt.

11156114_10153304448737754_2270129410879344918_n

Det var ett intressant besök där vi fick bekräftat att Bromma flygplats är av betydelse för såväl Stockholms utveckling som för hela Sveriges tillväxt. Idag är 60 procent av resenärerna på Bromma flygplats hemmahörande på annat håll än Stockholmsområdet samtidigt som 70 procent av alla resor är affärsrelaterade. Det visar på vilken betydelse Bromma flygplats har för att skapa nya arbetstillfällen i hela Sverige. Detta bekräftas också av den undersökning som Handelshögskolan i Jönköping och teknikkonsultföretaget WSP genomförde för ett par år sedan och som visar på att omkring 24 000 jobb är direkt hotade om Bromma flygplats läggs ned varav 18 000 av dessa jobb finns utanför Stockholmsområdet.

Därtill framhölls också vikten av Bromma flygplats för att Stockholm ska vara en attraktiv stad för större företag att vilja etablera sig. Stockholm är idag är den åttonde staden i världen mätt i antal globala huvudkontor och har idag fler globala huvudkontor än vad Norge, Danmark och Finland har gemensamt. Dessa företag är viktiga dels för att de genererar arbetstillfällen och dels för att de ökar regionens attraktionskraft. En så utpräglad huvudkontorsekonomi är synnerligen beroende av goda förbindelser med omvärlden, vilket ytterligare understryker betydelsen av Bromma flygplats.

IMG_0061   11025751_10153304448617754_4641644176054074078_n

I samband med besöket så lämnade en enig allians in en motion till kommunfullmäktige där staden uppmanas att dels hemställa hos regeringen att avbryta utredningen om att lägga ner Bromma flygplats och dels uppdra åt stadens berörda nämnder att genast avbryta all pågående planering för att bygga bostäder på Bromma flygplats. Motionen i sin helhet kan du läsa här.

König Jerlmyr (M): Vänstermajoriteten försvagar Stockholms starka position

Årsredovisningen 2014 för Stockholms stad är nu klar. Den visar på en mycket god ekonomisk situation där kommunkoncernen gör ett överskott på drygt fyra miljarder och staden gör ett överskott på knappt tre och en halv miljard kronor. Det visar att den skattehöjning för alla inkomstgrupper som vänstermajoriteten inledde mandatperioden med var helt onödig.

Argumentet att en skattehöjning var nödvändig för att säkra välfärden håller inte. I och med att Stockholm under flera år haft en stark ekonomisk situation finns möjligheter att satsa utan att höja skatten. Till exempel satsade Alliansen dubbelt så mycket på skolan 2014 än vad vänstermajoriteten gör i sin första budget.

- Alliansen har lämnat ett bra resultat bakom sig. Dock ser vi nu att vänstermajoriteten tar staden i helt fel riktning. Flera stadsdelsnämnder uppger att de inte kommer kunna uppfylla målet om barngruppernas storlek, målet om andelen personer som uppbär ekonomiskt bistånd bedöms missas och sjukfrånvaron kommer att bli högre än vad målen anger, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

Samtidigt visar bedömningarna i avstämningsärendet att måluppfyllelsen och kostnadskontrollen avseende byråkrati och administration brister. Administrationens andel av kostnaderna minskar inte längre utan ökar nu.

- Den sammantagna bilden blir en majoritet som har övertagit en stark ekonomi men som helt saknar förmåga att prioritera, styra mot uppsatta mål och komma överens internt. Det kan inga skattehöjningar avhjälpa, säger Anna König Jerlmyr (M).

Alliansens sista år i majoritet kan visa på flera framgångsrika exempel inom olika politikområden. Beslut har fattats om nio nya tunnelbanestationer och 78 000 nya bostäder. Finansiering för en tionde ny tunnelbanestation i Älvsjö har säkerställts. De höjda bostadsbyggnadsmålen nås – med bland annat över 8 000 studentlägenheter i godkända eller pågående detaljplaner och den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet. Alliansen har i åtta år arbetat medvetet och strategiskt med att utveckla ytterstaden, där långsiktiga mål har kombinerats med konkreta handlingar i nutid. Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd är den lägsta sedan 1982 och märkbart lägre än i Göteborg och Malmö.

- Självklart återstår flera utmaningar för att förbättra Stockholm. Men starka finanser är en förutsättning för att kunna satsa på de områden som behöver utvecklas. Därför är vi stolta över att vi 2014 lämnade över en stad med välskött ekonomi och välfungerande verksamheter till vänstermajoriteten, avslutar Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

Besök på Telge Tillväxt

IMG_0397För att lära och se hur andra kommuner möter utmaningar med unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden besökte Johanna Sjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden och Angelica Karlsson, borgarrådssekreterare, i dag Södertälje och Telje Tillväxt. VD Ewert Sjöstrand ritade och berättade hur strukturerna såg ut, och vari utmaningarna låg.

- Det är tydligt att många som hamnat utanför har kraft och förmåga att finnas på den vanliga arbetsmarknaden men att avbruten skolgång och andra utmaningar lett dem snett. Därför är det viktigt med verksamheter som för dem tillbaka till Svenssonlivet. När det gäller HUR det ska ske är det viktigt att prestigelöst se vad som fungerat och därför är det bra att göra studiebesök även utanför stadens gränser.

IMG_0396Telge Tillväxt fokuserar på motiverande arbete och arbetspraktik och fungerar som en brygga till den ordinarie arbetsmarknaden för den som varit borta eller aldrig kommit in. Genom att ta varje individ framåt steg för steg, i en som längst ett år lång process, höjs motivationen och anknytning till arbetsmarknaden skapas. Som alla överbryggande verksamheter pekar Telge Tillväxt på bekymmer med stuprörstänkande inom olika organisationer men också på vilken potential det finns i den grupp som hamnat utanför. Med ett resultat på 70 procent vidare till studier eller arbete ligger Telge Tillväxt bra till, men mer finns att göra.

”24 000 jobb hotas om Bromma läggs ned”

Anna König Jerlmyr och Jessica Rosencrantz har i dag en artikel på DN Debatt om Bromma flygplats framtid.

På DN Debatt 12/2 skriver Per Kågesson om hur Bromma kan läggas ned och ersättas med bostäder. Kågesson tar dock ingen hänsyn till de 24 000 jobb som riskerar att försvinna, att en citynära flygplats är nödvändig dels för regionen men även för hela landet eller att Arlanda inte har kapaciteten att möta resenärernas och flygets behov.

Per Kågeson missar en viktig poäng i sitt resonemang, nämligen den om frågan om jobb och tillväxt i regionen. Bromma flygplats är en viktig del i att skapa jobb, tillväxt och locka nya företag. En rapport som Stockholms handelskammare tagit fram visar att så många som 24 000 jobb riskerar att försvinna i Sverige om Bromma flygplats läggs ned. En majoritet av de hotade jobben finns i dag utanför Stockholmsregionen. Det kan vi naturligtvis inte acceptera. Bromma är större än Stockholm.

I dag är mer än 90 procent av flygresorna till och från Bromma arbetsrelaterade. Flera undersökningar visar att närheten till city och korta restider är den allra viktigaste frågan för affärsresenärer runt om i hela världen. Här har Bromma flygplats överlägsna konkurrensfördelar jämfört med både Arlanda och Skavsta. Att byta direktlinjer mellan Bromma flygplats och andra destinationer ute i landet mot mellanlandningar på mindre orter gör att det blir mindre attraktivt att resa till Stockholm vilket i förlängningen innebär att resorna uteblir och jobb försvinner.

Per Kågeson framhåller att Brommaflyget kan flyttas till Arlanda men inte heller här beaktas det mänskliga perspektivet – människor reser på tider då människor behöver resa. För många affärsresenärer är tidiga morgonflyg och sena eftermiddagsflyg en förutsättning för att kunna kombinera familj och arbetsliv. Att flytta över Brommaflyget till Arlanda och samtidigt tillgodose människors behov och önskemål gällande restider är inte möjligt, det konstaterar även Trafikverket.

Stockholms stad har ansökt om att uppgradera Bromma flygplats status. Genom att göra det kan vi möjliggöra en ökad kapacitet men också för mer miljövänliga flygplan med mindre koldioxidutsläpp och lägre bullernivåer. Braathens, som är en av de stora aktörerna på Bromma, har till exempel påbörjat arbetet med att byta ut sin flygplansflotta mot mer bränslesnåla och tystare flygplan. På så vis kommer de att kunna minska koldioxidutsläppen per säte med närmare 40 procent och bullerutbredningen med 75 procent jämfört med dagens situation.

En annan viktig faktor för att Stockholm ska vara en konkurrenskraftig region är ett ökat bostadsbyggande. Alliansen har visat att det går att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 utan att behöva bygga på Bromma flygplats. Den nya vänsterledda majoriteten har både sänkt ambitionerna i närtid och tänker sig att det i en snar framtid ska finnas möjlighet att bygga 50 000 bostäder på Bromma flygplats. Inte bara är den tidsplanen orealistisk, den hämmar också stadens tillväxt. För att sätta lite perspektiv på bostadsbyggandet – Hammarby sjöstad som omfattar 11 000 bostäder började byggas på 90-talet och är ännu inte färdigbyggt. Alliansen gick till val på lika många bostäder som vänstermajoriteten, bostäder som ska byggas runt om i hela staden, men lovade också att bevara Bromma flygplats som en viktig fråga för både regionens och landets utveckling och tillväxt. Till skillnad från vänstermajoriteten så anser vi inte att dessa står i motsats till varandra.

Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd, Stockholm stad

Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande i trafikutskottet

Fler kan mer och Lärvux är ett steg på vägen

Under onsdagen besökte Johanna Sjö, (M) vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden och Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamot i Arbetsmarknadsnämnden Lärvux på Rosenlundsgatan.

LärvuxLärvux är Stockholms stads utbildningscentrum för vuxna med långsamt lärande. Där samlas kompetens kring inlärning för dem med lindring utvecklingsstörning och de med förvärvad hjärnskada och målet är högt satt. Varje studerande ska ses, känna sitt värde och sporras till prestationer som kanske verkar ouppnåeliga.

Med många olika utmaningar finns ett behov av många olika insatser – både vad gäller utbildningar och vägen ut på arbetsmarknaden.

Lärvux 2Genom att satsa på kompetens och självförtroende kan fler växa och få livsglädjen tillbaka.

Resan görs många bra insatser, men behoven är många och förändras, och broar behöver byggas – mellan regelverk och mellan människor – för att fler ska kunna växa och må bra.

Tack Carina Frisk med medarbetarna Therese, Christina, Birko och Bengt, Johan och Lars för en oerhört stimulerande förmiddag. Trots förkylning, suddiga tankebanor och täppt näsa när jag kom blev dagen klarare och roligare ju fler Powerpoint-presentationer och kluriga paradoxer ni la fram.

 

Therese berättar om studie-och yrkesvägledningens centrala roll i att bistå i att hamna rätt

​König Jerlmyr (M): Stoppa utredningen om nedläggningen av Bromma flygplats

Anna König JerlmyrVillaägarna har presenterat en opinionsundersökning som visar att drygt hälften av alla boende i Bromma vill ha kvar Bromma flygplats. Det visar på ett brett folkligt stöd att flygplatsen ska få finnas kvar. Samtidigt uppger de boende att buller är ett problem.

- Regeringen måste lyssna på Brommaborna själva och stoppa utredningen om att stänga Bromma flygplats. Det viktiga nu är att respektera folkopinionen och ge långsiktiga möjligheter att investera i bullerdämpande åtgärder, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Johanna Sjö, ny vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden besökte SIFA – Stockholms intensivsvenska för akademiker – på Åsö.

Johanna SjöBesöket inleddes med samtal med rektor Christina Rydén och en genomgång av de olika studievägarna och deras individuella förutsättningar och utmaningar.

SIFA är ett snabbspår in för studievana akademiker, där internationell kompetens som kommer till Stockholm ges förutsättningar att snabbt ta till sig svenska språket och komma i kontakt med yrkesverksamma inom det egna verksamhetsområdet.
Både Sveriges Ingenjörer och JUSEK finns med med mentorskap och samverkan, och KTH och lärarhögskolan integrerar de studerande så snart det går. Lärarfacken har inte kommit in ännu, men det vore väl utmärkt om både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund kunde följa Sveriges Ingenjörers exempel här.
För Stockholms skolor är detta en fantastisk möjlighet – tänk hur svårt det är att få tag på lärare med yrkeserfarenhet och examen? Här gäller det att tänka lite vidare – och inte bara ta emot studenter i verksamhetsförlagd undervisning, utan även låta studerande på SIFA göra fältstudier, närma sig Stockholms skolor och se hur det fungerar ute i verksamheten på riktigt. Som jag gjorde idag. Det är alltid lättare att ta till sig information och utbildning när man kan relatera till hur det fungerar på plats.

iPhone Image F92AFD

Idag träffade jag mest pedagoger men även ingenjörer, ekonomer och jurister var där. Det var härligt att träffa kemi- och fysikläraren från Syrien med 20 år i yrket som nu jobbar på att snabbt läsa sig svenska i allmänhet och svenska för pedagoger i synnerhet så att han snart kan fortsätta undervisa. Någon månad på SIFA och redan fungerar språket riktigt bra. Men härligast var surret i korridoren – ett brus av dedikerade människor på väg mot sitt mål.

Liten faktaupplysning i slutet av detta långa inlägg – 49% av allaiPhone Image F92B05 SFI-studerande i Stockholm går in på översta nivån direkt. Visst finns det de som kommer med liten eller ingen grundutbildning alls och som har en lång väg att vandra. Men i Stockholm är de endast sex procent av alla som läser SFI.
Och de utbildade pedagoger jag träffade idag – som brinner för sitt lärarkall och som suger i sig svenska språket – kommer att vara en tillgång inom en mycket snar framtid.

V och MP pudlar om Förbifarten

Idag beslutades att överlämna stadens svar om överklagandena av Förbifarten till mark- och miljödomstolen i Nacka. Det innebär i korthet att staden yrkar på mark- och miljödomstolen ska lämna överklagandena utan bifall och fastställa länsstyrelsens beslut så att kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanerna för Förbifart Stockholm vinner laga kraft.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har nu totalvänt i frågan om Förbifarten. Tidigare har partierna varit explicita och hårdnackade motståndare till Förbifarten, man har konsekvent velat stoppa projektet i såväl stadsbyggnadsnämnden som i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Tonaliteten har gått i still med ”Förbifarten är ingen förbifart. Det är ett sexfiligt trafikmonster” och ”Säg nej till det här hopplöst miljöfientliga och föråldrade projektet och ja till en modern levande stad för människor och inte för bilar. Rösta nej till Förbifarten!” Vid varje tänkbart tillfälle har man tagit till en fantastiskt tydlig retorik, och lovat sina väljare att stoppa projektet. Förbifarten skulle under inga som helst omständigheter byggas, punkt slut med det liksom!

Men nu har de alltså blivit överkörda av Socialdemokraterna. Frågan är om deras väljare vet om att de nu säjer ja tack till Förbifarten?

Alliansen reservation mot vänstermajoritetens verksamhetsplan

Under Alliansens åtta år i majoritet har Stockholms stads kommunala förvaltning steg för steg blir mer effektiv för att skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt. Alliansen har konsekvent prioriterat kärnverksamheten som förskola, skola, äldreomsorg, sociala verksamheter och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Vi har varit garanten för en stark och välskött ekonomi och levererat överskott till stockholmarna varje år under den tiden vi haft förtroende att styra Stockholm. Därför kunde vi också ge mer resurser än någonsin till äldreomsorgen, skolan och stadens sociala verksamheter.

Alliansens vision är att stockholmarna ska ha frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett bra liv. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar istället för att diktera hur stockholmarna ska leva sina liv. Vi strävar efter att förenkla för invånare och företag i relationerna med staden. Vi vill stärka människors egenmakt genom att utveckla och förbättra valfriheten. Stockholm ska vara såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Förslaget till verksamhetsplan för kommunstyrelsen återspeglar med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och den rödgrönrosa majoritetens.

Det mest allvarliga vi ser är den aviserade kursändring som utgör ett hot mot mångfalden och valfriheten i välfärden. Inom förskola och äldreomsorg hotas den fria etableringsrätten, vilket leder till en sämre mångfald och som allvarligt försvårar entreprenörskapet i kvinnodominerade branscher. Även valfriheten för hela länets gymnasieelever är hotad genom den översyn av den länsgemensamma gymnasieregionen som aviseras i verksamhetsplanen.

Vänstermajoritetens tilltro till politiska beslut är lika stor som respekten för enskilda människors val är liten. Det är en politik som är verklighetsfrämmande, i otakt med stockholmarnas önskemål och som undergräver drivkrafter för förnyelse i välfärden.

Vi är även kritiska till den spretande målstyrning och växande byråkratiska börda som vänstermajoriteten nu lägger på staden. Vi säger nej till den överflödiga byråkratiska överbyggnad i form av nya kanslier, råd, utskott och samordnare som kommer att kostnaden om tolv miljoner kronor årligen.

Avslutningsvis är vi frågande till den kommission för social hållbarhet som kommunstyrelsen ska ta fram en plan för. Det är i dagsläget inte känt vilket uppdrag och vilken sammansättning som denna kommission ska ha. Vi förutsätter att oppositionen ges möjlighet till antingen politisk representation eller möjlighet att lämna förslag på personer som ska ingå i kommissionen. Oaktat detta konstaterar vi att vänstermajoriteten, trots högstämd retorik, har försatt arbetet med utvecklingen av ytterstaden i ett beslutsmässigt vakuum efter valet.