Etikettarkiv: Utbildning

Anna König Jerlmyr i paneldebatt om den hållbara storstaden

Idag deltog jag i en paneldebatt i Almedalen om den hållbara storstadsregionen, som arrangerades av NCC. Förutom många spännande och utmanande diskussionsämnen så skulle också var och en av oss på två minuter ge vår vision för ett hållbart bostadsbyggande i framtidens storstadsregion.

I min vision om framtidens Stockholm har vi inget talangslöseri. Vi har vunnit slaget om talangerna. Som en av världens mest kunskapsintensiva regioner har vi lyckats med att attrahera, behålla och utveckla talanger. I framtidens Stockholm lär sig våra förskolebarn både programmering och mandarin. Inget barn behöver pendla från sin stadsdel för att där saknas bra skolor. Våra universitet och högskolor toppar listorna över världens bästa. MIT och Stanford har bestämt sig för att förlägga filialer i Stockholm och studenter från hela Sverige kan ta del av deras kursutbud via webben.

Det ska vara lätt att få sitt första jobb och sin första bostad i Stockholm. Då fungerar hyresmarknaden bättre utan svartkontrakt och det lönar sig att röra på sig. Det ska finnas en stor blandning av bostäder: hyresrätter, kollektivboende, ägarlägenheter, bostadsrätter till alla som har behov. Och det ska ta max två år från förslag till att bostaden är klar.

I framtidens städer är vi vårt eget kretslopp där vi tar tillvara allt avfall och skräp och omvandlar det till energi. Vi odlar på taken och tar oss fram via eldrivna bussar, cyklar och till fots. Människor jobbar både inomhus och i utomhusmiljöer anpassade för alla dem som vill sitta utomhus och jobba i det gränslösa arbetet. Buller har vi löst med ny teknik så det går att bygga var som helst och vi har också en helt ny stadsdel. På vatten. Framtidens stad förenar täthet med grönska, inte minst genom att våga bygga mer på höjden.

I framtidens Stockholm är det lika vanligt att chefen heter Mustafa som Sofia. Idag drivs vart fjärde nytt företag som startas i Stockholm av en person med utländsk bakgrund. I framtiden är det vartannat. Vi inser värdet av alla människor med utländsk bakgrund. Genom fler erfarenheter från andra länder kan vi skapa en filial till Kista, i Bangalore.

Med urbaniseringen blir städerna snart viktigare än nationalstaterna. Vi har stockholmsambassadörer och vår första utrikesminister som marknadsför staden i världen. Stockholm har blivit mer internationellt tillgängligt med att behålla Bromma och bygga ut Arlanda, och leder ligan av innovativa och hållbara städer.

Vi är helt enkelt den självklara staden såväl för 19-åringen som precis ska flytta hemifrån och börja studera, som för den indiske dataspecialisten som har fått erbjudande att komma till Stockholm. Stockholm är den magnet som andra städer i världen vänder sina blickar mot. Så ser min vision för Stockholm ut.

/ Anna König Jerlmyr, gruppledare och oppositionsborgarråd, Moderaterna i Stockholms stad

Socialdemokraternas löftesbrott – vem i majoriteten håller i styrårorna?

150129_AnnaKonig_V2A2279Sedan regeringen tillträdde har det ena vallöftet efter det andra brutits. Stefan Löfven och hans regeringskollegor har dragits med en svekdebatt under större delen av deras korta tid i Rosenbad. Socialdemokraternas löftesturné under valrörelsen där de lovade allt till alla slår nu tillbaka mot skattebetalarna. Läget är likartat i det numera S-ledda Stockholms stad. Vänstermajoriteten i Stadshuset har inte ens uppfyllt hälften av de löften som Socialdemokraterna ställde ut innan valet. Det handlar bland annat om studentbostäder, traineejobb och en regional pakt för att alla länets kommuner ska höja ambitionerna för bostadsbyggande. Inget av löftena har uppfyllts och besluten finns inte heller med i stadens budget.

Socialdemokraterna i Stockholms stad presenterade under valrörelsen sitt program ”100 dagar av förändring”. Detta utspel bestod av en lång rad olika reformer och beslut som Socialdemokraterna lovade sina väljare att genomföra de första 100 dagarna om de fick makten i Stockholms stad. Nu har 100 dagar gått en granskning av Moderaterna i Stadshuset visar det att inte ens hälften av deras löften är uppfyllda.

Deras löften om att införa traineejobb för unga i äldreomsorgen har inte blivit av och inte heller har deras utlovade program för studentbostäder påbörjats. Socialdemokraterna lovade allt till alla innan valet, men nu står det klart att det är stockholmarna som får betala priset för detta löftesmaraton.

Vänstermajoritetens oenighet har resulterat i att viktiga beslut skjutits upp och förhalats, ofta med stora kostnader för stockholmarna. Den absolut största notan är Förbifarten som hamnade på 170 miljoner kronor. Konfliktytor såsom Förbifart Stockholm, Bromma flygplats och Slussen visar starkt på att vänstermajoriteten är svårt splittrad i viktiga framtidsfrågor för både Stockholm och hela Sverige.

Socialdemokraternas uppenbara svårigheter med att regera staden är allvarligt för Stockholms möjlighet att växa och utvecklas. Om Socialdemokraterna redan i inledningen av sitt maktinnehav i Stadshuset är så tyngda av majoritetens splittring och oenighet att de inte ens kan uppfylla sitt eget 100-dagarsprogram, hur ska de då mäkta med att hantera Stockholms utmaningar kommande år? Med en så bristfällig regeringsduglighet, hur kommer Socialdemokraterna tillsammans med sina koalitionspartier att klara av oförutsedda kriser och händelser? Splittring, oenighet och förhalande är ett svek mot väljarna och Stockholm.

Regeringens höjda skatter i kombination med vänstermajoriteten i Stockholms oförmåga att hantera viktiga framtidsfrågor kommer att slå hårt mot svenska skattebetalare. För att Stockholm ska fortsätta att växa och vara en tillväxtmotor för hela Sverige behövs en handlingskraftig majoritet i staden och en nationell politik som skapar förutsättningar för jobb, företagande och tillväxt.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: S vallöften första 100 dagarna

Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd Stockholm stad

 

König Jerlmyr (M): Vänstermajoriteten försvagar Stockholms starka position

Årsredovisningen 2014 för Stockholms stad är nu klar. Den visar på en mycket god ekonomisk situation där kommunkoncernen gör ett överskott på drygt fyra miljarder och staden gör ett överskott på knappt tre och en halv miljard kronor. Det visar att den skattehöjning för alla inkomstgrupper som vänstermajoriteten inledde mandatperioden med var helt onödig.

Argumentet att en skattehöjning var nödvändig för att säkra välfärden håller inte. I och med att Stockholm under flera år haft en stark ekonomisk situation finns möjligheter att satsa utan att höja skatten. Till exempel satsade Alliansen dubbelt så mycket på skolan 2014 än vad vänstermajoriteten gör i sin första budget.

- Alliansen har lämnat ett bra resultat bakom sig. Dock ser vi nu att vänstermajoriteten tar staden i helt fel riktning. Flera stadsdelsnämnder uppger att de inte kommer kunna uppfylla målet om barngruppernas storlek, målet om andelen personer som uppbär ekonomiskt bistånd bedöms missas och sjukfrånvaron kommer att bli högre än vad målen anger, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

Samtidigt visar bedömningarna i avstämningsärendet att måluppfyllelsen och kostnadskontrollen avseende byråkrati och administration brister. Administrationens andel av kostnaderna minskar inte längre utan ökar nu.

- Den sammantagna bilden blir en majoritet som har övertagit en stark ekonomi men som helt saknar förmåga att prioritera, styra mot uppsatta mål och komma överens internt. Det kan inga skattehöjningar avhjälpa, säger Anna König Jerlmyr (M).

Alliansens sista år i majoritet kan visa på flera framgångsrika exempel inom olika politikområden. Beslut har fattats om nio nya tunnelbanestationer och 78 000 nya bostäder. Finansiering för en tionde ny tunnelbanestation i Älvsjö har säkerställts. De höjda bostadsbyggnadsmålen nås – med bland annat över 8 000 studentlägenheter i godkända eller pågående detaljplaner och den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet. Alliansen har i åtta år arbetat medvetet och strategiskt med att utveckla ytterstaden, där långsiktiga mål har kombinerats med konkreta handlingar i nutid. Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd är den lägsta sedan 1982 och märkbart lägre än i Göteborg och Malmö.

- Självklart återstår flera utmaningar för att förbättra Stockholm. Men starka finanser är en förutsättning för att kunna satsa på de områden som behöver utvecklas. Därför är vi stolta över att vi 2014 lämnade över en stad med välskött ekonomi och välfungerande verksamheter till vänstermajoriteten, avslutar Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

Johanna Sjö besökte SFI Västerort

Johanna SjöUnder torsdagen besökte Johanna Sjö, vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, SFI i Västerort, på Tenstastråket 14. Hon fick där ta del av utvecklingsarbetet och fick träffa två olika klasser, dels de som inte kommit då långt, dels de som nått lite längre.

iPhone Image 1E2F70Leonora Lippig-Singewald som arbetat med att utveckla verksamheten sedan 2007 berättade entusiastiskt om hur koppling mellan sfi-lärarerfarenhet och modern språkinlärningsforskning används för att vidareutveckla SFI Västerort SFI på den mest grundläggande nivån. Det som är nytt är att man genom att använda modersmålsstödjare strategiskt kan göra inlärningskurvan bättre då oklarheter kan lösas upp och osäkerheter undvikas. Samtidigt kan inlärningens kvalitet säkerställas då kontrollfrågor kan ställas under lektionernas gång och missförstånd undvikas.
Genom att ta stöd av spetskompetens inom forskarvärlden kan Stockholm ligga i framkant när det gäller att möta individen där individen befinner sig, något som inte minst avgående chefen Leif Styberg brinner för.

-Sfi för analfabeter är ingen lätt uppgift men genom metodiskt arbete grundat på forskning gör SFI Västerort en fin insats! Ingenting är omöjligt, en del saker tar bara lite längre tid, avslutar Johanna Sjö.

Positiva skolexempel uppmärksammas

I dag besökte vi Rålambshovsskolan, en kommunal grundskola (6-9) i Stockholm som lyckades  få alla elever som gick ut nian förra året behöriga till gymnasiet. För att visa vår uppskattning hade vi med oss tårta som tack för deras insatser.

IMG_0089

Rektor Gunilla Olsson tillsammans med biträdande rektorerna Eva Andersson (tv) och Jenny Johansson (th)

Nyckeln bakom framgången är enligt skolan själva dels deras medvetna arbete med elevhälsa och bra studie- och yrkesvägledare och dels skolans särskilda teknikfokus. Genom att skolledningen tar en aktiv roll i elevhälsoarbetet, där regelbundna uppföljningar genomförs, så har de bra koll på elever som behöver hjälp och stöd samtidigt som de har goda redskap för att agera om det behövs.

En annan viktig faktor som skolan själva framhåller som en del i det lyckade arbetet är att de sedan 2013 är en diplomerad teknikskola. Det innebär att skolan har genomgått Tekniklyftet, ett fortbildningsprojekt, på Vetenskapens hus och att teknikämnena genomsyrar hela skolans arbete.

IMG_0092

Cecilia tillsammans med skolledningen för Rålambshovsskolan

 

Det var ett mycket inspirerande besök och vi hoppas att Rålambshovsskolan ska bli en förebild för andra skolor som väljer att följa efter. Vårt mål är att alla elever ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet och att alla skolor får de verktyg som behövs för att kunna hjälpa alla elever att nå det målet.

 

Johanna Sjö, ny vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden besökte SIFA – Stockholms intensivsvenska för akademiker – på Åsö.

Johanna SjöBesöket inleddes med samtal med rektor Christina Rydén och en genomgång av de olika studievägarna och deras individuella förutsättningar och utmaningar.

SIFA är ett snabbspår in för studievana akademiker, där internationell kompetens som kommer till Stockholm ges förutsättningar att snabbt ta till sig svenska språket och komma i kontakt med yrkesverksamma inom det egna verksamhetsområdet.
Både Sveriges Ingenjörer och JUSEK finns med med mentorskap och samverkan, och KTH och lärarhögskolan integrerar de studerande så snart det går. Lärarfacken har inte kommit in ännu, men det vore väl utmärkt om både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund kunde följa Sveriges Ingenjörers exempel här.
För Stockholms skolor är detta en fantastisk möjlighet – tänk hur svårt det är att få tag på lärare med yrkeserfarenhet och examen? Här gäller det att tänka lite vidare – och inte bara ta emot studenter i verksamhetsförlagd undervisning, utan även låta studerande på SIFA göra fältstudier, närma sig Stockholms skolor och se hur det fungerar ute i verksamheten på riktigt. Som jag gjorde idag. Det är alltid lättare att ta till sig information och utbildning när man kan relatera till hur det fungerar på plats.

iPhone Image F92AFD

Idag träffade jag mest pedagoger men även ingenjörer, ekonomer och jurister var där. Det var härligt att träffa kemi- och fysikläraren från Syrien med 20 år i yrket som nu jobbar på att snabbt läsa sig svenska i allmänhet och svenska för pedagoger i synnerhet så att han snart kan fortsätta undervisa. Någon månad på SIFA och redan fungerar språket riktigt bra. Men härligast var surret i korridoren – ett brus av dedikerade människor på väg mot sitt mål.

Liten faktaupplysning i slutet av detta långa inlägg – 49% av allaiPhone Image F92B05 SFI-studerande i Stockholm går in på översta nivån direkt. Visst finns det de som kommer med liten eller ingen grundutbildning alls och som har en lång väg att vandra. Men i Stockholm är de endast sex procent av alla som läser SFI.
Och de utbildade pedagoger jag träffade idag – som brinner för sitt lärarkall och som suger i sig svenska språket – kommer att vara en tillgång inom en mycket snar framtid.

Cecilia besöker Må bra förskolor

Må bra förskolor1 I förmiddags besökte vi Må Bra Förskolor i Upplands Väsby. Elisabeth Kvanman, ägare och VD, visade runt och berättade om företagets värdegrund och kvalitetsarbete. Mycket imponerande. Nya fina lokaler, funktionellt inredda och med fantastiska möjligheter till uteaktiviteter. Man har också en nystartad svensk-engelsk avdelning, som snabbt blivit stor succé.

Tyvärr kan barn i Stockholms stad inte längre ta del av Må Bra-konceptet. Sedan 2011 har företaget drivit två parklekar i Stockholms stad, Obsans parklek i Observatorielunden samt Vasaparkens parklek. Kopplad till Obsans parklek finns också en populär fritidsklubb (med lång kö) och dessutom har man drivit öppen förskola på Norrmalm.

Våren 2014 beslutade Norrmalms stadsdelsnämnd att upphandla verksamheten på nytt, och Må Bra Förskolor i Stockholm lämnade in ett anbud. Ingen kritik har riktats mot verksamheterna – tvärtom. Brukarna är mycket nöjda och förvaltningen konstaterade i våras att upphandlingen lett till högre kvalitet och bättre lokalutnyttjande.

Men den rödgrönrosa majoriteten har nu beslutat att ta tillbaka verksamheten i egen regi. Inga skäl har angetts. Ordförande i SDN Norrmalm är vänsterpartisten Åsa Tillberg. Hon intervjuades i Vi i Vasastan i höstas när hon blivit vald och konstaterar där att de här verksamheterna ska tas tillbaka i egen regi. Sen tillägger hon: ” Under nästa år finns inga fler aktuella verksamheter att ta tillbaka.” Där har vi det, i svart på vitt. I vänsterns Stockholm ska det inte finnas några fristående alternativ. Kommunalt är bra, privat är dåligt.

Vad brukarna tycker är ointressant. Att barnen trivs och mår bra är ointressant. Att stadsdelsförvaltningen själv konstaterat att verksamheten är bra och effektiv är ointressant. Vänsterns ideologiska skygglappar och totala okunskap om och ointresse för företagande innebär att stockholmarnas valfrihet begränsas kraftigt och att kvaliteten i verksamheterna därför försämras. Konkurrens är nämligen bra för kvaliteten även i välfärdssektorn.