Etikettarkiv: Välfärd

Socialdemokraternas löftesbrott – vem i majoriteten håller i styrårorna?

150129_AnnaKonig_V2A2279Sedan regeringen tillträdde har det ena vallöftet efter det andra brutits. Stefan Löfven och hans regeringskollegor har dragits med en svekdebatt under större delen av deras korta tid i Rosenbad. Socialdemokraternas löftesturné under valrörelsen där de lovade allt till alla slår nu tillbaka mot skattebetalarna. Läget är likartat i det numera S-ledda Stockholms stad. Vänstermajoriteten i Stadshuset har inte ens uppfyllt hälften av de löften som Socialdemokraterna ställde ut innan valet. Det handlar bland annat om studentbostäder, traineejobb och en regional pakt för att alla länets kommuner ska höja ambitionerna för bostadsbyggande. Inget av löftena har uppfyllts och besluten finns inte heller med i stadens budget.

Socialdemokraterna i Stockholms stad presenterade under valrörelsen sitt program ”100 dagar av förändring”. Detta utspel bestod av en lång rad olika reformer och beslut som Socialdemokraterna lovade sina väljare att genomföra de första 100 dagarna om de fick makten i Stockholms stad. Nu har 100 dagar gått en granskning av Moderaterna i Stadshuset visar det att inte ens hälften av deras löften är uppfyllda.

Deras löften om att införa traineejobb för unga i äldreomsorgen har inte blivit av och inte heller har deras utlovade program för studentbostäder påbörjats. Socialdemokraterna lovade allt till alla innan valet, men nu står det klart att det är stockholmarna som får betala priset för detta löftesmaraton.

Vänstermajoritetens oenighet har resulterat i att viktiga beslut skjutits upp och förhalats, ofta med stora kostnader för stockholmarna. Den absolut största notan är Förbifarten som hamnade på 170 miljoner kronor. Konfliktytor såsom Förbifart Stockholm, Bromma flygplats och Slussen visar starkt på att vänstermajoriteten är svårt splittrad i viktiga framtidsfrågor för både Stockholm och hela Sverige.

Socialdemokraternas uppenbara svårigheter med att regera staden är allvarligt för Stockholms möjlighet att växa och utvecklas. Om Socialdemokraterna redan i inledningen av sitt maktinnehav i Stadshuset är så tyngda av majoritetens splittring och oenighet att de inte ens kan uppfylla sitt eget 100-dagarsprogram, hur ska de då mäkta med att hantera Stockholms utmaningar kommande år? Med en så bristfällig regeringsduglighet, hur kommer Socialdemokraterna tillsammans med sina koalitionspartier att klara av oförutsedda kriser och händelser? Splittring, oenighet och förhalande är ett svek mot väljarna och Stockholm.

Regeringens höjda skatter i kombination med vänstermajoriteten i Stockholms oförmåga att hantera viktiga framtidsfrågor kommer att slå hårt mot svenska skattebetalare. För att Stockholm ska fortsätta att växa och vara en tillväxtmotor för hela Sverige behövs en handlingskraftig majoritet i staden och en nationell politik som skapar förutsättningar för jobb, företagande och tillväxt.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: S vallöften första 100 dagarna

Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd Stockholm stad

 

Vi kan inte låta kåkstäder växa fram i Sverige 2015

Slutreplik om tiggeri från Anna König Jerlmyr till socialborgarrådet Ewa Larsson

I sitt svar på min artikel tar Ewa Larsson (MP) upp en rad initiativ och insatser som Stockholms stad arbetar med för att hjälpa utsatta EU-migranter. Många av dessa insatser påbörjades redan under min tid som socialborgarråd och bör fortsätta. Jag vill också påminna Ewa Larsson om att hon i sin egen budget skrev att ”avhysningar ska undvikas i största möjliga utsträckning”.

Nu står vi inför en utmaning där antalet fattiga EU-medborgare befaras fördubblas fram till sommaren. Häri ligger utmaningen.
Tystnaden från den ansvariga ministern Åsa Regnér är talande för hur regeringen försöker att ducka i frågan.

I det fortsatta arbetet måste Regeringen ta ansvar. Det behövs ett tydligt regelverk så att kommuner och privata markägare kan agera kring avhysning av olagliga boplatser, men också vilket stöd och insatser som ska ges till utsatta EU-medborgare enligt svensk lag.

Kommunerna behöver också verktygen för att kunna möta utmaningarna på våra gator och parker. Svensk lag ska gälla lika för alla. Vi kan inte låta kåkstäder växa fram i Sverige 2015. Vi vill att regeringen tar initiativ till ett EU-toppmöte om mänskliga rättigheter och sociala trygghetssystem för att sätta press på medlemsländer så som Rumänien och Bulgarien. Detta handlar i grunden om mänskliga rättigheter.

Många är de initiativ, från både organisationer och kommuner, som förbättrar situationen för de utsatta.Detta är bra och behövs. Därför är det uppseendeväckande att den ansvariga ministern är helt tyst i dessa frågor.

Anna König Jerlmyr (M), Oppositionsborgarråd Stockholms stad

Majoriteten sviker löftet om mindre barngrupper

När vänstermajoriteten i höstas presenterade sin budget fanns det storslagna löften om satsningar på mindre barngrupper i förskolan. Detta var också en av anledningarna till att majoriteten höjde skatten med nästan 800 miljoner per år. Nu ser vi tvärtom att utvecklingen går åt helt motsatt håll. Vänstermajoriteten har svikit sina löften och nu växer istället barngrupperna i Hägersten-Liljeholmen.

I flera stadsdelar har målen för barngruppernas storlek höjts och i Hägersten-Liljeholmen vittnar förskolor om att de till hösten kommer att behöva ta in 4-5 barn extra per grupp. Detta eftersom budgeten blivit mindre och att man inte tagit höjt för kostnaderna som mindre grupper innebär.

Till skillnad från vänstermajoriteten har minskade barngrupper tillsammans med barnomsorgsgarantin varit prioriterade frågor för Moderaterna och Alliansen. Under våra åtta år vid makten lyckades vi minskade barngruppernas storlek i snitt med drygt två barn per grupp samtidigt som vi också uppfyllde barnomsorgsgarantin.

Vi är bekymrade över den utveckling som nu sker och finner det väldigt problematiskt att vänstermajoriteten inte klarar av att hålla storleken på barngrupperna nere. Det är många föräldrar som delar vår oro över att grupperna blir allt större. Vi vill därför ha besked av Karin Wanngård vilka åtgärder hon avser att vidta för att bryta utvecklingen.

Anna König Jerlmyr (M)
Gruppledare och oppositionsborgarråd

Lars Svärd (M)
Gruppledare Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

König Jerlmyr (M): Vänstermajoriteten försvagar Stockholms starka position

Årsredovisningen 2014 för Stockholms stad är nu klar. Den visar på en mycket god ekonomisk situation där kommunkoncernen gör ett överskott på drygt fyra miljarder och staden gör ett överskott på knappt tre och en halv miljard kronor. Det visar att den skattehöjning för alla inkomstgrupper som vänstermajoriteten inledde mandatperioden med var helt onödig.

Argumentet att en skattehöjning var nödvändig för att säkra välfärden håller inte. I och med att Stockholm under flera år haft en stark ekonomisk situation finns möjligheter att satsa utan att höja skatten. Till exempel satsade Alliansen dubbelt så mycket på skolan 2014 än vad vänstermajoriteten gör i sin första budget.

- Alliansen har lämnat ett bra resultat bakom sig. Dock ser vi nu att vänstermajoriteten tar staden i helt fel riktning. Flera stadsdelsnämnder uppger att de inte kommer kunna uppfylla målet om barngruppernas storlek, målet om andelen personer som uppbär ekonomiskt bistånd bedöms missas och sjukfrånvaron kommer att bli högre än vad målen anger, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

Samtidigt visar bedömningarna i avstämningsärendet att måluppfyllelsen och kostnadskontrollen avseende byråkrati och administration brister. Administrationens andel av kostnaderna minskar inte längre utan ökar nu.

- Den sammantagna bilden blir en majoritet som har övertagit en stark ekonomi men som helt saknar förmåga att prioritera, styra mot uppsatta mål och komma överens internt. Det kan inga skattehöjningar avhjälpa, säger Anna König Jerlmyr (M).

Alliansens sista år i majoritet kan visa på flera framgångsrika exempel inom olika politikområden. Beslut har fattats om nio nya tunnelbanestationer och 78 000 nya bostäder. Finansiering för en tionde ny tunnelbanestation i Älvsjö har säkerställts. De höjda bostadsbyggnadsmålen nås – med bland annat över 8 000 studentlägenheter i godkända eller pågående detaljplaner och den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet. Alliansen har i åtta år arbetat medvetet och strategiskt med att utveckla ytterstaden, där långsiktiga mål har kombinerats med konkreta handlingar i nutid. Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd är den lägsta sedan 1982 och märkbart lägre än i Göteborg och Malmö.

- Självklart återstår flera utmaningar för att förbättra Stockholm. Men starka finanser är en förutsättning för att kunna satsa på de områden som behöver utvecklas. Därför är vi stolta över att vi 2014 lämnade över en stad med välskött ekonomi och välfungerande verksamheter till vänstermajoriteten, avslutar Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

Positiva skolexempel uppmärksammas

I dag besökte vi Rålambshovsskolan, en kommunal grundskola (6-9) i Stockholm som lyckades  få alla elever som gick ut nian förra året behöriga till gymnasiet. För att visa vår uppskattning hade vi med oss tårta som tack för deras insatser.

IMG_0089

Rektor Gunilla Olsson tillsammans med biträdande rektorerna Eva Andersson (tv) och Jenny Johansson (th)

Nyckeln bakom framgången är enligt skolan själva dels deras medvetna arbete med elevhälsa och bra studie- och yrkesvägledare och dels skolans särskilda teknikfokus. Genom att skolledningen tar en aktiv roll i elevhälsoarbetet, där regelbundna uppföljningar genomförs, så har de bra koll på elever som behöver hjälp och stöd samtidigt som de har goda redskap för att agera om det behövs.

En annan viktig faktor som skolan själva framhåller som en del i det lyckade arbetet är att de sedan 2013 är en diplomerad teknikskola. Det innebär att skolan har genomgått Tekniklyftet, ett fortbildningsprojekt, på Vetenskapens hus och att teknikämnena genomsyrar hela skolans arbete.

IMG_0092

Cecilia tillsammans med skolledningen för Rålambshovsskolan

 

Det var ett mycket inspirerande besök och vi hoppas att Rålambshovsskolan ska bli en förebild för andra skolor som väljer att följa efter. Vårt mål är att alla elever ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet och att alla skolor får de verktyg som behövs för att kunna hjälpa alla elever att nå det målet.

 

​Dennis Wedin (M): Oacceptabelt att hemtjänstpersonal ska få privata parkeringsböter

Dennis Wedin

Dennis Wedin

Hemtjänstpersonalen inom Stockholm stad riskerar att få privata parkeringsböter medan man är i tjänsten på grund att de saknar nyttoparkeringstillstånd. Detta är naturligtvis oacceptabelt. Vänstermajoriteten måste nu underlätta för stadens hemtjänstaktörer att kunna ansöka om ett nyttoparkeringstillstånd.

- Det är en självklarhet att hemtjänstpersonalen ska kunna utföra sitt arbete utan att riskera privata parkeringsböter. Att ansvarigt borgarråd avfärdar problemet genom att påpeka att hemtjänstpersonalen kan gå eller cykla är ytterst oansvarigt. Nya Moderaterna vill se konkreta lösningar. Därför föreslår vi att kostnaden för nyttoparkeringstillstånd reduceras för hemtjänstpersonalen, säger Dennis Wedin (M), gruppledare i äldrenämnden.

– Parkeringssituationen för hemtjänstpersonalen är i dag orimlig. Vänstermajoriteten bör istället för att göra omsorgen till deras ideologiska lekstuga visa att man tar ansvar för situationen och anta Moderaternas förslag om att reducera kostnaderna för nyttoparkeringstillstånd för personalen, säger Dennis Wedin (M), gruppledare i äldrenämnden.

​Dennis Wedin (M) Inför en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten

Dennis Wedin

Dennis Wedin

Stockholm stad ska ta ansvar för en hemtjänst med hög kvalitet. En viktig förutsättning för detta är att satsa på kontinuitet och låta äldre träffa samma personal vid besök. Moderaterna föreslår därför en särskild bonus för hemtjänst som satsar på kontinuitet. Att införa en kontinuitetsbonus kan öka incitamenteten för hemtjänstaktörer att schemalägga sin personal på ett sätt där samma personal arbetar med samma geografiska områden.

– Kontinuitet i hemtjänsten är viktigt för att skapa trygghet och tillit hos äldre. Det kan också hjälpa personalen att identifiera om exempelvis vårdbehovet har förändras. Moderaterna föreslår därför att införa en särskild bonus för hemtjänst som satsar på att samma personal gör återkommande besök hos de äldre, säger Dennis Wedin (M), gruppledare i äldrenämnden.

– Det nya äldreborgarrådet från Vänsterpartiet verkar endast vilja ha färre hemtjänstverksamheter. Det är att sätta en ofräch ideologi framför fokus på förslag för att höja kvalitén. Därför hoppas vi att Moderaternas förslag om att införa en särskild bonus för hemtjänst som satsar på kontinuitet antas, säger Dennis Wedin (M), gruppledare i äldrenämnden.

Besök på Bergsunds vård- och omsorgsboende och rapportsläpp

Foto 2015-02-12 10 30 41I dag besökte alliansens fyra gruppledare i Stockholms stad ett av Stockholms största äldreboenden, Bergsunds vård- och omsorgsboende på Södermalm som drivs av TemaBo.

Bergsunds fick 2014 ett hedersomnämnande i kategorin Äldreomsorg i Stockholm stads kvalitetsutmärkelse.

När vi träffade ägaren Olof så såg man direkt att här är en person som verkligen brinner för sin sak  och har ett engagemang som är utöver det vanliga. Det är inte helt omöjligt att det är grunden till varför Bergsunds kommer så högt upp i brukarundersökningar.

Foto 2015-02-12 10 27 00Under besöket diskuterade vi Bergsunds kvalitetsarbete med både Olof och personalen. En röd tråd i hur de arbetade var långsiktighet och ett nära ledarskap. En av de viktiga förändringarna som de genomförde när de övertog verksamheten från kommunen var att skifta fokus till den enskilde och dess behov. Genom ganska enkla saker såsom att den äldre själv får bestämma när de får gå upp, att medarbetarna har närhet till sin chef och att man lagar sin egen mat har trivseln och kvalitén på boendet gått upp.

Foto 2015-02-12 10 38 35Under besöket presenterade Alliansen även en rapport om de tvångskommunaliseringar som har påbörjats under vänstermajoritetens styre. I rapporten kan man läsa om äldreboenden, parklekar och andra verksamheter som trots en hög kvalitet och en bra verksamhet återkommunaliseras på ideologiska grunder. Detta står i strid med de värderingar som vi har där vi sätter den enskilde och dess behov i centrum framför driftsform.

Rapporten kan ni ladda hem här

Cecilia besöker Må bra förskolor

Må bra förskolor1 I förmiddags besökte vi Må Bra Förskolor i Upplands Väsby. Elisabeth Kvanman, ägare och VD, visade runt och berättade om företagets värdegrund och kvalitetsarbete. Mycket imponerande. Nya fina lokaler, funktionellt inredda och med fantastiska möjligheter till uteaktiviteter. Man har också en nystartad svensk-engelsk avdelning, som snabbt blivit stor succé.

Tyvärr kan barn i Stockholms stad inte längre ta del av Må Bra-konceptet. Sedan 2011 har företaget drivit två parklekar i Stockholms stad, Obsans parklek i Observatorielunden samt Vasaparkens parklek. Kopplad till Obsans parklek finns också en populär fritidsklubb (med lång kö) och dessutom har man drivit öppen förskola på Norrmalm.

Våren 2014 beslutade Norrmalms stadsdelsnämnd att upphandla verksamheten på nytt, och Må Bra Förskolor i Stockholm lämnade in ett anbud. Ingen kritik har riktats mot verksamheterna – tvärtom. Brukarna är mycket nöjda och förvaltningen konstaterade i våras att upphandlingen lett till högre kvalitet och bättre lokalutnyttjande.

Men den rödgrönrosa majoriteten har nu beslutat att ta tillbaka verksamheten i egen regi. Inga skäl har angetts. Ordförande i SDN Norrmalm är vänsterpartisten Åsa Tillberg. Hon intervjuades i Vi i Vasastan i höstas när hon blivit vald och konstaterar där att de här verksamheterna ska tas tillbaka i egen regi. Sen tillägger hon: ” Under nästa år finns inga fler aktuella verksamheter att ta tillbaka.” Där har vi det, i svart på vitt. I vänsterns Stockholm ska det inte finnas några fristående alternativ. Kommunalt är bra, privat är dåligt.

Vad brukarna tycker är ointressant. Att barnen trivs och mår bra är ointressant. Att stadsdelsförvaltningen själv konstaterat att verksamheten är bra och effektiv är ointressant. Vänsterns ideologiska skygglappar och totala okunskap om och ointresse för företagande innebär att stockholmarnas valfrihet begränsas kraftigt och att kvaliteten i verksamheterna därför försämras. Konkurrens är nämligen bra för kvaliteten även i välfärdssektorn.